Systemy techniczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Systemy techniczne

1. Konserwacja i naprawy awaryjne systemów sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych

2. Monitoring systemów alarmu pożaru

3. Monitoring CCTV
Obrazy z kamer są przesyłane do centrum odbiorczego, gdzie strażnicy mogą obserwować nadzorowany obszar lub obiekt w celu zwiększenia bezpieczeństwa.  

Klauzula informacyjna monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, reprezentowany przez Rektora.

2. W Politechnice Gdańskiej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym   Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk , bądź za pomocą adresu e-mail iod@pg.edu.pl

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obiekty, obszary i tereny Politechniki Gdańskiej:

  1. tereny i obiekty kampusu znajdujące się pomiędzy ulicami Narutowicza, Traugutta, Bracka, Fiszera i Do Studzienki
  2. Tereny i obiekty znajdujące się przy Alei Zwycięstwa 12, 25 i 27, ul.Sobieskiego 5 i 7, Własna Strzecha 18A oraz Traugutta 79 i 97.
  3. Osiedla Studenckie, tereny i akademiki Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego, Leczkowa, Do Studzienki, Traugutta i Chodkiewicza .

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

  1. Bramy wjazdowe, drogi i tereny wewnętrzne na kampusu, parkingi i otoczenie budynków i nieruchomości.
  2. Obszar wokół i teren Osiedli Studenckich  (ciągi komunikacyjne, tereny rekreacyjne, chodniki i parkingi).
  3. Wejście/wyjście z budynków na terenie kampusu i akademików, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenie ogólnie dostępne, urządzenia techniczne oraz wyznaczone strefy bezpieczeństwa.

5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

6. Politechnika Gdańska dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia.

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

11. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
  • firma: Orange Polska S. A.
  • ZZ/2/055/U/24
  • okres umowy: 01.03.2024 - 28.02.2026