Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-27

Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

ludzie
Fot. Krzysztof Mystkowski/PG
Politechnika Gdańska ogłasza otwarty nabór studentów i studentek do projektu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem projektu jest wsparcie studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa.

Do udziału w naborze zapraszamy wszystkich studentów i studentki, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek. Dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty,
 • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
 • posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki,
 • w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu:

 • okres realizacji zadań przewidzianych w ofercie nie może przekroczyć 18 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31.12.2025 r
 • koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć
 1. 80 000,00 zł w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta
  lub studentkę
 2. 500 000,00 zł w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów
  lub studentek
 • wsparcie finansowe musi być zaplanowane i wydatkowane zgodnie z „katalogiem kosztów możliwych do poniesienia w projekcie” zamieszczonym w Zaproszeniu Ministra Nauki, w szczególności na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych. Ponadto wsparcie to może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych.  

UWAGA! Studenci biorący udział w projekcie zobowiązani będą do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie dotyczącej np. statusu na rynku pracy (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w „Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027

Sposób przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie studenta/studentki lub zespołu dokonywane jest przez opiekuna merytorycznego będącego pracownikiem Politechniki Gdańskiej.

Zgłoszenie zwierające komplet dokumentów należy przesłać na adres projekty@pg.edu.pl w terminie do 14.06.2024 r.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać wypełnione załączniki według udostępnionych wzorów:

 1. Oferta (w formacie pdf.)  20240509_Załącznik_nr_1_Wzór_oferty (docx, 208.86kB)
 2. Kosztorys (w formacie pdf. i xls.)  20240509_Załącznik_nr_2_Wzór_kosztorysu (xlsx, 67.71kB)
 3. CV studenta/studentki (dokument podpisany indywidualnie przez osobę, której dotyczy - jako skan w formacie pdf.)  20240509_Załącznik_nr_3_Wzór_CV_studenta_studentki (docx, 551.05kB)
 4. Dokument potwierdzający znajomość przez studenta co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 - poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego (skan w formacie pdf – indywidualnie dla każdego członka zespołu projektowego)  20240509_Załącznik_nr_4_Klauzule_informacyjne_dotyczace_przetwarzania_danych_osobowych (pdf, 501.59kB)

Opiekun merytoryczny zobowiązany jest do zgłoszenia oferty jako projektu w systemie MojaPG (moduł Projekty) do dnia 14.06.2024 r.

Za przechowywanie oryginałów dokumentacji aplikacyjnej odpowiada opiekun merytoryczny oraz jednostka, w której umocowany będzie projekt.

Jako oferty Politechniki Gdańskiej do konkursu w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” będą rekomendowane zgłoszenia, które spełniają wszystkie warunki opisane w Zaproszeniu Ministra Nauki oraz w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowo informacje o aktualnych naborach do planowanych projektów można również znaleźć w zakładce Studenci w witrynie głównej PG.

Kontakt

Konsultacji w sprawie naboru udziela Centrum Zarządzania Projektami:

Szczegółowe informacje o konkursie 

Przystąpienie do naboru oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w Zaproszeniu Ministra Nauki do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” oraz w niniejszym ogłoszeniu o naborze.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po terminie, niekompletnych lub które do dnia 21.06.2024 r. nie uzyskały akceptacji zgłoszenia projektu w systemie MojaPG ze strony władz Jednostki Organizacyjnej, w której umocowany ma być projekt oraz Władz Uczelni.

620 wyświetleń