Wybory władz Związku na nową kadencję

Od listopada trwają wybory władz NSSZ Solidarność na nową kadencję. Ostateczny termin zakończenia wyborów w podstawowych organizacjach zakładowych upływa z dniem 31 marca 2018 r.

W PG powołano Uczelnianą Komisję Wyborczą Związku w składzie:

Andrzej Łuczak – przewodniczący,

Aniela Białowolska-Tejchman,

Bogdan Chachulski,

Marcin Stępniak.

Trwają wybory w Kołach na poszczególnych wydziałach.Ich uwieńczeniem będzie wybór przewodniczących kół oraz delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, które odbędzie się w połowie marca. Prosimy o niezawodna obecność na zebraniach wyborczych wszystkich członków Związku.


Opinia KSN o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 21 października 2017 r. przyjęła opinie do projektów ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (UA33) z dnia 16 września 2017 r.  Opinie te zostały zawarte w zamieszczonych poniżej dokumentach i przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektów ustaw – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (UA33) z dnia 16 września 2017 roku.

Uwagi szczegółowe do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pismo Przewodniczącego KZ w PG Tadeusza Szymańskiego do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prof. Marcina Zielenieckiego


List KZ PG

Przewodniczący KZ NSZZ   w PG, w imieniu Komisji Zakładowej Związku, skierował na ręce Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy list (w załączeniu) dotyczący stanowiska Komisji Zakładowej w odniesieniu do aktualnej sytuacji w kraju:

 

Kolego Przewodniczący,

W załączeniu przesyłamy Stanowisko KZ NSZZ w Politechnice Gdańskiej w sprawie wypowiedzi Kolegi Przewodniczącego dotyczącej akcji protestacyjnych, które zamierza zorganizować NSZZ  w odpowiedzi na manifestacje tzw. opozycji i KOD-u. Nasze Stanowisko nie jest negacją poparcia dla działań obecnego rządu, ale wyraża sprzeciw wobec wypowiedzi zawierającej zapowiedź użycia siły w stosunku do opozycyjnych ugrupowań. Jeszcze nigdy urzędujący Przewodniczący KK nie użył takiej retoryki, nawet jeśli ideologia i działania tych środowisk diametralnie różniły się od naszych oczekiwań. Zwołując rutynowe Prezydium byłem zaskoczony emocjonalnymi, negatywnymi reakcjami większości jego członków. Naturalnym następstwem takiej sytuacji jest wyartykułowanie naszej oceny tego faktu, co zawarliśmy w przedstawionym stanowisku.

Jesteśmy Komisją Zakładową, która skupia członków o zróżnicowanych kwalifikacjach i poglądach. Od 1980 r. aktywnie włączyliśmy się w budowanie nowego ładu i duch tamtego czasu jest nam do dziś bliski. Z upoważnienia środowisk akademickich Polski Politechnika Gdańska prowadziła rozmowy z Rządem PRL w sprawie nauki i oświaty. W sierpniu 1980 przedstawiciel PG wszedł w skład MKS i był jednym z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych. Członek naszej KZ był koordynatorem spotkań TKK, a powielanie i kolportaż wydawnictw podziemnych organizowany był u nas na dużą skalę; również koordynowaliśmy transporty i dystrybucję darów w kościele św. Brygidy. To niewielki wycinek naszej aktywności. jest dla nas wielką wartością i wierzymy, że to w tym trudnym czasie, może odegrać kluczową rolę w budowaniu zgody w Polsce i dlatego prosimy o rozwagę w słowach.

 

Do pobrania Stanowisko KZ w sprawie wypowiedzi P.Dudy


Sierpień 2016

31 sierpnia 2016 roku Odby ly si e obchody z okazji 36 rocznicy strajków w 1980 roku i powstania NSZZ "Solidarność. Organizatorami byli: Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" we współpracy z Miastem Gdańsk i Europejskim Centrum Solidarności oraz IPN-Oddział Gdańsk.

Załączone pliki


Wybory Społecznych Inspektorów Pracy

W dniu 5.04.2016 Zakończyły się wybory Społecznych Inspektorów Pracy na naszej Uczelni. Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy na kadencję 5.04.2016 - 31.03.2020 został Zdzisław Chełmiński, pracownik Działu Eksploatacji PG. Listę Okręgowych SIP publikujemy poniżej.

Wykaz Okręgowych Społecznych Inspektorów Pracy

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy


Protest wyborczy - ciąg dalszy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Gdańskiej informuje, że po zapoznaniu się z komunikatem UKW nr 4/2016 z dnia 3.03.2016 r. uznała zasady, zawarte w uchwale UKW podjętej w reakcji na protest wyborczy KZ NSZZ „Solidarność” w PG z dnia 2.03.2016r, za niezgodne z prawem.

Do pobrania: Pełny tekst protestu


Protest wyborczy

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Politechnice Gdańskiej w imieniu pracowników grupy D złożyła protest wyborczy w związku z nie obsadzeniem czterech mandatów elektorskich.

Do pobrania Protest wyborczy


Spotkanie Prezydium ZRG NSZZ "Solidarność" z wojewodą pomorskim

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, spotkał się 5 lutego z członkami Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Tematem rozmów było m. in. omówienie sytuacji gospodarczej w naszym województwie, jak również problemy pracownicze. „Solidarność” przedstawiła zakres problemów, które obecnie nasz Związek najbardziej nurtują. Wojewoda natomiast wyraził zainteresowanie omawianymi kwestiami i przekazał wolę współpracy przy ich rozwiązywaniu. W trakcie spotkania wojewoda Dariusz Drelich obejrzał legendarny sztandar MKS ze Stoczni Gdańskiej. Przypomnijmy, że to najważniejszy sztandar „Solidarności”, który jest głównym proporcem całego Związku. W spotkaniu uczestniczył członek prezydium ZRG, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Politechnice Gdańskiej, kol.Tadeusz Szymański.

Zdjęcie: Olga Zielińska


Grudzień 2015

Obchody 45. rocznicy Grudnia ’70 oraz 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W grudniu odbyły się w Trójmieście uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia związane z protestami społecznymi, które miały miejsce na Wybrzeżu 45 lat temu, w grudniu 1970 r., oraz wprowadzenie 34 lata temu stanu wojennego.

 


Profesor Andrzej Stepnowski kandydatem do Senatu RP

Informujemy, że zasłużony członek naszej organizacji związkowej NSZZ  w PG, Prof. Andrzej Stepnowski, został Kandydatem do Senatu RP.

Do pobrania: Sylwetka Prof. A. Stepnowskiego


Obchody 35 rocznicy Sierpnia ’80 i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 27 rocznicy strajków z 1988 roku.

Uroczystości centralne:

29 sierpnia – Gdańsk – 14.15 – Plac Solidarności oraz plac koło Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W programie m. in.: złożenie kwiatów i odsłonięcie tablic; piknik „Solidarność Pokoleń”; Koncert „My, Naród”; występ Chrisa De Burgha(organizator: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”).

31 sierpnia – Gdańsk – 12.00 – msza św. w bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku; złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem ks. prałata Henryka Jankowskiego; przemarsz na plac Solidarności i złożenie kwiatów k. Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej; część uroczystości w Sali BHP Stoczni Gdańskiej: wystąpienia, wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” (org. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” we współpracy z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”).

Oprócz uroczystości centralnych odbyło się również kilkanaście uroczystości i imprez lokalnych.


Wybory 4 czerwca 1989

Właśnie mija rocznica 4 czerwca 1989 roku, kiedy to pod sztandarami Solidarności  kandydaci opozycji solidarnościowej, zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych – 35 proc. (161 mandatów), a także objęli 99 proc. miejsc w Senacie.

Z tej okazji Europejskie Centrum Solidarności zorganizowało wirtualna wystawę „4 CZERWCA 1989” z która można się zapoznać na stronie:

 

http://www.ecs.gda.pl/4-czerwca

 


XIII Bałtycki Festiwal Nauki

W dniach 19-24/05/2015 w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się XIII Bałtycki Festiwal Nauki. W ramach festiwalu, 20 maja w rozmowach na szczycie, weźmie udział były Rektor Politechniki Gdańskiej, Prof. Janusz Rachoń.

Szczegółowy program Festiwalu znaleźć można na stronie:

http://www.ecs.gda.pl/bfn


Sprawozdanie ze spotkania KSN NSZZ "Solidarność" i MNiSzW

21 kwietnia 2015 r. w MNiSzW odbyło się spotkanie w sprawie podziału środków na realizację trzeciego etapu poprawy wynagrodzeń ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 (Dz. U. poz. 153) w rezerwie celowej poz. 40 ,,Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych".

Sprawozdanie ze spotkania


Jubileusz prof. dr hab. inż. Andrzeja Stepnowskiego

1 marca nasz Szanowny Kolega prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski obchodził 50-lecie swojej pracy w Politechnice Gdańskiej. Mając na uwadze całokształt Jego dokonań można bez wahania stwierdzić, że osiągnięcia te są imponujące!

Do pobrania: Prof. Andrzej Stepnowski


Biblioteka, Archiwum, Mediateka Dostępne w siedzibie ECS

28 marca w siedzibie ECS nastąpi otwarcie Biblioteki, Archiwum oraz Madiateki.

Do pobrania: Program otwarcia


Wybory do Rady Krajowej Sekcji Nauki

31.01. 2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki (KSN) NSZZ „Solidarność”. Zebranie poświęcone było głównie wyborom do Rady KSN. Było ono kontynuacją WZD z maja 2014 r., które odbyło się w Sękocinie Starym k. Warszawy.

Załączone pliki


Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" w sprawie ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej

ZRG NSZZ "Solidarność" w ramach ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej postanowił zorganizować w dniu 19.02 akcję informującą o celach protestu oraz oflagowanie zakładów pracy i szkól flagami NSZZ "Solidarność" z szarfami "Protest".

Załączone pliki

  • Apel

  • Apel ZRG NSZZ "Solidarność"

Apel

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność ” w Politechnice Gdańskiej apeluje do wszystkich swoich członków o aktywne działanie na rzecz zwiększenia liczebności NSZZ „Solidarność ” w Politechnice Gdańskiej. Jest to istotny element utrzymania znaczenia Związku na Uczelni, tworzący możliwość skuteczniejszego działania na rzecz pracowników.

Załączone pliki


Dwa Grudnie – 1970, 1981 – obchody na Wybrzeżu

Dwa Grudnie – 1970, 1981 – obchody na Wybrzeżu

 

Zarząd Regionu Gdańskiego oraz Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej zapraszają na uroczystości upamiętniające 44 rocznicę Grudnia '70 oraz 33 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Załączone pliki


Wywiad z Przewodniczącym Komisji Zakładowej Tadeuszem Szymańskim

W numerze 15 (z 11 kwietnia) TygodnikaSolidarność  (z 11 kwietnia) na stronie 14 ukazał się  wywiad z Przewodniczącym naszej Komisji Zakładowej Tadeuszem Szymańskim zatytułowany „Inżynierowie już nie dla stoczni”.
Zapraszamy do lektury na łamy Tygodnika Solidarność.

Załączone pliki

  • Do pobrania

  • Wywiad z T. Szymańskim zamieszczony w Tygodniku Solidarność

Wybory w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"

Na pierwszym posiedzeniu nowo Wybranego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność w dniu 30 czerwca 2014r. wybrano członków Prezydium Zarządu Regionu na kadencję 2014-2018. Członkiem Prezydium został wybrany Tadeusz Szymański, Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej.


Regulacja wynagrodzeń w 2014 roku

15 lipca br. odbyło się spotkanie informacyjne KZ w sprawie "podwyżek" wynagrodzeń pracowników PG, finansowanych w ramach dotacji podstawowej. Przedstawiono na nim decyzję JM Rektora określającą zasady tegorocznej regulacji wynagrodzeń (po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi). Pismo JM Rektora wraz załącznikiem opisującym szczegółowo zasady tej regulacji publikujemy w  załącznikach.

Pismo JM Rektora w sprawie powyżek wynagrodzeń w 2014 r.

Załącznik - zasady regulacji wynagrodzeń w 2014 r.


Zakładowe Zebranie Delegatów Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej

20 marca odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej. Komisja Zakładowa przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku w 4-ro letniej kadencji. Wybrano Przewodniczącego oraz członków KZ i Komisji rewizyjnej następną kadencję. Przewodniczącym KZ NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej został kolega Tadeusz Szymański.