Stypendia dla zdolnych studentów I roku Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2020-11-16

Stypendia dla zdolnych studentów I roku Politechniki Gdańskiej

Biret studencki na stercie książek
Wzorem lat ubiegłych, studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku. Wniosek należy złożyć do poniedziałku 30 listopada 2020 r. Pod uwagę będą brane przede wszystkim sukcesy twórcze, a także wybitne wyniki w nauce. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”.

Stypendia te przyznawane są nieprzerwanie od 2013 r. z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej (WFS PG). Wówczas to władze naszej uczelni - wychodząc naprzeciw zapowiedziom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - stworzyły możliwość przyznawania stypendiów wyróżniającym się studentom pierwszego roku za ich osiągnięcia i wybitne wyniki w nauce uzyskane na poprzednim etapie edukacyjnym.

– Powinniśmy, w szczególności teraz jako druga najlepsza uczelnia badawcza w Polsce, w sposób szczególny doceniać zaangażowanie naukowe i sukcesy uzyskane w szkole średniej przez studentów rozpoczynających studia na Politechnice Gdańskiej – mówi dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość dr Barbara Wikieł, prof. PG. – Od wielu lat działając w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych, a jednocześnie uczestnicząc od samego początku w pracach komisji przyznającej stypendia z WFS PG obserwuję, jak wielkim potencjałem dysponują ci młodzi ludzie i jak bardzo angażują się w działalność naukową już na etapie szkoły. Często samodzielnie lub w zespołach realizują uczniowskie projekty badawcze, uczestniczą aktywnie w młodzieżowych konferencjach, działają nawet w kołach naukowych na uczelniach.

– Stypendia dla wyróżniających się studentów pierwszego roku to wspaniała forma nagradzania za ponadprzeciętne zaangażowanie i rozwój swoich talentów. Jako były stypendysta, a obecnie student z sukcesami naukowymi na koncie, potwierdzam, że jest to również skuteczny motywator do dalszej, wytężonej pracy. To stypendium nie tylko nagradza najlepszych pierwszorocznych, ale przede wszystkim pokazuje im, że uczelnia docenia ich ciężką pracę i chce ich wspierać w osiąganiu kolejnych, jeszcze większych sukcesów – mówi Szymon Krawczuk, laureat konkursu stypendialnego  z Własnego Funduszu Stypendialnego z 2015 roku, w 2019 roku nagrodzony nagrodą dla najlepszego Studenta-Naukowca w plebiscycie ProJuvenes  i wybrany „Studentem Roku”. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej ds. Umiędzynarodowienia i Nauki.

Należy jednak dodać, że - zgodnie z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów z Własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej - stypendia za osiągnięcia twórcze i wybitne wyniki w nauce nie mogą być przyznawane osobom pobierającym z tego tytułu stypendia pochodzące ze środków budżetu państwa.

Politechnika Gdańska od 2010 r. współtworzy z Samorządem Województwa Pomorskiego regionalny system wspierania uczniów uzdolnionych, który na trwałe wpisał się już do polityki edukacyjnej naszego regionu. Nasza uczelnia brała udział w przygotowaniu i realizacji prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w całym województwie w latach 2010-2013 projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, w skrócie znanego pod nazwą „Zdolni z Pomorza”. Projekt ten skierowany był do najwybitniejszych uczniów naszego regionu, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.

Od 2016 r. Politechnika Gdańska realizuje, w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego, kolejny projekt „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, przewidziany na lata 2016-2021. Dr Barbara Wikieł jest opiekunem naukowym i jednocześnie kierownikiem tego projektu (pg.edu.pl/zdolnizpomorza).

Co zrobić, żeby otrzymać stypendium?

Stypendia przewidziane w puli na rok akademicki 2020/2021 wynoszą 750 zł miesięcznie. Aby je uzyskać, należy przesłać wypełniony wniosek na adres: wfs@pg.edu.pl. W treści wniosku należy wykazać m.in. swoje wyniki z egzaminów maturalnych, średnią ocen oraz inne osiągnięcia (np. udział w olimpiadach i konkursach) wraz z dokumentami potwierdzającymi oraz wskazać ewentualne uczestnictwo w projekcie „Zdolni z Pomorza”.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego. Termin nadsyłania wniosków upływa 30 listopada 2020 r.

Pobierz wniosek 

1741 wyświetleń