WZiE - praktyki | Politechnika Gdańska

Treść strony

WZiE - praktyki

Pobierz zasady realizacji praktyki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 

praktyki_zawodowe_Doctoral_School Wydział ZiE - obowiązuje do r.a. 2022/2023

praktyki_zawodowe_Doctoral_School Wydział ZiE - obowiązuje od r.a 2023/2024


Praktyka zawodowa - doktoranci Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej realizujący prace doktorskie w dyscyplinach prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

  1. Na I roku doktoranci zaczynają praktykę zawodową od semestru I
  2. Na II roku semestralny harmonogram zajęć w ramach praktyki jest dowolny/obowiązkowa realizowana na semestrze III lub IV
  3. Rodzaj zajęć określa opiekun doktoranta przed rozpoczęciem roku akademickiego/semestru.
  4. Realizowana praktyka powinna obejmować wszystkie formy kształcenia: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, projekt.

Praktyka zawodowa, mająca formę zajęć ze studentami studiów I lub II stopnia prowadzonych samodzielnie lub w zespole z innymi nauczycielami

Treści

Kod

Roczny wymiar praktyk Efekty kształcenia (symbol PRK)

a) współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć 

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

5OBP

I-II rok-30 godz. rocznie

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO

b) prowadzenie zajęć

Czynna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla III-IV roku)

5OCzP

III - IV rok- od 15 do 30 godz. rocznie

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO

W przypadku, gdy Promotor nie dysponuje wystarczającą liczbą godzin do odbycia przez doktoranta czynnej praktyki zawodowej (punkt 1 podpunkt b) koordynator dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości przy Szkole Doktorskiej PG może na pisemny wniosek promotora doktoranta zwolnić doktoranta z odbycia czynnej praktyki zawodowej lub wyrazić zgodę na realizację mniejszej liczby godzin niż wskazana w pkt 1b.