Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - subskrypcja newslettera/biuletynu informacyjnego

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233). Z administratorem można kontaktować się:
- listownie: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsku,
- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem politechnikagdanska/SkrytkaESP

Inspektor ochrony danych.

Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować e-mailem na adres: iod@pg.edu.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw. 

Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania newslettera lub biuletynu informacyjnego. Podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust 1. lit. a RODO) lub są one przetwarzane  w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) w sytuacji kiedy subskrypcja newslettera lub biuletynu informacyjnego została dokonana przez podmiot, z którym Państwo współpracują.

Odbiorcy danych osobowych.

Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa (sądy, policja); Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, .

Profilowanie.

Państwa  dane osobowe  nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie;

  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, lub zostały nam przekazane od podmiotu, z którym Państwo współpracują.