Statut | Politechnika Gdańska

Treść strony

Statut

Statut - Data Science Club

Studenckie Koło Naukowe
przy WZiE oraz WETI

Politechniki Gdańskiej

§1

Postanowienia ogólne

 1. Koło naukowe nosi nazwę Koło Naukowe Data Science Club i jest dalej zwane Kołem.
 2. Koło jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów Politechniki Gdańskiej zawiązanym w celu realizacji postawionych zadań z dziedziny analizy i przetwarzania danych oraz szeroko pojętego data science.
 3. Siedzibą Koła jest Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej usytuowany pod adresem: ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk.
 4. Podstawą działania Koła są przepisy zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) w szczególności art. 204 ust. 1 powyższej Ustawy, Statut Politechniki Gdańskiej, Regulamin Funkcjonowania i Rejestracji KN i Organizacji oraz niniejszy Statut Koła.
 5. Czas działania Koła jest nieokreślony.

§2

Cele i zadania

 1. Głównymi celami istnienia Koła ustanawia się:
  1. Propagowanie znajomości zastosowań technik związanych z data science wśród studentów Politechniki Gdańskiej;
  2. Poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu data science wśród członków Koła;
  3. Promowanie dodatkowej działalności i wolontariatu wśród społeczności akademickiej.
 2. Powyższe cele realizowane są w szczególności przez następujące zadania:
  1. Prezentację dokonań naukowych oraz najnowszych trendów z zakresu data science;
  2. Zapoznanie z narzędziami, programami i językami programowania umożliwiającymi wykonywanie czynności ściśle związanych z data science;
  3. Organizowanie warsztatów, spotkań naukowych, seminariów i konferencji;
  4. Realizację prac badawczych oraz projektów;
  5. Uczestnictwo w konferencjach, dyskusjach i odczytach specjalistów;
  6. Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem naukowym oraz biznesowym spoza Politechniki Gdańskiej.

§3 

Opiekun

 1. Opiekunem Naukowym Koła może zostać pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny Politechniki Gdańskiej.
 2. Opiekun naukowy sprawuje opiekę nad działalnością merytoryczną Koła oraz pełni bezpośredni nadzór nad zgodnością działań Koła z jego celami i zadaniami określonymi w Statucie.
 3. Opiekun naukowy zatwierdza:
  1. opracowywane przez Zarząd roczne plany pracy Koła,
  2. wnioski o dofinansowanie działalności Koła,
  3. sprawozdania roczne sporządzone przez Zarząd Koła.

§4 

Członkowie

 1. Członkowie Koła dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. sympatyków,
  3. honorowych,
  4. wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student studiów I lub II stopnia Politechniki Gdańskiej.
 3. Członkiem zwyczajnym Koła zostaje się po przejściu rekrutacji (w przypadku uchwalenia obowiązku jej prowadzenia przez Zarząd zwykłą większością głosów), wypełnieniu deklaracji,  złożeniu i zaakceptowaniu jej przez Zarząd. (wzór deklaracji w Załączniku nr 2).
 4. Członkiem sympatykiem może być każdy student, bez względu na uczelnię, na której studiuje.
 5. Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Koła na mocy decyzji podjętej przez Walne Zebranie.
 6. O nadaniu statusu Członka Honorowego decyduje Walne Zebranie Koła w drodze uchwały.
 7. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Koła, a na wniosek osoby nieprzyjętej zobowiązany jest do wydania pisemnego uzasadnienia tej decyzji.
 8. Utrata członkostwa następuję w skutek:
  1. pisemnego zgłoszenia własnej rezygnacji złożonego u Władz Koła,
  2. wykluczenia przez Zarząd z podaniem pisemnego uzasadnienia decyzji,
  3. członkostwo ustaje z chwilą utraty statusu studenta,
  4. wykluczenia z powodu łamania Statutu Koła,
  5. wykluczenia z powodu znaczącego braku zaangażowania w pracę Koła,
  6. śmierci.
 9. Lista członków Koła jest jawna.

§5 

Prawa członków

 1. Członkowie zwyczajni Koła mają prawo do:
  1. czynnego i biernego udziału w wyborach Władz Koła,
  2. czynnego brania udziału we wszystkich formach działalności Koła,
  3. uczestniczenia w zebraniach Zarządu Koła bez głosu stanowiącego,
  4. przygotowywania projektów i koordynowania ich realizacji łącznie ze składaniem preliminarzy do Rady Kół Naukowych (po zatwierdzeniu ich przez Zarząd Koła),
  5. korzystania ze zbiorów i urządzeń znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd,
  6. ubiegania się o opinię o swojej działalności w Kole, wystawioną przez Opiekuna Naukowego Koła,
  7. zgłaszania wniosków, postulatów i opinii pod adresem Władz Koła.
 2. Członkowie sympatycy mają prawa analogiczne jak w ustępie powyższym, z wyjątkiem lit. a i lit. c, a ponadto mają prawo do brania udziału we wszystkich zebraniach Koła z głosem doradczym.
 3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i honorowych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie honorowi mają prawa analogiczne jak w ust. 1 niniejszego paragrafu, z wyjątkiem lit. a.

§6 

Obowiązki członków

 1. Wszyscy członkowie Koła mają obowiązek:
  1. zaakceptowania postanowień niniejszego statutu,
  2. aktywnego uczestniczenia w pracach Koła,
  3. wypełnienia deklaracji członkowskiej (nie dotyczy członków honorowych),
  4. przestrzegania postanowień Władz Koła,
  5. dbania o dobre imię oraz mienie Koła.

§7

Władze

 1. Władzami Koła są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

§8

Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła.
  1. Walne Zebranie członków Koła zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku i ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
  2. Zarząd podaje datę w czasie nie krótszym niż pięć dni przed planowanym terminem.
  3. Za skuteczne uznaje się poinformowanie członków za pomocą poczty elektronicznej, na adresy podane w deklaracji członkowskiej oraz wspólny adres Koła.
  4. O ważności postanowień Zebrania decyduje obecność 1/4 Zwyczajnych Członków Koła.
  5. W szczególnych przypadkach może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie.
  6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna lub 1/3 Zwyczajnych Członków Koła.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
  2. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
  3. odwoływanie członków Zarządu na wniosek 1/3 członków Koła, wymagana jest kwalifikowana większość głosów (1/2 +  1 głosów),
  4. uchwalanie zmiany Statutu  (wymagana jest kwalifikowana większość głosów),
  5. decydowanie o rozwiązaniu lub zawieszeniu działalności Koła,
  6. nadawanie godności Członka Honorowego,
  7. rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu,
  8. tworzenie sekcji tematycznych,
  9. uchwalenie kwalifikowaną większością głosów (½ + 1 głos), obowiązku płatności składek członkowskich przez wszystkich członków).
 3. Decyzje na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu bezpośrednim, jawnym i równym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez Statut.
 4. Walnemu Zebraniu przewodniczy każdorazowo wybierany Przewodniczący Zebrania. Może on zarządzić tajność głosowania, jeżeli zażąda tego przynajmniej jedna osoba uprawniona do głosowania.

§9

Zarząd

 1. Zarząd Koła składa się z:
  1. Prezesa,
  2. Zastępcy Prezesa,
  3. Przewodniczących Sekcji tematycznych w przypadku ich powstania.
 2. Zarząd wybierany jest na roczną kadencję podczas Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym.
  1. Co do zasady zebrania Zarządu są jawne, lecz Zarząd może uchwalić tajność całego lub części zebrania.
  2. Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy członków Zarządu.
  3. W głosowaniach nierozstrzygniętych decyduje Prezes.
 3. Kompetencje kolegialne Zarządu:
  1. zwoływanie Walnego Zebrania,
  2. zapewnienie wykonania postanowień Walnego Zebraniach,
  3. zatwierdzanie preliminarzy finansowych,
  4. ustalanie wysokości składki członkowskiej (w przypadku jeżeli zostanie ustalone aby była),
  5. przyjmowanie deklaracji członkowskich nowych członków,
  6. przygotowywanie rocznego ramowego oraz semestralnych planów działalności Koła zatwierdzanych przez Walne Zebranie,
  7. przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu rocznego sprawozdania finansowego,
  8. dysponowanie majątkiem Koła w ramach ustaleń Walnego Zebrania,
  9. wykluczanie członków z podaniem pisemnego uzasadnienia decyzji,
  10. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa,
  11. sprawowanie pieczy nad majątkiem Koła,
  12. ustanawianie zasad udostępniania książek i materiałów zgromadzonych przez Koło,
  13. dbanie o upublicznienie działalności Koła,
  14. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Koła,
  15. zapewnienie płynnej działalności Koła,
  16. wydawanie zaświadczeń o działalności w Kole.
 4. Prezes Koła jest wybierany spośród członków zwyczajnych Koła podczas Walnego Zebrania. Wymagana jest zwykła większość głosów. Prezes wybierany jest na roczną, jednokrotnie odnawialną kadencję.
 5. Kompetencje Prezesa:
  1. odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za jego sprawne funkcjonowanie,
  2. reprezentuje Koło na zewnątrz,
  3. zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu Koła,
  4. przedstawia Walnemu Zebraniu roczne sprawozdanie przygotowane przez Zarząd,
  5. składa roczne sprawozdanie z działalności Koła odpowiedniemu organowi Uczelni,
  6. dokonuje podziału zadań nieokreślonych przez Statut pomiędzy członków Zarządu,
  7. reprezentuje Koło w kontaktach z Uczelnią, jeśli Zarząd nie postanowi inaczej.
 6. Kompetencje Zastępcy ustala Prezes w ramach własnego zakresu obowiązków na pierwszym zebraniu Zarządu.
 7. Czynności majątkowe wymagają do swej ważności podpisu Prezesa lub Zastępcy Prezesa oraz Skarbnika Koła.
 8. Sekcję tematyczną ma prawo powołać przynajmniej trzech zwyczajnych członków Koła. Powstanie Sekcji tematycznej zatwierdza Zarząd oraz Opiekun Naukowy Koła.

§10

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje finanse Koła oraz zgodność działań członków i Władz Koła ze Statutem.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków, niewchodzących w skład Zarządu, jest wybierana na roczna kadencję. Wybór członków Komisji odbywa podczas Walnego Zebrania.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo do:
  1. wglądu do wszelkiej dokumentacji obrazującej działalność Koła,
  2. uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
  3. zwoływania zebrań Zarządu i Walnego Zebrania z własnej inicjatywy,
  4. zawieszenia postanowień Zarządu sprzecznych z postanowieniami Walnego Zebrania,
  5. wglądu w sprawozdania składane odpowiedniemu organowi Uczelni i weryfikacji rozliczeń,
  6. składania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie,
  7. występowania z wnioskiem o odwołanie Zarządu w następstwie niegospodarności lub nieprzestrzegania postanowień Statutu.
 4. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola czynności administracyjnych Zarządu,
  2. kontrola gospodarki finansowej Zarządu,
  3. czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem i realizowaniem postanowień walnego Zebrania,
  4. składanie Walnemu Zebraniu corocznego sprawozdania ze swojej działalności.
 5. Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna przed Walnym Zebraniem.

§11

Fundusze na działalność koła

 1. Źródła finansowania i majątku Koła pozyskiwane są:
  1. ze środków pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych uczelni,
  2. z dotacji celowych, darowizn i zapisów otrzymanych na działalność, o której mowa w niniejszym regulaminie.
 2. Dochody Organizacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów regulaminowych.
 3. Za prawidłowe gromadzenie i dysponowanie funduszami Organizacji odpowiada Zarząd.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Statutu oraz decyzja o rozwiązaniu Koła są możliwe drogą przyjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Koła bezwzględną statutową większością 2/3 głosów.
 2. Rozwiązanie Koła następuje również w momencie braku wyboru Zarządu Koła przez okres jednego roku.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa zawarte w Dz. U. 2018 poz. 1668 w szczególności art. 204 ust. 1 powyższej Ustawy, Statucie Politechniki Gdańskiej, Regulaminie Funkcjonowania i Rejestracji KN i Organizacji.