Granty NCN dla naukowców PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-01

Granty NCN dla naukowców PG

grafika - logotyp NCN w kolorach białym i czerwonym
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pozyskali dofinansowanie na realizację w sumie 33 projektów badawczych w ramach konkursów MINIATURA 5, PRELUDIUM 20 i OPUS 21. Dofinansowanie dla PG wynosi łącznie ponad 11 milionów złotych.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w poszczególnych konkursach:

OPUS

 • „Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku”, kierownik projektu dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 1 727 200,00 zł
 • „Biotechnologiczny i farmakologiczny potencjał mikrobioty produktów pszczelich”, kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Szweda, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 1 751 800,00 zł, kwota dla PG: 1 623 400,00 zł (PG liderem)
 • „Rola cieczy jonowych w fotokonwersji CO2”(PG partnerem projektu), kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska (Uniwersytet Gdański), na PG projekt realizuje dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 2 490 020,00 zł, kwota dla PG: 1 108 492,00 zł
 • „PER2Water – Uwalnianie trwałych zanieczyszczeń organicznych ze zmarzliny do wód powierzchniowych” (PG partnerem projektu), kierownik projektu: dr hab. Danuta Szumińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na PG projekt realizuje prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 1 354 938,00 zł, kwota dla PG: 562 920,00 zł
 • „Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych”, kierownik projektu: dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. PG, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kwota projektu: 376 370,00 zł
 • „Mechanizm tworzenia biofilmu przez uropatogenne bakterie E. coli produkujące fimbrialną adhezynę Dr - badania zmian proteomu i metabolomu w warunkach hodowli statycznej i dynamicznej” (PG liderem projektu), kierownik projektu: dr hab. inż. Rafał Piątek, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 1 661 560,00 zł, kwota dla PG: 932 040,00 zł
 • „Zagospodarowanie odpadów frakcji bio do dwuetapowego wytwarzania biowodoru z jednoczesnym uzdatnianiem strumieni gazowych za pomocą zielonych rozpuszczalników”, kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 1 584 048,00 zł
 •  „Badania hybrydowych zaawansowanych procesów redukcji”, kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 1 368 260,00 zł

PRELUDIUM

 • „Opracowanie metody identyfikacji parametrów i detekcji uszkodzeń w elementach kompozytowych wytwarzanych metodą addytywną z zastosowaniem propagacji fal ultradźwiękowych”, kierownik projektu: mgr inż. Erwin Wojtczak, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kwota projektu: 135 520,00 zł
 • „Charakterystyka bioaktywnych peptydów z keratyny z piór drobiowych oraz produktów ich przemian zachodzących w trakcie reakcji Maillarda”,  kierownik projektu: mgr inż. Antoni Taraszkiewicz, opiekun naukowy: dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 209 920,00 zł
 • „W jaki sposób lipidy modulują asocjację i lokalizację białek w obrębie błon lipidowych - badania z zastosowaniem symulacji molekularnych”, kierownik projektu: mgr inż. Paweł Chodnicki, opiekun naukowy: dr hab. inż. Jacek Czub, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 65 800,00 zł
 • „Nowy typ analogów i koniugatów kwasu foliowego o potencjalnym zastosowaniu w terapii nowotworów hormonozależnych”, kierownik projektu: mgr inż. Olga Ciupak, opiekun naukowy: dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, prof. PG, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 209 960,00 zł
 • „Wpływ struktury krystalicznej na termodynamikę transportu protonowego w materiałach perowskitowych”, kierownik projektu: mgr inż. Jagoda Budnik, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Maria Gazda, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kwota projektu: 208 600,00 zł
 • „Aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych ditiokarbaminianów 9,10-antrachinonu”, kierownik projektu: mgr inż. Natalia Maciejewska, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 209 947,00 zł
 • „Wymiana ciepła i opory przepływu podczas kondensacji w minikanałach nowych czynników chłodniczych przy parametrach bliskich termodynamicznemu punktowi krytycznemu”, kierownik projektu: mgr inż. Stanisław Głuch, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, kwota projektu: 140 000,00 zł
 • „ Badanie procesów zachodzących w ogniwach elektrycznych za pomocą microsferycznych czujników światłowodowych z cienkowarstwowymi pokryciami ALD ZnO”, kierownik projektu: mgr inż. Paulina Listewnik, opiekun naukowy: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kwota dofinansowania: 60 390,00 zł
 • „Fotokatalizatory projektowane w oparciu o eksponowane płaszczyzny krystaliczne oraz ich zastosowanie w oczyszczeniu wody”, kierownik projektu: mgr inż. Szymon Dudziak, opiekun naukowy dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 209 160,00 zł
 • „Uniwersalny algorytm modulacji wektorowej dla trójpoziomowych, trój i wielofazowych falowników NPC z balansowaniem napięć obwodu DC”, kierownik projektu: mgr inż. Dmytro Kondratenko, opiekun naukowy: dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, kwota projektu: 70 000,00 zł

OPUS to konkurs skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych. Natomiast PRELUDIUM jest konkursem dla osób, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora (w dniu złożenia projektu). Łączna kwota dofinansowania w konkursie OPUS dla PG wynosi 9 282 730,00 zł, a w konkursie PRELUDIUM 1 519 297,00 zł.

Więcej informacji i listy rankingowe na stronie NCN

MINIATURA

 • „Ocena wpływu wybranych metod sterylizacji na zmiany zachowania mechanicznego struktur porowatych kształtowanych technikami osadzania stopionego materiału z hybrydowych polimerów i poddawanych degradacji hydrolitycznej w warunkach symulowanych”, kierownik projektu: dr inż. Angela Andrzejewska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kwota projektu: 49 995 zł
 • „Pomiar masowego przepływu cieczy lepkiej przez kryzę cylindryczną przy przepływie laminarnym (CylOr)”, kierownik projektu: dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, kwota projektu: 9170 zł
 • „Wpływ warunków pielęgnacji na rozwój temperatury betonu - analiza warunków brzegowych w ujęciu doświadczalnym i numerycznym”, kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kwota projektu: 43 032 zł
 • „Badanie właściwości termoelektrycznych tlenków wysokoentropowych o strukturze perowskitu”, kierownik projektu: dr Tadeusz Miruszewski, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kwota projektu: 49 500 zł
 • „Konstrukcja wysokowydajnych modeli matematycznych w oparciu o rachunek frakcyjny przy wykorzystaniu nowych technik uczenia maszynowego jako narzędzia do identyfikacji parametrów”, kierownik projektu: dr inż. Anna Szafrańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kwota projektu: 35 365 zł
 • „Badania wpływu położenia płytki mocującej na usztywnienie pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego”, kierownik projektu: dr inż. Karol Daszkiewicz, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kwota projektu: 33 301 zł
 • „Badanie anizotropii magnetycznej oraz dynamiki relaksacji dla nowych heteroleptycznych silanotiolanów Co(II) o geometrii tetraedrycznej”, kierownik projektu: dr inż. Daria Kowalkowska-Zedler, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 28 600 zł
 • „Poszukiwanie interesariuszy transformacji energetycznej w mieście krawędziowym”, dr hab. inż. Justyna Martyniuk-Pęczek, Wydział Architektury, kwota projektu: 18 370 zł
 • „Badania wpływu biologicznej obróbki materiałów lignocelulozowych na powstawanie inhibitorów fermentacji ciemnej”, kierownik projektu: dr inż. Karolina Kucharska, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 47 630 zł
 • „Efektywność desorpcji związków perfluorowanych z mikroplastiku w modelu uwzględniającym proces trawienia u ryb i człowieka”, kierownik projektu: dr inż. Aneta Pacyna-Kuchta, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 28 050 zł
 • „Msplit(q) estymacja przemieszczeń parametrów z zastosowaniem wielowariantowych warunków wiążących konkurencyjne parametry”, kierownik projektu: dr inż. Marek Zienkiewicz, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kwota projektu: 42 154 zł
 • „Charakterystyka procesu upłynniania celulozy oraz analiza produktów końcowych”, kierownik projektu: dr inż. Paulina Kosmela, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 30 800 zł
 • „Opracowanie i zastosowanie metody umożliwiającej przeprowadzenie analizy składu oligosacharydów mleka ludzkiego”, dr inż. Dorota Garwolińska, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 49 775 zł
 • „Usuwanie hydrofobowych lotnych związków organicznych z powietrza w biofiltrze ze złożem zraszanym w obecności cieczy głęboko eutektycznych”, kierownik projektu: dr inż. Piotr Rybarczyk, Wydział Chemiczny, kwota projektu: 39 270 zł
 • „Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych”,  kierownik projektu: dr inż. Łukasz Doliński, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, kwota projektu: 24 640 zł

W konkursie MINIATURA wnioski składane były na realizację pojedynczego działania naukowego (badania wstępne/pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny). Łączna kwota dofinansowania dla PG w ramach konkursu Miniatura to 529 652,00 zł.

Więcej informacji na stronie NCN

Z profilami naukowymi kierowników projektów i ich opiekunów można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

729 wyświetleń