IBW PAN - praktyki | Politechnika Gdańska

Treść strony

IBW PAN - praktyki

Pobierz zasady realizacji praktyki - Instytut Budownictwa Wodnego PAN

IBW PAN-praktyki_zawodowe-Doctoral_School (pdf, 153.50kB)

Praktyka zawodowa - doktoranci Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej realizujący prace doktorskie w dyscyplinach prowadzonych przez Instytut Budownictwa Wodnego PAN

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

  1. Na I roku doktoranci zaczynają praktykę zawodową od semestru - nie dotyczy.
  2. Na II roku semestralny harmonogram zajęć w ramach praktyki - nie dotyczy.
  3. Rodzaj zajęć określa opiekun doktoranta przed rozpoczęciem roku akademickiego/semestru - nie dotyczy.
  4. Realizowana praktyka powinna obejmować wszystkie formy kształcenia: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, projekt - nie dotyczy.

Praktyka zawodowa, mająca formę zajęć ze studentami studiów I lub II stopnia prowadzonych samodzielnie lub w zespole z innymi nauczycielami

Treści

Kod

Roczny wymiar praktyk Efekty kształcenia (symbol PRK)

a) współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć 

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

5OBP

I-II rok-0 godz.

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO

b) prowadzenie zajęć

Czynna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla III-IV roku)

5OCzP

III - IV rok-0 godz.

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO