Plan klimatyczny Politechniki Gdańskiej na lata 2022-2030 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-18

Plan klimatyczny Politechniki Gdańskiej na lata 2022-2030

gmach główny
Plan klimatyczny stworzony na Politechnice Gdańskiej to realne działania na rzecz ochrony klimatu w obszarze edukacji i badań naukowych, ale także zwiększanie świadomości ekologicznej i zaangażowania społeczności akademickiej i inicjatywy wewnętrzne związane z wykorzystywaniem zasobów naturalnych. Ma za zadanie kształtować i ukierunkowywać zaangażowanie uczelni zarówno jako instytucji, jak i w działania pro środowiskowe.

Politechnika Gdańska jest częścią europejskiej i światowej wspólnoty akademickiej. Uczelnia aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej.

W październiku 2022 zakończone zostały prace nad Planem Klimatycznym Politechniki Gdańskiej obowiązującym do 2030 r. Jest to dokument, który określa cele i działania uczelni związanych z ochroną środowiska i szeroko pojętą ekologią i ma charakter ramowy. Planowane działania realizacji zadań zawartych w dokumencie będą podlegać bieżącemu monitorowaniu oraz cyklicznej weryfikacji.

– W Planie Klimatycznym skupiliśmy się na zadaniach realizowanych w czterech głównych obszarach: jakości kształcenia, badań naukowych, działań wewnętrznych uczelni oraz zaangażowania społeczności akademickiej – mówi prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, inicjator procesu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju na uczelni – Wszystkie one mają nam pomóc w osiągnięciu najważniejszego celu, który sobie postawiliśmy jako uczelnia – znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Politechnika Gdańska będzie prowadziła coroczną kalkulację śladu węglowego i monitorowała jego postęp.

– Naszą intencją jest ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii. Prace remontowe obiektów na naszym kampusie są prowadzone przy uwzględnieniu zmniejszenia zapotrzebowania na energię, natomiast nowo powstałe obiekty projektujemy w standardzie możliwie energooszczędnym, a nawet już zeroemisyjnym, w sposób przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii. W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, tam, gdzie tylko to możliwe, będziemy stosować energooszczędne rozwiązania, które w maksymalny sposób wykorzystują energię odnawialną – podkreśla prorektor.

W planach jest wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w budynkach na kampusie i na bieżąco identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Uczelnia chce również promować wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a także zrównoważone dojazdy i podróże. Planowane jest wdrożenie programu „Carpooling”, który pozwala nie tylko zaoszczędzić miejsca parkingowe na terenie kampusu, ale przede wszystkim redukować emisję CO2 .

Kolejnym obszarem, w którym będą podejmowane działania, jest zrównoważone zarządzanie terenem kampusu. Powstaje plan rozwoju terenów zielonych, by zapewnić przestrzeń do rozwoju bioróżnorodności na terenie kampusu.

Ważnym elementem Planu Klimatycznego jest też dydaktyka. Tworzone są nowe programy nauczania związane ze zrównoważonym rozwojem, tak by studenci Politechniki Gdańskiej otrzymywali praktyczną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju i byli zdolni w przyszłości do podejmowania działań w najważniejszych kwestiach globalnych.

Zapoznaj się z Planem Klimatycznym

Masz pomysł? Zgłoś swoją inicjatywę na adres: sdgs@pg.edu.pl

745 wyświetleń