Klauzula informacyjna (wzór) - wersja PL | Politechnika Gdańska

Treść strony

Klauzula informacyjna (wzór) - wersja PL

 1. Administratorem Pani/Pana danych wskazanych w (nazwa formularza lub dokumentu)  jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).

  Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsku,
  - przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem politechnikagdanska/SkrytkaESP.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu (podać cel przetwarzania) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. (podać punkt odpowiadający podstawie prawnej):
  a - zgoda
  b - umowa
  c - przepis prawa
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres (podać okres),od momentu (np. zakończenia rekrutacji, zakończenia zatrudnienia).
 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 6.  Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21   Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do (realizacja celu np. wykonanie umowy). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe (realizacja celu np. wykonanie umowy)/Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Jeżeli obowiązek na podstawie art 14. to dodatkowo:
 10. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych jest/są partner/partnerzy administratora (podąć skąd/od kogo mamy dane w sytuacji kiedy pozyskujemy dane nie bezpośrednio od osób, których dane dotyczą )