Zadania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zadania

Do zadań centrum należy:

1) ochrona mienia Uczelni;
2) organizowanie i nadzór nad ochroną terenu i obiektów Uczelni;
3) przygotowywanie planów ochrony;
4) zabezpieczenie i ochrona konferencji i imprez organizowanych na terenie Uczelni i poza Uczelnią;
5) opiniowanie postępowań w zakresie ochrony fizycznej i technicznej;
6) prowadzenie ewidencji zdarzeń losowych, włamań i kradzieży;
7) współpraca ze służbami państwowymi i samorządowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz służbami ratownictwa cywilnego;
8) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad ruchu pojazdów i ich parkowania na terenie Uczelni;
9) wystawianie kart uprawniających do wjazdu na teren Uczelni;
10) aktywacja legitymacji na parkingi studenckie;
11) podejmowanie innych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa majątku Uczelni;
12) przygotowywanie postępowań oraz nadzór nad realizacją zamówień w zakresie zadań centrum oraz zamówień wspólnych dotyczących usług określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych Politechniki Gdańskiej;
13) realizacja umów ubezpieczeniowych;
14) utrzymanie lokalnych systemów przeciwwłamaniowych, systemów telewizji dozorowej, systemów ppoż. i Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych oraz opiniowanie i wydawanie uzgodnień technicznych dotyczących projektowanych i przebudowywanych systemów bezpieczeństwa;
15) obsługa systemu kontroli ruchu pojazdów;
16) współpraca z innymi jednostkami Politechniki Gdańskiej w celu poszukiwania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo osób i mienia;
17) współpraca z innymi uczelniami oraz jednostkami w ramach kompetencji centrum;
18) realizowanie zadań dodatkowych, wskazanych przez kanclerza lub zastępców.


 

Całodobowe telefony alarmowe:

z tel wewn: 14-32 

z tel zewn: +48 58 347 14 32

z tel kom: 19 789