FAQ | Politechnika Gdańska

Treść strony

FAQ

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu Politechnika Wielu Pokoleń.


O projekcie


Czym jest Politechnika Wielu Pokoleń?

Politechnika Wielu Pokoleń to bezpłatna oferta edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych oraz seniorów, realizowana przez Politechnikę Gdańską wspólnie z Gminą Miasta Gdańska – Hevelianum oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym.

Ideą projektu jest stworzenie jednego uniwersytetu łączącego pokolenia, mającego na celu przybliżenie słuchaczom wiedzy z różnorodnych dziedzin oraz zainspirowanie do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. 

Oferta edukacyjna Politechniki Wielu Pokoleń skierowana jest przede wszystkim do osób nie związanych z Politechniką Gdańską, a tym samym mającym często ograniczony dostęp do bezpłatnej, specjalistycznej wiedzy.

Czym różni się oferta Politechniki Wielu Pokoleń od innych, dostępnych na rynku edukacyjnym, ofert?

Politechnika Wielu Pokoleń jest połączeniem 3 rożnych typów uniwersytetów: uniwersytetu dziecięcego (dla dzieci, młodzieży szkolnej), uniwersytetu dla dorosłych (tzw. uniwersytet drugiego wieku) oraz uniwersytetu dla seniorów (tzw. uniwersytet trzeciego wieku).

Ofertę wyróżnia szeroki wybór przedmiotów z zakresu nauk ścisłych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz unikatowe zajęcia wielopokoleniowe, dedykowane rodzicom/opiekunom z dziećmi i dziadkom z wnukami.

Każdy kandydat ma możliwość wyboru dowolnej liczby przedmiotów, z różnych dziedzin wiedzy, zależnie od własnych zainteresowań i dyspozycyjności (mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc na każdy przedmiot)

Czy oferta edukacyjna będzie poszerzana?

 Tak, wiele nowych przedmiotów zostanie uruchomionych w kolejnych semestrach. 


Zapisy na zajęcia


Kto może zapisać się na zajęcia?

Na zajęcia Politechniki Wielu Pokoleń może zapisać się każda zainteresowana osoba, niezależnie od miejsca zamieszkania, która jest dzieckiem w wieku przedszkolnym (5-6 lat), szkolnym (klasy 1-3, 4-6, 7-8), uczniem szkoły ponadpodstawowej, osobą dorosłą lub seniorem (osobą posiadającą status emeryta, rencisty lub które zakończyły aktywność zawodową i jednocześnie ukończyły 60 rok życia).

Osobę niepełnoletnią zapisać może rodzić lub opiekun prawny. Przedział wiekowy wskazany jest w opisie każdego przedmiotu.

Kiedy odbędzie się rekrutacja?

Terminy zapisów na poszczególne przedmioty publikowane są na stronie PWP w zakładce ZAPISY.

Formularze złożone przed i po upływie wskazanych w tej zakładce terminów nie będą rozpatrywane.

Formularz można wypełnić na dowolnym sprzęcie elektronicznym (komputer, telefon).

W jaki sposób mogę zapisać się na zajęcia?

Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej Politechniki Wielu Pokoleń.

Liczba miejsc na każdy przedmiot jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy mogę zapisać się na kilka przedmiotów?

Można zapisać się na dowolną liczbę przedmiotów, w ramach swojej kategorii wiekowej.

Należy pamiętać, iż niska frekwencja (dopuszczalny limit nieobecności to 40% dla każdego przedmiotu) będzie skutkować brakiem możliwości zapisu na zajęcia edukacyjne Politechniki Wielu Pokoleń w kolejnych semestrach (na jakikolwiek przedmiot).

W zajęciach z danego przedmiotu można uczestniczyć tylko raz (skorzystać tylko z jednej edycji zajęć).

Czy muszę mieć odpowiednie wykształcenie, żeby zakwalifikować się na zajęcia?

Nie ma ograniczenia związanego z wykształceniem uczestników Politechniki Wielu Pokoleń.

Niektóre przedmioty mają określone wymagania wstępne, które należy spełnić, aby się na nie zapisać (np. poziom wiedzy z danej dziedziny lub stopień znajomości obsługi programu komputerowego). Warunki te wskazane są w opisie przedmiotu.

Czy i kiedy otrzymam informację o zakwalifikowaniu się na zajęcia?

Informację o zakwalifikowaniu się na wybrany przedmiot/przedmioty, kandydat/kandydatka otrzyma na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, po zakończeniu rekrutacji na dany przedmiot. W przypadku zakwalifikowania się, należy złożyć wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne, w Biurze Politechniki Wielu Pokoleń.  

Jakie dokumenty muszę dostarczyć po zakwalifikowaniu się na zajęcia?

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia, należy dostarczyć następujące dokumenty wydrukowane w kolorze:

  • deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 1 do regulaminu
  • formularz danych osobowych – złącznik nr 2 do regulaminu
  • oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu – załącznik nr 3 do regulaminu
  • zgoda na upublicznienie wizerunku – załącznik nr 4 do regulaminu
  • kopia ważnego ubezpieczenia NNW (dla przedmiotów, w ramach których jest to wymagane)
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenie o niepełnosprawności wydawane w stosunku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku osób z niepełnosprawnościami)
  • dokument potwierdzający tożsamość uczestnika zajęć oraz osoby podpisującej dokumenty rekrutacyjne - dokument tylko do wglądu podczas osobistego przedkładania dokumentów
  • legitymacja emeryta/emerytki – dokument tylko do wglądu podczas osobistego przedkładania dokumentów

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dokumenty rekrutacyjne można przedkładać wyłącznie za pomocą platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej.  Nie ma możliwości osobistego przedkładania  dokumentów.

W przypadku nieletnich dokumenty te podpisuje rodzic/opiekun prawny. Wzory dostępne są na stronie Regulamin.

Wymóg przedłożenia w/w dokumentów warunkuje zawarta przez Politechnikę Gdańską umowa o dofinansowanie projektu i wytyczne programowe, w ramach których realizowana jest oferta edukacyjna Politechniki Wielu Pokoleń.

W jakim terminie należy dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście w terminie wskazanym w mailu zwrotnym, informującym o zakwalifikowaniu się na przedmiot.

Czy zapisując się na zajęcia online, muszę podpisać jakieś dokumenty?

Tak. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na przedmiot należy dostarczyć wypełnione dokumenty, wskazane w Regulaminie PWP (zapoznaj się również z odpowiedzią na pytanie: "Jakie dokumenty muszę dostarczyć po zakwalifikowaniu się na zajęcia?".

Czy mogę zapisać się na zajęcia, jeśli mieszkam poza województwem pomorskim?

 Jeśli w warunkach przedmiotu nie ma wskazanych ograniczeń, na zajęcia może zapisać się każdy zainteresowany bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania. 


Organizacja zajęć


Gdzie odbywają się zajęcia?

Większość zajęć będzie odbywać się na Politechnice Gdańskiej. Wybrane przedmioty będą realizowane w siedzibach Hevelianum oraz Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Informacja o lokalizacji znajduje się na stronie każdego przedmiotu. 

W jakim języku prowadzone są zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Przedmioty dotyczące nauki języka również prowadzone są w języku polskim.

Jak często odbywają się zajęcia?

Każdy przedmiot ma określoną liczbę godzin. Ostateczny harmonogram zajęć (dla każdego przedmiotu) opublikowany zostanie przed rozpoczęciem rekrutacji, tak aby każdy zainteresowany mógł ułożyć ofertę edukacyjną dostosowaną do swojej dyspozycyjności.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy Politechniki Gdańskiej, posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, a także specjaliści jednostek partnerskich: Gminy Miasta Gdańska – Hevelianum oraz Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.

Jaka jest formuła zajęć?

Zajęcia Politechniki Wielu Pokoleń to wykłady, warsztaty, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz inne formy zajęć, w tym wykorzystujące metody kształcenia na odległość. Przeważają zajęcia praktyczne i warsztatowe.

Czy przewidziane są egzaminy zaliczeniowe?

W ramach zajęć przeprowadzane będą testy, ankiety i inne formy oceniające poziom zdobywanej wiedzy lub potwierdzające nabyte umiejętności (np. próbki pracy, dokumentacja fotograficzna).

Każdy przedmiot ma specyficzne formy weryfikacji kompetencji, o których uczestnicy zostaną poinformowani na początku zajęć.

Czy jako uczestnik zajęć otrzyma świadectwo ukończenia PWP?

Słuchacz Politechniki Wielu Pokoleń otrzymuje świadectwo (zaświadczenie) ukończenia zajęć PWP, w których uczestniczył, pod warunkiem iż frekwencja obecności wyniesie minimum 60% obecności na przedmiocie. Świadectwo wystawiane jest na koniec semestru, lub na zakończenie przedmiotu. Świadectwo ma wartość symboliczną, gdyż ideą uniwersytetów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów jest rozwijanie pasji poznawczych, a nie zastępowanie edukacji formalnej. Świadectwo wystawiane jest na wzorze obowiązującym na Politechnice Gdańskiej.


Ocena zajęć


Uczestniczyłem/łam w zajęciach, w jaki sposób mogę wyrazić swoją opinię/ocenić zajęcia?

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety na stronie PWP. Wyniki ankiety pomogą nam udoskonalać ofertę zajęć oraz poprawić jakość kształcenia w kolejnych semestrach.