Zarządzanie projektami budowlanymi | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zarządzanie projektami budowlanymi

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć nowe lub poszerzyć posiadane, szeroko poszukiwane w branży budowlanej, kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami budowlanymi. Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe, już pracujące, pragnące uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia, chcący wyróżnić się wśród innych kandydatów na rynku pracy.
Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlany projekt inwestycyjny. Absolwent studiów uzyskuje szeroką wiedzę i umiejętności, które w praktyce przyczynią się do zwiększenia efektywności i jakości zarządzania projektami budowlanymi.
Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia i warsztaty w grupach, zajęcia w terenie oraz egzamin końcowy. Wykładowcami studiów podyplomowych są praktycy - pracownicy Politechniki Gdańskiej oraz wybitni specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i zamówień publicznych, posiadający wysokie kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć.
Studia dostarczają wiedzy na temat cyklu życia projektu inwestycyjnego (w tym m.in. zarządzania w fazie przygotowania i realizacji oraz eksploatacji obiektu), procedur udzielania zamówień publicznych i dokumentacji inwestycji budowlanej, zarządzania zmianami i ryzykiem projektu, praktycznych aspektów i problemów związanych z realizacją umów w procesie inwestycyjnym i rozliczania kontraktów na roboty budowlane. Zagadnienia przedstawiane w ramach studiów obejmują także specyfikę zarządzania projektami budowlanymi na przykładzie obiektów zabytkowych, kolejowych, drogowych, hydrotechnicznych, muzealnych i wystawienniczych, a także praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspektywy jego uczestników (Inwestora, Inżyniera kontraktu, Projektanta, Wykonawcy robót budowlanych). Istotnym elementem studiów jest również prezentacja projektu budowlanego w aspekcie koordynacji międzybranżowej oraz Building Information Modeling. W ramach zajęć słuchacze poszerzają swoją wiedzę z zakresu komunikacji, PR, marketingu, negocjacji, promocji projektu budowlanego i roli lidera, a także doskonalą umiejętności menadżerskie. Ważnym elementem studiów są również zajęcia terenowe, obejmujące prezentację zagadnień, związanych z zarządzaniem projektem, na przykładzie wybranego - zwiedzanego obiektu budowlanego.
Zajęcia będą odbywały się z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00. Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami podyplomowymi sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Przed rozpoczęciem zajęć każdy słuchacz otrzyma szczegółowy program i harmonogram zajęć. W trakcie studiów każdy słuchacz ma dostęp do uczelnianej platformy enauczanie (https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle), na której są zamieszczane materiały wykładowe. Po pomyślnym ukończeniu studiów słuchacz uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem jego otrzymania jest udział w zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego.

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:Termin rozpoczęcia szóstej edycji - październik 2023 r.

Termin rekrutacji:od 17.04.2023 do 10.09.2023

Koszt:Całkowity koszt studiów: 9 000,00 PLN

Wydział:
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Beata Grzyl, profesor PG tel. +48 58 347 20 83 e-mail: beata.grzyl@pg.edu.pl

Sekretariat

mgr Aleksandra Lewandowska

tel. +48 58 347 26 96

aleksandra.lewandowska@pg.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Budynek Żelbetu

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk