Dofinansowanie do wydarzeń naukowych - nowy regulamin / Co-financing of scientific events - new rules | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-08

Dofinansowanie do wydarzeń naukowych - nowy regulamin / Co-financing of scientific events - new rules

Wniosek

[PL]

Szanowni Doktoranci!

Po wielu edycjach dofinansowania oraz uwagach od doktorantów dokonaliśmy pewnych zmian w Regulaminie.

Najważniejsza z nich oznacza, że nie będzie teraz edycji, w czasie których trzeba aplikować o dofinansowanie, zamiast tego nabór wniosków jest CIĄGŁY.

Wystarczy przesłać wniosek i wymagane dokumenty przy użyciu formularza na 10 dni przed datą wydarzenia naukowego. Następnie Przewodniczący Samorządu Doktorantów po zweryfikowaniu kompletności dokumentów przyzna dofinansowanie. W ten sposób nie ma potrzeby czekać na otwarcie edycji, wystarczy wejść w LINK z wnioskiem i wypełnić.

Aby upewnić się, że nasz budżet będzie wykorzystany sprawiedliwie, przez wszystkich doktorantów, nowy regulamin wprowadza limit do 4 aplikacji w roku budżetowym (podobnie jak było z maksymalnie jednym wnioskiem w edycji przy 4 edycjach rocznie).

Mamy nadzieję, że ta zmiana spotka się z Waszą akceptacją i ułatwi Wam prowadzenie działalności naukowej.

Pozdrawiamy
SDPG   


[EN]

Dear Doctoral Students!

After many editions of the Scientific Events Grant and feedback from doctoral students, we have made some changes to the Rules.

The most important change means that from now on there will be no editions, during which you have to apply for funding, instead the call for applications is CONTINUOUS.

All you need to do is send in your application and the required documents using the form 10 days before the date of the scientific event. Subsequently, the Chairperson of the Doctoral Student Council will award the grant upon verification of the completeness of the documents. This way, you do not need to wait for the edition to open, just follow the LINK with the application and fill it in.

To ensure that our budget is used in a fair way, by all doctoral students, the new regulations introduce a limit of up to 4 applications per financial year (as was the case with the maximum of one application per edition with 4 editions per year).

We hope that this change will be welcomed by you and will make it easier for you to carry out your scientific activities.

Greetings,
SDPG

1014 wyświetleń