documents
Dokumenty
 1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej https://rekrutacja.pg.edu.pl/
Dokumenty dla osób kończących edukację w Polsce

Świadectwo dojrzałości wraz z ewentualnym aneksem do świadectwa

Dyplom potwierdzające kwalifikacje zawodowe/dyplom zawodowy, jeśli ukończyłeś/aś Technikum

Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 × 4,5 cm (jak do paszportu)

Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat (wykaz dokumentów znajduje się na stronie)

Dokumenty dla osób kończących edukację poza granicami Polski

Świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument, opatrzony apostille lub zalegalizowany. Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć oryginał apostille w terminach rejestracji, prześlij oświadczenie o obowiązku złożenia przed rozpoczęciem roku akademickiego. Plik do pobrania: Zobowiązanie o konieczności dostarczenia (pdf, 131.17kB)

Suplement z ocenami i przedmiotami do świadectwa dojrzałości w języku oryginalnym.

Wyniki państwowego egzaminu standaryzowanego szkoły średniej, jeśli w danym kraju obowiązują (Сертификат ЕГЭ, ЦТ, НМТ itp.)

Potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia w kraju wydania świadectwa maturalnego/certyfikatu uzyskania wykształcenia średniego o uprawnieniu do przyjęcia na studia w państwie jego wydania (niewymagane w przypadku świadectw objętych umowami międzynarodowymi lub dwustronnymi oraz International Baccalaureate i European Baccalaureate)

Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat (wykaz dokumentów znajduje się na stronie)

*Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (w rekrutacji na studia z językiem polskim jako wykładowym)

Certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (w rekrutacji na studia z językiem angielskim jako wykładowym)

Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 × 4,5 cm (jak do paszportu)

Tłumaczenie przysięgłe lub równoważne ww. dokumentów na język polski lub angielski, jeśli zostały wydane w języku innym niż polski lub angielski

Decyzja o uznaniu świadectwa przez kuratora oświaty (niewymagana w przypadku świadectw objętych umowami międzynarodowymi lub dwustronnymi, wydanych przez kraje OECD, EU, EFTA oraz International Baccalaureate i European Baccalaureate). Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć decyzje w terminach rejestracji, prześlij oświadczenie o obowiązku złożenia przed rozpoczęciem roku akademickiego. Plik do pobrania: Zobowiązanie o konieczności złożenia wniosku (pdf, 132.13kB)

 oswiadczenie przedstawiciela ustawowego (pdf, 115.77kB)

*Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 w rekrutacji na studia z językiem polskim jako wykładowym

 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie min. B2
 • certyfikat ACERT z języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej B2
 • certyfikat wydany przez European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) z języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej B2
 • certyfikat wydany telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (TELC) z języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej B2
 • zaświadczenie wydane przez Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej  potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub studiów wyższych prowadzonych w języku polskim jako wykładowym;
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W przypadku studiów na kierunek "Architektura", dodatkowo trzeba załączyć portfolio.

W portfolio należy przedstawić 5 prac (rysunek ołówkiem, format A3):

 •  2 czarno-białe rysunki zawierające ludzką postać
 • 1 kompozycja rysunkowa złożona z brył geometrycznych
 • 1 rysunek o tematyce architektonicznej
 • 1 rysunek o tematyce dowolnej. 

Następnie skany prac należy wgrać do systemu eRekrutacja a oryginały wraz z wzór oświadczenia o samodzielności pracy (pdf, 77.91kB) należy złożyć podczas tygodnia rejestracyjnego. Aby zapewnić bezstronna ocenę prac, nie mogą być one podpisane na arkuszach rysunkowych.

Dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia:
 • Dokument potwierdzający, iż jesteś laureatem konkursu lub olimpiady dającej dodatkowe uprawnienia podczas rekrutacji na studia na Politechnice Gdańskiej
 • Dokumentu potwierdzający, iż jesteś laureatem zawodów sportowych rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i posiadasz  klasę mistrzowską międzynarodową (kl. MM) lub klasę mistrzowska (kl. M) lub klasę pierwsza (kl. I).