Proces boloński

Proces Boloński jest ogólnoeuropejskim przedsięwzięciem, zapoczątkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów, odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe z 29 krajów europejskich, dokumentu zwanego Deklaracją Bolońską. Istotą Deklaracji było utworzenie do roku 2010 r. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW), w którym istniałby szeroki dostęp do wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, a także zapewnione byłyby odpowiednie warunki do mobilności studentów, absolwentów i pracowników uczelni.

Od 1999 roku do dzisiaj liczba sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej wzrosła z 29 do 47 krajów i obejmuje także kraje pozaeuropejskie. Oznacza to, że do marca 2010 r., kiedy oficjalnie ogłoszono utworzenie EOSW, aż 47 krajów rozpoczęło wdrażanie wspólnie uzgodnionych reform, a także wypracowało zasady wzajemnej współpracy dające ich obywatelom możliwość zdobywania wysokiej jakości wykształcenia w kraju oraz rozwoju osobistego poza granicami własnej ojczyzny.

Postęp we wdrażaniu narzędzi Procesu Bolońskiego jest regularnie monitorowany i podsumowywany na konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego, którzy spotykają się co dwa lata, by omówić dotychczasowe osiągnięcia i trudności oraz na ich podstawie wytyczyć dalsze priorytety.

 

Dokumenty i publikacje dotyczące procesu bolońskiego

 

Inne przydatne publikacje, opracowania i raporty dotyczące procesu bolońskiego dostępne są na stronie internetowej Ekspertów Bolońskich oraz Fundacji Rozwuju Systemu Edukacji (FRSE).

Wybrane europejskie organizacje w szkolnictwie wyższym

  1. Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym
    European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

  2. Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów
    European University Association (EUA)

  3. Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego
    European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja:04.06.2018 r.