Stopień doktora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stopień doktora

Tryby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

okres przejściowy>>>

Termin realizacji niezakończonych przewodów doktorskich prowadzonych tzw. „starym trybem, został przedłużony do dnia 31 grudnia 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. pod poz. 1672) 

wszczęte postępowanie dyscyplina/dziedzina naukowa organ procedowania
przed 30.04.2019 Rada na zasadach i w trybie dotychczasowym, stopień nadawany jest w dziedzinie i dyscyplinie zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy  
po 01.10.2019 Rada po zmianach została powołana Rada uczelni

Nowy tryb - ścieżka postępowania w skrócie

Podstawa prawna postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 • art. 192 ust. 2 i art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)
 • Uchwała Senatu PG  nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r.  wraz z regulaminem określającym sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
 • Uchwała Senatu PG nr 433/2020/XXIV z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wprowadzonego Uchwałą Senatu PG  nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu
 • Uchwała Senatu PG nr 86/2021/XXV z 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wprowadzonego Uchwałą Senatu PG nr 433/2020/XXIV z dnia 11 marca 2020 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu
 • Uchwała Senatu PG  nr 153/2021/XXV z 20 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia  doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  habilitowanego, wprowadzonego Uchwałą Senatu PG nr 86/2021/XXV z dnia 10 lutego 2021 r.  i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu
 • Uchwała Senatu PG nr 399/2023/XXV z 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Stopień doktora nadaje się osobie, która może przedstawić Radzie dyscypliny/dziedziny
 1. poświadczenie posiadania tytułu zawodowego (kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lub dyplomu);
 2. potwierdzenie uzyskania efektów uczenia dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
 3. rozprawę doktorską spełniającą warunki wymienione w art. 187 Ustawy;
 4. pozytywną opinię promotora lub promotorów;
 5. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego o minimalnej zawartości określonej w art. 186, ust. 1 p. 3. Ustawy.  
Promotor rozprawy doktorskiej
 1. Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy powoływani są spośród osób spełniających warunki określone w art. 190, ust 4-6 Ustawy oraz w przypadku uczestników Szkół Doktorskich funkcjonujących na PG także warunki dodatkowe określone w regulaminach tych szkół. Powołanie więcej niż jednego promotora jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy reprezentują oni różne dyscypliny, a przyszła rozprawa doktorska mieć będzie charakter interdyscyplinarny.
 2. Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy dla uczestnika szkoły doktorskiej powoływani są przez Dyrektora Szkoły w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia w szkole.
Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 1. Wniosek kandydata o przeprowadzenie postępowania
 2. Uchwały Rady (Senatu) dot. wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej, powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski
 3. Egzamin doktorski kandydata w dyscyplinie realizowanych badań (w szkołach doktorskich przed wszczęciem postępowania)
 4. Recenzje przeprowadzone w 2 miesiące od zlecenia
 5. Rada – dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, publikacja rozprawy (wraz ze streszczeniem i recenzjami) w BIP oraz w Systemie POL-on, zawiadomienie innych uczelni o terminie i miejscu obrony
 6. Otwarte posiedzenie Rady/komisji doktorskiej - publiczna obrona wraz z dyskusją
 7. Uchwała o nadanie stopnia doktora