Limits

Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w zasadach rekrutacji, w ramach limitów przyjęć określonych przez komisję ds. rekrutacji cudzoziemców i zatwierdzonych przez Rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.