Młodzi naukowcy z PG stypendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-16

Młodzi naukowcy z PG stypendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

wyróżnieni naukowcy
Naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej znaleźli się w gronie 100 laureatów 32. edycji konkursu w programie stypendialnym START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Z Politechniki Gdańskiej w elitarnym gronie stypendystów programu START FNP znaleźli się: dr inż. Erwin Wojtczak z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (dziedzina: budownictwo), dr inż. Jan Alfuth i mgr inż. Szymon Dudziak z Wydziału Chemicznego (inżynieria materiałowa) oraz dr inż. Bartosz Kamecki i mgr inż. Krystian Lankauf z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (inżynieria materiałowa).

Fundacja od 2009 r. przyznaje w programie także wyróżnienia osobom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Otrzymały je cztery osoby, w tym – w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych – dr inż. Erwin Wojtczak.

Dr inż. Erwin Wojtczak

Jest adiunktem w Katedrze Wytrzymałości Materiałów na WILiŚ. Głównym tematem jego prac badawczych, realizowanych w Zespole Diagnostyki i Mechaniki Doświadczalnej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Magdaleny Ruckiej, jest diagnostyka nieniszcząca konstrukcji z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych. Prowadzone badania zaowocowały opracowaniem procedur nieinwazyjnego wykrywania i obrazowania uszkodzeń w elementach wykonanych, m.in. ze stali, betonu i kompozytu węglowego. Zagadnienie diagnostyki konstrukcji jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji, co ma znaczenie w kontekście ochrony zdrowia i życia ludzkiego. W dotychczasowym dorobku posiada 22 artykuły naukowe, w tym 16 w czasopismach z listy JCR. Za rozprawę doktorską, obronioną w 2022 r., został nagrodzony Nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki. Obecnie kontynuuje prace nad wykorzystaniem ultradźwięków w diagnostyce elementów drukowanych w 3D w ramach projektu PRELUDIUM (NCN).

Dr inż. Jan Alfuth

Jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym. Prowadzi badania dotyczące inżynierii kryształu, które koncentrują się na otrzymywaniu uporządkowanych struktur supramolekularnych przy użyciu oddziaływań niekowalencyjnych. Jednym z jego osiągnięć jest praca naukowa dotycząca reakcji cykloaddycji [2+2] sterowanej wiązaniami chalkogenowymi, która w 2022 r. ukazała się w „Angewandte Chemie International Edition” (IF ok. 16,6). Obecnie zajmuje się projektowaniem i otrzymywaniem cząsteczek tworzących w ciele stałym (krysztale) komplementarne dimery, trimery lub struktury helikalne. W obszarze zainteresowań naukowca znajdują się też dwuskładnikowe układy supramolekularne (kokryształy), przede wszystkim o topologii plastra miodu, które docelowo będzie badał pod kątem ich zdolności sorpcyjnych. W dorobku naukowym posiada 9 artykułów naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, w których jest pierwszym autorem. Jest laureatem wydziałowej nagrody im. Zofii i Włodzimierza Libusiów w kategorii CHEM dla młodego naukowca, a także współautorem skryptu „Zbiór zadań z chemii organicznej”, który cieszy się popularnością wśród studentów PG i nie tylko.

Dr inż. Bartosz Kamecki

W trakcie studiów doktoranckich w Katedrze Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych na WETI (pod opieką promotora dr. hab. inż. Sebastiana Molina, prof. PG) realizował badania nad możliwościami zastosowania metody pirolizy aerozolowej do wytwarzania warstw funkcjonalnych dla tlenkowych ogniw paliwowych generujących energię elektryczną z wodoru. Nowatorskie podejście uwzględniało wykorzystanie niskokosztowej metody pirolizy aerozolowej do wytwarzania warstw ceramicznych, która pozwoliła na pozyskiwanie materiałów o wysokiej jakości w stosunkowo niskich temperaturach (~400ºC). Opracowane rozwiązania stwarzają możliwość kontrolowania właściwości funkcjonalnych opracowanych materiałów. Obecnie dr Kamecki pracuje w grupie badawczej kierowanej przez dr. hab. inż. Łukasza Kulasa, prof. PG z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, gdzie realizuje działania w ramach projektu „Sustronics”, czyli „zrównoważona i ekologiczna elektronika dla gospodarki o obiegu zamkniętym” (Horyzont Europa). Prowadzi prace badawcze uwzględniające poszukiwanie i wytwarzanie nowych materiałów do takich zastosowań jak, elementy w układach anten, nadajniki i odbiorniki elektroniczne wykorzystując metody wytwarzania addytywnego m.in. druk 3D.

Mgr inż. Szymon Dudziak

Prowadzi badania skoncentrowane na projektowaniu materiałów fotokatalitycznych w oparciu o ekspozycję wybranych płaszczyzn krystalicznych do środowiska reakcji, głównie w kontekście oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych niepodanych na rozkład biologiczny. Podstawowym celem takiego podejścia jest próba zrozumienia szczegółowych interakcji, jakie zachodzą na granicy faz fotokatalizator-środowisko i na tej podstawie zmaksymalizowanie efektywności całego procesu. Dotychczas udało mu się szczegółowo porównać aktywności wybranych płaszczyzn TiO2, będącego jednym z najważniejszych znanych fotokatalizatorów, w ramach czego w szczególności wykazał, że wpływ wybranej domieszki w obrębie tej samej fazy krystalicznej na aktywność fotokatalityczną może być zupełnie różny, zależnie od struktury powierzchniowej (publikacja w prestiżowym „Applied Catalysis B: Environment and Energy”). Kieruje projektem PRELUDIUM. Jest współautorem 19 publikacji o łącznym IF ok. 125. Badania realizuje w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej w zespole dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. PG.

Mgr inż. Krystian Lankauf

Ukończył studia inżynierskie w zakresie nanotechnologii oraz studia magisterskie w zakresie inżynierii materiałowej, po czym kontynuował naukę na studiach doktoranckich związanych z opracowaniem i badaniem nowych materiałów elektrokatalitycznych do elektrolizerów alkalicznych. Podczas studiów doktorankich budował od podstaw warsztat naukowy w zakresie elektrochemii wykorzystywany w grupie badawczej. W pracy naukowej prowadził szeroko zakrojone badania, począwszy od syntezy nowych materiałów tlenkowych, ich charakteryzacji, włączając w to metody synchrotronowe, poprzez konstrukcje prototypowych elektrolizerów. Prowadzone badania doprowadziły do uzyskania grantu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki, dotyczącego nowych materiałów oraz zaawansowanych synchrotronowych metod pomiarowych, który jest aktualnie realizowany. W swojej pracy badawczej stara się łączyć zamiłowanie do inżynierii materiałowej z rozwojem zielonych technologii.

O programie START FNP

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej to najstarszy program stypendialny dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki w Polsce (od 1993 r.). Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Stypendyści i stypendystki są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. 100 laureatek i laureatów programu START w edycji 2024, wybranych z grona 641 kandydatów, otrzyma roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł, które można przeznaczyć na dowolny cel. Stypendium osób wyróżnionych zostało podwyższone do 38 tys. zł.

Lista wszystkich laureatów Więcej o programie START FNP

1126 wyświetleń