Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej (UKZJK)

Zgodnie z § 3 i 4 załącznika do Uchwały Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.:

UKZJK na PG powołuje Rektor PG na okres trwania kadencji władz Uczelni, a nadzór nad prawidłowością działania USZiDJK sprawuje prorektor właściwy ds. jakości kształcenia.

W skład UKJZK wchodzą:

 • przewodniczący,
 • przedstawiciel każdego wydziału i centrum dydaktycznego,
 • dwóch przedstawicieli studentów, wskazanych przez Parlament Studentów PG,
 • przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Uczelnianą Radę Doktorantów PG,
 • przedstawiciele Działu Zarządzania Jakością,
 • przedstawiciel Działu Kształcenia,
 • przedstawiciel Biura Karier,
 • przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (do 09.2018 r. był to przedstawiciel Konwentu PG).

UKZJK w ramach swojego składu powołuje uczelniane zespoły ds. oceny jakości kształcenia, którym powierza określone zadania związane z monitorowaniem poszczególnych obszarów działania USZiDJK.

Do zadań UKZJK należy podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów i wniosków umożliwiających realizację celów zgodnych ze strategią Uczelni w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
 2. opracowywanie projektów i wniosków dotyczących ogólnouczelnianych procedur zapewniania jakości kształcenia,
 3. ustalanie harmonogramów działań dla poszczególnych obszarów związanych z jakością kształcenia,
 4. powoływanie, w porozumieniu z rektorem, komisji i zespołów eksperckich oraz powierzanie im zadań z określeniem terminów realizacji,
 5. monitorowanie aktualności danych liczbowych i informacji w uczelnianej i wydziałowych księgach jakości oraz księgach jakości w centrach dydaktycznych,
 6. zasięganie opinii szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego o programach kształcenia, w tym efektach kształcenia, w odniesieniu do potrzeb rynku,
 7. promowanie inicjatyw projakościowych wśród społeczności akademickiej,
 8. sporządzanie rocznego sprawozdania w celu określenia ilościowych wskaźników i tendencji dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów oraz jego przedstawianie na posiedzeniu Senatu.

Wyniki prac UKZJK, w tym sprawozdania, są jawne i publikowane na dedykowanej stronie internetowej PG.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.