IMP PAN - praktyki | Politechnika Gdańska

Treść strony

IMP PAN - praktyki

Pobierz zasady realizacji praktyki w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego 

praktyki_zawodowe-IMP PAN im. Roberta Szewalskiego (pdf, 153.48kB)

Praktyka zawodowa - doktoranci Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej realizujący prace doktorskie w dyscyplinach prowadzonych przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego.

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

  1. Na I roku doktoranci zaczynają praktykę zawodową od semestru - nie dotyczy.
  2. Na II roku semestralny harmonogram zajęć w ramach praktyki jest dowolny - nie dotyczy.
  3. Rodzaj zajęć określa opiekun doktoranta przed rozpoczęciem roku akademickiego/semestru.
  4. Realizowana praktyka powinna obejmować wszystkie formy kształcenia: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, projekt.

Praktyka zawodowa, mająca formę zajęć ze studentami studiów I lub II stopnia prowadzonych samodzielnie lub w zespole z innymi nauczycielami

Treści

Kod

Roczny wymiar praktyk Efekty kształcenia (symbol PRK)

a) współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć 

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

5OBP

I rok-decyzja o zwolnieniu z przeprowadzenia
II rok - decyzja o zwolnieniu z przeprowadzenia

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO

b) prowadzenie zajęć

Czynna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla III-IV roku)

5OCzP

III - IV rok-do decyzji w późniejszym czasie

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO