Wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2023/2024 w III etapie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-08-11

Wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2023/2024 w III etapie

Zdjęcie budynku Domu Studenckiego oraz trawnika przed budynkiem, na którym siedzą studenci.

Na kontach studenckich na portalu MojaPG zostały opublikowane wyniki rozpatrzonych podań o przyznanie miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2023/2024 w III etapie.

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej miejsca w Domach Studenckich są przyznawane studentom, których miejsce zameldowania, a w przypadku jego braku – miejsce zamieszkania, jest najbardziej oddalone od Uczelni.

Ze względu na ogromną liczbę wniosków, miejsca w Domach Studenckich mogły otrzymać osoby, których miejsce zamieszkania jest oddalone od Politechniki Gdańskiej o minimum 169 km. Studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci miejscowi nie otrzymali w tym etapie miejsc.  

Sprawdź powód decyzji odmownej

Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2023/2024 w III etapie rozdziału miejsc, zobowiązani się do wpłacenia kaucji gwarancyjnej do dnia 31 sierpnia 2023 r.
- Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG (zakładka Płatności->Kaucja za akademik);
- W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
- Wysokość opłaty  – 500 zł.
Nie spełnienie powyższych punktów spowoduje, iż kaucja nie zostanie zaliczona na poczet wpłaty, co będzie skutkowało skreśleniem z listy osób, którym akademik został przyznany.

Jeśli otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim:

1. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 500 zł do dnia 31 sierpnia 2023 r.
2. Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 3 października 2023 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
3. Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim rozpoczyna się 28 września 2023 r.
4. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, a wpłacili kaucję gwarancyjną, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub e-mail: oks@pg.edu.pl) w terminie do 6 września 2023 r.  W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
5. Wysokość opłat za zamieszanie w akademiku określa „Cennik opłat za zamieszkanie w domach studenckich”, który dostępny jest na stronie Centrum Zakwaterowania.

Jeśli nie otrzymałeś miejsca w Domu Studenckim:

  1. Od decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14-18.08.2023 r. Tryb składania odwołań jest taki sam jak składania podań tj.: w wyznaczonym terminie, należy wypełnić wniosek wyłącznie przez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG: MojaPG → Student → Stypendia → Wnioskuj o świadczenie → Odwołania od decyzji złożonych w III etapie. W polu uwaga należy podać powód odwołania. Należy pamiętać, iż podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu przyznawania miejsc w Domach Studenckich. Wniosku nie trzeba drukować oraz nigdzie przynosić. Odwołanie mogą złożyć jedynie studenci, którzy brali udział w III etapie rozdziału miejsc.
  1. Od 3 lipca 2023 r. do 1 września 2023 r. studenci, którzy:
  • Nie ubiegali się o miejsce w DS w etapach I-IV;
  • Ubiegali się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymali;
  • Otrzymali niepreferowany numer DS

    mogą wziąć udział w V etapie rozdziału wolnych miejsc.

447 wyświetleń