Kolejny nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych (05.10-04.11) i w ramach programu RADIUM (05.10-30.11) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-05

Kolejny nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych (05.10-04.11) i w ramach programu RADIUM (05.10-30.11)

Radium

Indywidualne studia badawcze, zwane dalej ISB, umożliwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla najzdolniejszych studentów studiów drugiego stopnia w powiązaniu z realizowanymi przez nich badaniami w ramach projektów badawczych.        

W ramach Programu RADIUM możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych przez studentów studiów drugiego stopnia w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych.

ISB oraz program RADIUM stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1. (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów).

Kolejna edycja ISB oraz programu RADIUM planowana jest od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023.

Adresaci programu

Student studiów II stopnia może zgłosić się sam do konkursu lub może zostać zgłoszony, np. przez dziekana, mentora, opiekuna naukowego albo kierownika projektu, w którym brał lub aktualnie bierze udział.

Kryteria kwalifikacji

Komisja Oceniająca przy ocenie wniosków dotyczących ISB bierze pod uwagę następujące kryteria:

a)      osiągnięcia potwierdzające dotychczasowe zaangażowanie w działalność naukową, np.

b)      publikacje, udział/referaty na konferencjach, udział w projektach naukowych, aktywna

c)      działalność w kołach naukowych,

d)      ocena z pracy dyplomowej/projektu dyplomowego,

e)      średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,

f)       rekomendacje/listy polecające,

g)      list motywacyjny,

h)      rozmowa kwalifikacyjna.

Budżet oraz warunki finansowania  

 • Warunkiem uczestnictwa w Programie RADIUM jest wcześniejsze uzyskanie przez Wnioskodawcę zgody prorektora ds. kształcenia na realizację ISB, zgodnie z Regulaminem indywidualnych studiów badawczych.
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 24 000 PLN brutto, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

 • W ramach przyznanych w wyniku konkursu grantów mogą być finansowane:
 • koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, materiałów nietrwałych, w tym odczynników,
 • koszty sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego dla realizacji badań,
 • usługi obce niezbędne do realizacji badań,
 • koszty związane z upowszechnianiem badań, w tym w szczególności koszty delegacji i pobytu, opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach.

Jak aplikować?

 • Wniosek dotyczący ISB składany jest drogą elektroniczną pod adresem isb@pg.edu.pl w terminie od 5 października do 4 listopada 2022 do godz. 23:59.
 • Wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl). Oryginał wniosku należy złożyć do Prorektora ds. kształcenia.
 • Nabór wniosków w ramach programu RADIUM będzie trwał od 5 października do 30 listopada  2022 r., godz. 23:59. Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adresem radium@pg.edu.pl.
 • Złożone wnioski podlegają ocenie Komisji Oceniającej powołanej przez rektora. Ostateczną decyzję o przyznaniu grantu podejmie rektor.

Dokumenty

67 wyświetleń