WCh - praktyki | Politechnika Gdańska

Treść strony

WCh - praktyki

Zasady realizacji praktyki na Wydziale Chemicznym


Praktyka zawodowa - doktoranci Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej realizujący prace doktorskie w dyscyplinie Nauki Chemiczne prowadzonej przez Wydział Chemiczny.

Praktyka zawodowa, mająca formę zajęć ze studentami studiów I lub II stopnia prowadzonych samodzielnie lub w zespole z innymi nauczycielami

Treści

Kod

Roczny wymiar praktyk Efekty kształcenia (symbol PRK)

a) współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć 

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

5OBP

I rok-30 godz.

II rok-30 godz.

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO

b) prowadzenie zajęć

Czynna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla III-IV roku)

5OCzP

III rok-30 godz.

IV rok-30 godz.

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO