Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021 / Elections to the Doctoral Student Council 2021 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Data dodania: 2021-10-19

Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021 / Elections to the Doctoral Student Council 2021

Wybory

[PL]
Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje, że z przyczyn technicznych zgłaszanie kandydatów przez system informatyczny zostało anulowane. Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów PG 2021-2022.

Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl od wtorku 19.10.2021r. do czwartku 21.10.2021r. do godziny 23:59.

Wiadomości muszą być wysłane z konta w domenie @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie przyjęte. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, okręg wyborczy, z którego będziecie kandydować oraz skan podpisanej zgody na kandydowanie: LINK.

Lista okręgów jest dostępna poniżej. Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów PG odbędą się 26.10.2021r. w formie zdalnej za pomocą uczelnianej platformy www.pg.edu.pl. Link do głosowania zostanie przesłany osobno w wiadomości mailowej na konto politechniczne @pg.edu.pl.

Lista okręgów wyborczych:

 1. OW1 – Studium doktoranckie Wydziału Architektury - 2 mandaty;
 2. OW2 – Studium doktoranckie Wydziału Chemicznego - 5 mandatów;
 3. OW3 – Studium doktoranckie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 3 mandaty;
 4. OW4 – Studium doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki - 1 mandat;
 5. OW5 – Studium doktoranckie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - 1 mandat;
 6. OW6 – Studium doktoranckie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - 2 mandaty;
 7. OW7 – Studium doktoranckie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa - 2 mandaty;
 8. OW8 – Studium doktoranckie Wydziału Zarządzania i Ekonomii - 3 mandaty;
 9. OW9 – Szkoła Doktorska Wdrożeniowa na Politechnice Gdańskiej - 4 mandaty;
 10. OW10 – Szkoła Doktorska, Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse; matematyka oraz nauki fizyczne - 2 mandaty;
 11. OW11 – Szkoła Doktorska, Dyscyplina: nauki chemiczne - 3 mandaty;
 12. OW12 – Szkoła Doktorska, Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport - 2 mandaty;
 13. OW13 – Szkoła Doktorska, Dyscyplina: inżynieria mechaniczna - 2 mandaty;
 14. OW14 – Szkoła Doktorska, Dyscyplina: architektura i urbanistyka - 1 mandat;
 15. OW15 – Szkoła Doktorska, Dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika - 2 mandaty;
 16. OW16 – Szkoła Doktorska, Dyscyplina: inżynieria materiałowa - 1 mandat;
 17. OW17 – Szkoła Doktorska, Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - 2 mandaty.


 

[EN]
The Audit and Election Committee of the GUT Doctoral Student Council informs that due to technical reasons, the submission of candidates through the computer system has been cancelled. We invite PhD students to submit their candidature for the elections to the Doctoral Student Council of PG 2021-2022.

Candidates can submit their candidatures by e-mail to sdpg@pg.edu.pl from Tuesday, 19.10.2021 to Thursday, 21.10.2021 until 23:59.

Messages must be sent from the account in the domain @pg.edu.pl, or @student.pg.edu.pl otherwise the application will not be accepted. In the body of the message please give your name, surname, constituency from which you will candidate and a scan of the signed consent to: LINK.

The constituencies are listed below. Elections to the PG Doctoral Student Council will be held on 26.10.2021 in a remote form using the university platform www.pg.edu.pl. The voting link will be sent separately in an email to @pg.edu.pl account.

List of the constituencies:

 1. Electoral District ED1 - Doctoral Studies of the Faculty of Architecture - 2 mandates;
 2. ED2 - Doctoral Studies of the Faculty of Chemistry - 5 mandates;
 3. ED3 - Doctoral Studies in the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics - 3 mandates;
 4. ED4 - Doctoral Studies in the Faculty of Electrical and Control Engineering - 1 mandate;
 5. ED5 - Doctoral Studies of the Faculty of Applied Physics and Mathematics - 1 mandate;
 6. ED6 - Doctoral Studies in Civil and Environmental Engineering - 2 mandates;
 7. ED7 - Doctoral Studies of the Faculty of Mechanical Engineering and Shipbuilding - 2 mandates;
 8. ED8 - Doctoral Studies of the Faculty of Management and Economics - 3 mandates;
 9. ED9 - Doctoral Implementation School at Gdańsk University of Technology - 4 mandates;
 10. ED10 - Doctoral School, Disciplines: Management and Quality Sciences; Economics and Finance; Mathematics and Physical Sciences - 2 mandates;
 11. ED11 - Doctoral School, Disciplines: Chemical Sciences - 3 mandates;
 12. ED12 - Doctoral School, Discipline: Civil engineering and transportation - 2 mandates;
 13. ED13 - Doctoral School, Discipline: Mechanical Engineering 2 mandates;
 14. ED14 - Doctoral School, Discipline: Architecture and urban planning - 1 mandate;
 15. ED15 - Doctoral School, Discipline: Automatics, Electronics and Electrotechnics - 2 mandates;
 16. ED16 - Doctoral School, Discipline: Materials Engineering - 1 mandate;
 17. ED17 - Doctoral School, Discipline: Information Technologies and telecommunications, and Environmental engineering, Mining and power engineering - 2 mandates.
51 wyświetleń