Stypendystki MNiSW – badają nowe materiały i Bałtyk, wysyłają rakiety w kosmos | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-02

Stypendystki MNiSW – badają nowe materiały i Bałtyk, wysyłają rakiety w kosmos

Od lewej: inż. Klaudia Prusik, inż. Julia Gołyga i inż. Julia Godlewska
Julia Godlewska, Julia Gołyga i Klaudia Prusik – studentki Politechniki Gdańskiej znalazły się w gronie stypendystek i stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia przyznawane są za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Inż. Julia Godlewska, Wydział Chemiczny

Absolwentka studiów na kierunku Chemia, studentka studiów II stopnia na interdyscyplinarnym kierunku Inżynieria materiałowa – specjalność Inżynieria materiałów polimerowych (studia realizowane w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych).

Realizuje projekt w ramach programu Radium, w którym ocenia stopień separacji fazowej bio-poliuretanów poddanych przyspieszonemu starzeniu w warunkach podwyższonej temperatury i środowiska wodnego. Badania prowadzi pod kierunkiem dr inż. Ewy Głowińskiej z Katedry Technologii Polimerów. Uczestniczyła w projekcie badawczym pod kierownictwem dr. hab. inż. Piotra Bruździaka, prof. PG z Katedry Chemii Fizycznej (Sonata, NCN). Jej zadaniem było zbadanie oddziaływań peptydu K z wodnym roztworem DMSO oraz TMAO w różnych wzajemnych stężeniach. Na podstawie przeprowadzonych badań przygotowała pracę inżynierską, publikację naukową i postery konferencyjne.

Jest członkinią Koła Naukowego SimLE, którego przez trzy kadencje była wiceprezesem ds. rozwoju biznesowego. W SimLE zajmowała się m.in. logistyką wyjazdów, organizacją wydarzeń, rekrutacją, promocją. Wraz z zespołem SimBa (projekt rakietowy SimLE) wzięła udział w konkursie EuRoC 2021 oraz Spaceport America Cup 2022. 

Inż. Julia Gołyga, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Jest absolwentką studiów na kierunku Inżynieria środowiska, a obecnie studiuje na ostatnim semestrze studiów drugiego stopnia na nowej specjalizacji Inżynieria Zasobów Wodnych.

Brała udział w projekcie badawczym pod kierownictwem dr. hab. inż. Jerzego Pyrchli, prof. PG MORGRAV pt. „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża” i jest współautorką publikacji związanej z tym projektem w czasopiśmie „Measurement”. W ramach badań m.in. dokumentowała analizy danych grawimetrycznych, uczestniczyła w przygotowaniu kampanii pomiarowej na obszarze Bałtyku południowego i w pomiarach grawimetrycznych, przetwarzała surowe danych GNSS zebranych w trakcie morskiej kampanii grawimetrycznej i pracowała nad filtracją Kalmana danych kinematycznych platformy naukowej.

Obecnie działa w Kole Naukowym Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska, które uczestniczy w badaniach pn.Ocena stanu czystości wód powierzchniowych na terenie Pojezierza Kaszubskiego we Współpracy z Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie”, pod kierownictwem dr hab.  Katarzyny Jankowskiej, prof. PG.

Inż. Klaudia Prusik, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Ukończyła studia na kierunku Nanotechnologia, a obecnie jest studentką Indywidualnych Studiów Badawczych na kierunku Inżynieria materiałowa.

Jej praca naukowa jest ściśle związana z Zakładem Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na WFTiMS. Jest laureatką dwóch programów IDUB (ACTINIUM i RADIUM). Aktywnie uczestniczy w badaniach poświęconych wytwarzaniu oraz modyfikacji nowych materiałów używanych w celu fotokatalitycznego oczyszczania wody, pod kierunkiem dr inż. Marty Prześniak-Welenc. Ponadto rozwija swoje zainteresowania pod kątem biosensorów opartych na nanostrukturach we współpracy z dr. hab. inż. Jackiem Rylem, prof. PG. Bierze też czynny udział w projektach finansowanych ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (TEAM NET) oraz NCN (OPUS), a także w projekcie IDUB (ARGENTUM).

Aktywnie uczestniczy w konferencjach międzynarodowych (Conference on Functional Nanomaterials and Nanodevices 2023, Polish Conference on Crystal Growth 2022) oraz krajowych – VII Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska. Jest opiekunką sekcji pokazowej Koła Nauki o Materiałach, która angażuje się w popularyzację nauki w trakcie wydarzeń takich, jak BFN czy Piknik Fahrenheita.

O stypendiach

Rektorzy z całej Polski przedstawili w sumie 1068 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024, które były następnie oceniane przez zespół 55 ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Łącznie przyznano 386 stypendiów. Laureaci otrzymają jednorazowo 17 tys. zł.

Więcej

1041 wyświetleń