Regulamin | Politechnika Gdańska

Treść strony

Regulamin

Regulamin Politechniki Wielu Pokoleń

§1. Postanowienia ogólne

 1. Politechnika Wielu Pokoleń, zwana dalej "PWP", jest inicjatywą Politechniki Gdańskiej, umocowaną w Biurze Politechniki Otwartej utworzoną  na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/ 2019 r z dnia 8 stycznia 2019 r.
 2. Celem PWP jest organizacja działalności dydaktycznej, na zasadach "non profit" w zakresie prowadzenia studiów o charakterze otwartym dla szerokiego grona słuchaczy w ramach trzeciej misji uczelni.
 3. PWP została opracowana i wdrożona w ramach projektu „Politechnika Wielu Pokoleń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (nr umowy POWR.03.01.00-00-T062/18).
 4. Celem projektu „Politechnika Wielu Pokoleń” jest nabycie i podniesienie przez niestandardowe grupy odbiorców dla szkolnictwa wyższego tj. dzieci, młodzież szkolną, dorosłych, seniorów, kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych, kognitywnych, technicznych i zawodowych. Udział w projekcie pozwoli na ich aktywizację zawodową (obecnie lub w przyszłości), poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań. Pobudzona zostanie aktywność edukacyjna, kulturalna i fizyczna, co z kolei zapobiegać będzie wykluczeniu społecznemu. 
 5. Projekt PWP realizowany jest z Partnerami: Gminą Miasta Gdańska – Hevelianum oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym.
 6. Pracami PWP koordynuje Kierownik Projektu.
 7. Nadzór merytoryczny nad PWP sprawuje Kierownik Biura Politechniki Otwartej, jednostki Politechniki Gdańskiej odpowiedzialnej za trzecią misję Uczelni.
 8. Wsparcie w zakresie programu edukacyjnego PWP udziela Rada Programowa PWP, powołana Pismem Okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2019 z 17 stycznia 2019 r.

§2. Oferta edukacyjna

 1. Program PWP ma na celu przybliżenie słuchaczom różnorodnych dziedzin wiedzy oraz zainspirowanie ich do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 2. Przez pojęcie „zajęć” w niniejszym Regulaminie rozumie się zajęcia, na które zapisał się uczestnik w ramach oferty dydaktycznej PWP, zarówno co do jednego przedmiotu, jak i kilku przedmiotów.
 3. Zajęcia PWP prowadzone są dla dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych oraz seniorów (osób posiadających status emeryta, rencisty lub które zakończyły aktywność zawodową i jednocześnie ukończyły 60 rok życia).
 4. Zajęcia PWP prowadzone są w następujących formułach:
 1. zajęcia standardowe, dedykowane dla konkretnych grup wiekowych:
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży
 • zajęcia dla dorosłych
 • zajęcia dla seniorów
 1. zajęcia wielopokoleniowe – zajęcia w których mogą uczestniczyć rodzice z dzieckiem, dziadkowie z wnukami lub dziecko z upoważnionym opiekunem. Jeden opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie dwójką dzieci. Zajęcia mają na celu min. poprawę relacji i komunikacji międzypokoleniowej.
 2. zajęcia specjalne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności.
 3. zajęcia profilowane dla szkół – zajęcia prowadzone w pierwszej kolejności dla szkół
   i instytucji współpracujących z Politechniką Gdańską.

§3. Organizacja zajęć na PWP

 1. Zajęcia PWP prowadzone są w cyklu semestralnym – zimowym i letnim, pokrywającym się z organizacją roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej.
 2. Zajęcia PWP organizowane są pod warunkiem dostępności kadry akademickiej, bazy lokalowej oraz zgodności z harmonogramem prac Biura Politechniki Otwartej.
 3. Informacje na temat terminów zajęć umieszczane będą na stronie internetowej PWP www.pg.edu.pl/pwp
 4. Zajęcia PWP prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, laboratoriów, zajęć praktycznych oraz innych form zajęć popularyzujących naukę, w tym z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
 5. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy Politechniki Gdańskiej, posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, a także specjaliści Partnerów: Gminy Miasta Gdańska – Hevelianum oraz Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.
 6. Zajęcia odbywać się będą na Politechnice Gdańskiej oraz w siedzibach Partnerów.
 7. Liczebność grupy na zajęciach uwarunkowana jest specyfiką przedmiotu.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo podpisem na liście obecności, logowaniem się na platformie eNauczanie.
 9. W przypadku słuchaczy niepełnoletnich oraz osób z niepełnosprawnościami, uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie, w czasie zajęć w/w słuchacze nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych, a rodzice/opiekunowie prawni nie opuszczają budynku, w którym odbywają się zajęcia. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad słuchaczem. Po zajęciach słuchacze są odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych z budynku, w którym odbywały się zajęcia. PWP nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce w trakcie i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za słuchaczy pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
 10. Słuchacze PWP zobowiązani do zachowania kultury osobistej oraz poszanowania godności osobistej pozostałych słuchaczy, a także stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i opiekunów pod rygorem obowiązku opuszczenia zajęć.
 11. W przypadku rażącego naruszania przez słuchacza zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej, PWP zastrzega sobie prawo skreślenia słuchacza z listy słuchaczy PWP.
 12. Komunikacja PWP ze słuchaczami odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub przy pomocy platformy eNauczanie.
 13. Słuchacz Politechniki Wielu Pokoleń otrzymuje świadectwo (zaświadczenie) ukończenia zajęć PWP, w których uczestniczył, pod warunkiem iż frekwencja obecności wyniesie minimum 60% obecności na przedmiocie. Świadectwo wystawiane jest na koniec semestru, lub na zakończenie przedmiotu. Świadectwo ma wartość symboliczną, gdyż ideą uniwersytetów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów jest rozwijanie pasji poznawczych, a nie zastępowanie edukacji formalnej. Świadectwo wystawiane jest na wzorze obowiązującym na Politechnice Gdańskiej.
 14. Za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) odpowiedzialność ponoszą uczestnicy zajęć. Osoba zakwalifikowana do udziału w zajęciach zobligowana jest do okazania ważnego ubezpieczenia NNW dla przedmiotów, dla których jest to wymagane. Informacja o konieczności przedłożenia ubezpieczenia NNW znajduje się w opisie przedmiotu.
 15. Za wszelkie szkody  lub zniszczenie mienia osób trzecich odpowiedzialność materialną ponoszą uczestnicy lub ich rodzice (opiekunowie prawni) - w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

§ 4. Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, zapewniony będzie dostęp obu płci oraz osób z niepełnosprawnościami.
 2. Ze względu na to, iż oferta PWP opracowana jest z projektu na trzecią misję uczelni, rekrutacja prowadzona będzie dla niestandardowego dla uczelni wyższych odbiorcy, w rozumieniu uczestników/słuchaczy uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetu ludowego, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku, tj. dzieci, młodzież szkolną, dorosłych, seniorów.
 3. Rekrutacja w formule otwartej prowadzona jest za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie PWP www.pg.edu.pl/pwp
 4. Rekrutacja na zajęcia PWP prowadzona jest dwuetapowo w formie zamkniętej dla osób
  z preferencyjnym dostępem (premia za frekwencję) zapełniając maksymalnie 1/3 miejsc na przedmiot oraz dla osób rekrutowanych na zajęcia profilowane, za pomocą adresu mailowego projektu pwp@pg.edu.pl O przyjęciu na przedmiot w obu przypadkach o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W przypadku, gdy liczba chętnych w ramach poszczególnych form zajęć będzie większa, niż zaplanowana, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z zajęć lub skreślenia z listy, do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowane pierwsze dziecko/ dorosły, z listy rezerwowej, jeżeli wyrazi wolę wzięcia udziału w zajęciach.
 6. Rekrutacja na zajęcia profilowane (zajęcia specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia dla szkół) prowadzona będzie w pierwszej kolejności wśród szkół i instytucji współpracujących z Politechniką Gdańską oraz Partnerami projektu.
 7. Terminy przyjęć zgłoszeń ogłoszone będą na stronie PWP.
 8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach PWP jest:
 • wypełnienie internetowego formularza zapisu na zajęcia przez słuchacza lub/i rodzica/opiekuna prawnego słuchacza. W przypadku zajęć profilowanych (wymienionych  w §4.ust.6) forma zgłoszenia wskazana będzie na stronie PWP w zakładce dotyczącej zapisów;
 • zaakceptowanie Regulaminu PWP, akceptacja jest dokonywana podczas rejestracji;
 • dostarczenie (po przyjęciu na zajęcia) wymaganych dokumentów:

- deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 1 do regulaminu:

- formularz danych osobowych – złącznik nr 2 do regulaminu:

- oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu – załącznik nr 3 do regulaminu:

- zgoda na upublicznienie wizerunku – załącznik nr 4 do regulaminu:


- oświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 - załącznik nr 5 do regulaminu

załącznik nr 5_oświadczenie o szczepieniu

- kopia ważnego ubezpieczenia NNW (dla przedmiotów, w ramach których jest to wymagane)

- kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  orzeczenie o niepełnosprawności wydawane w stosunku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku osób z niepełnosprawnościami)

- dokument potwierdzający tożsamość uczestnika zajęć oraz osoby podpisującej dokumenty rekrutacyjne - dokument tylko do wglądu podczas osobistego przedkładania dokumentów

- legitymacja emeryta/emerytki – dokument tylko do wglądu podczas osobistego przedkładania dokumentów

 1. Dokumenty rekrutacyjne można przedłożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP na skrzynkę pod adresem: /politechnikagdanska/SkrytkaESP W tytule korespondencji należy wpisać „dokumenty rekrutacyjne PWP”. Dokumenty złożone przez ePUAP nie wymagają złożenia podpisu, ich przesłanie jest jednoznaczne ze złożeniem na nich podpisu przez właściciela konta na ePuap. Do złożenia dokumentów nie można wykorzystać konta, którego właścicielem nie jest rekrutowany uczestnik zajęć, za wyjątkiem rodzica/ prawnego opiekuna dziecka, który składa i podpisuje dokumenty w imieniu dziecka.
 2. Dokumenty można też przesłać pocztą tradycyjną (wydrukowane w kolorze) na adres: Politechnika Gdańska. Biuro Politechniki Otwartej, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233.
 3. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dokumenty rekrutacyjne można przedkładać wyłącznie za pomocą platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej.  Nie ma możliwości osobistego przedkładania  dokumentów.
 4. W przypadku zajęć on-line nie ma wymogu przedkładania dokumentów w wersji papierowej. Wszystkie wymagane oświadczenia z załączników od 1 do 4 znajdują się na początku formularza rekrutacyjnego.
 5. W przypadku uczestników nieletnich dokumenty rekrutacyjne podpisuje rodzic/opiekun prawny.
 6. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie PWP: www.pg.edu.pl/pwp

§5. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach na PWP oraz nieregularne uczęszczanie na zajęcia

 1. Nieuzasadniona rezygnacja z zajęć oraz brak regularnego uczęszczania na zajęcia powoduje blokadę możliwości korzystania z zajęć w kolejnych edycjach PWP.
 2. W przypadku opuszczenia więcej, niż 40% zajęć uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników. Do liczby dopuszczalnych nieobecności nie wlicza się nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim lub ważnymi wydarzeniami losowymi udokumentowanymi w ciągu 7 dni od zdarzenia.
 3. Słuchacz lub/i rodzic/opiekun prawny informuje PWP o rezygnacji z udziału w zajęciach drogą e-mailową.

§6. Odwołanie zajęć

 1. PWP ma prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od PG. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
 • prowadzący odwoła zajęcia w ramach przedmiotu/przedmiotów,
 • liczba słuchaczy,  którzy  dokonali  rezerwacji  na  zajęcia nie  przekroczy  minimalnej  liczby uczestników określonej w warunkach modułu, który wybrał słuchacz,
 • na organizację zajęć nie pozwolą warunki techniczne (w przypadku zajęć w laboratoriach specjalistycznych),
 • sił wyższych, tj. żałoba, klęski żywiołowe, strajki, epidemia.
 1. Informacja  o  odwołaniu  zajęć  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej PWP w najszybszym możliwym terminie, w przypadku krótkiego terminu do rozpoczęcia zajęć (w dniu zajęć w ramach przedmiotu, lub na jeden przed) słuchacze lub/i rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni również mailowo i telefonicznie.
 2. W  razie  odwołania  zajęć PWP zobowiązuje  się  do  zorganizowania  zajęć  w  późniejszym  terminie, z  zastrzeżeniem przypadku  odwołania  zajęć  z  przyczyn  losowych  niezależnych  od PG, bez możliwości ich zorganizowania w terminie późniejszym. 

§7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa oraz Politechnika Gdańska, na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych podlegających gromadzeniu i przetwarzaniu wymagane są umową o dofinansowanie projektu zawartej z instytucją finansującą projekt – NCBiR 9 (Podręcznik Beneficjenta SL2014).
 3. Do praw i obowiązków PWP związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
 4. Zgłoszenie wniosku o usunięcie danych osobowych powoduje, iż dalsze uczestnictwo w zajęciach PWP przez słuchacza jest niemożliwe i w związku z tym jest równoważne z rezygnacją z uczestnictwa.
 5. Słuchacz lub/i rodzic/opiekun prawny słuchacza zobowiązani sią do złożenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. Słuchacz lub/i rodzic/opiekun prawny słuchacza może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej PWP drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 7. PWP może przeprowadzać sesje fotograficzne, nagrywać filmy, dokonywać transmisji on line podczas zajęć, w celach promocyjnych wskazanych w punkcie 6 oraz w celu udokumentowania wykonywanych na zajęciachpróbek prac, zadań, konstrukcji, instalacji, inscenizacji itp. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez PWP jest połączone z wyrażeniem zgody słuchacza lub rodziców/opiekunów prawnych w imieniu słuchacza niepełnoletniego na utrwalanie wizerunku/wypowiedzi.
 8. PWP ma prawo wykorzystywać i rozpowszechniać  materiały wymienione w ust. 7 w celach informacyjnych i promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności na stronie internetowej PWP, a także na potrzeby instytucji zewnętrznych finansujących program zajęć PWP. Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania w powyższych celach wizerunku, wypowiedzi, wykonywanych na zajęciach próbek prac, zadań, konstrukcji, instalacji, inscenizacji itp.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.12.2020 r. i obowiązuje do zakończenia Projektu, to jest do dnia 30.12.2021r.
 2. PWP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie upubliczniona na stronie internetowej PWP www.pg.edu.pl/pwp
 4. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania PWP należy składać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Biura Projektu Politechniki Wielu Pokoleń. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.
 6. Niezaakceptowanie niniejszego Regulaminu uniemożliwia zostanie słuchaczem PWP.