FAQ | Politechnika Gdańska

Treść strony

FAQ

Kobieta stojąca tyłem, przodem do tablicy kredowej z wielkim białym napisem FAQ

 

Pytania ogólne

Gdzie mogę złożyć wniosek o stypendium?

Jeśli student chce złożyć wniosek osobiście, Komisja zaprasza do swojej siedziby w budynku Bratniak (budynek nr 23 na mapie kampusu), p. 205 i 204, w godzinach dyżurów. Dokumenty, które nie wymagają sprawdzenia przez członka Komisji można złożyć do skrzyni podawczej lub wysłać pocztą. 

Gdzie znajdują się skrzynie podawcze (wrzutki) Komisji Stypendialnej?

Skrzynie stoją na parterze, w sąsiedztwie portierni, w budynku Bratniak (budynek nr 23 na mapie kampusu), zaraz obok głównego wejścia do budynku (obecnie zamkniętego ze względu na budowę). Jeśli nie możesz ich znaleźć, śmiało zapytaj pracownika portierni.

Skąd Komisja wie kiedy wrzuciłem wniosek/dokumenty do skrzyni? Czy jeśli złożyłem wniosek po godzinach pracy Komisji, to będzie on przyjęty dopiero dnia następnego?

Wrzutki opróżniane są codziennie rano, a złożone dokumenty są przyjmowane z datą dnia poprzedniego.

Czy mogę złożyć wniosek lub przesłać dokumenty drogą pocztową?

Tak. Dane adresowe to:
Komisja Stypendialna
Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Jednak jeśli nie jesteś pewien, czy Twój wniosek jest kompletny, polecamy osobistą wizytę w naszym biurze. 

Wysłałem dokumenty pocztą, czy powinienem informować o tym Komisję, aby dochować terminu na ich dostarczenie?

Nie. Komisja zawsze oczekuje na dokumenty przez okres wskazany np. na wezwaniu, dodając „margines czasu” właśnie na wypadek przesłania dokumentów pocztą.
Należy pamiętać, że w przypadku dokumentów wysyłanych do Komisji:
- Pocztą Polską – za datę wpłynięcia uznaje się datę stempla pocztowego; 
- za pośrednictwem prywatnej firmy kurierskiej (np. InPost, UPS etc.) – za datę wpłynięcia uznaje się datę dostarczenia na Politechnikę Gdańską.

Czy można mieć więcej niż jedno stypendium jednocześnie?

Oczywiście, można pobierać równocześnie stypendium rektora, dla osób niepełnosprawnych i socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości, jednak tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku. Suma miesięcznej wysokości stypendium socjalnego oraz stypendium rektora nie może przekroczyć kwoty 2739 zł. 

Przegapiłem termin na złożenie wniosku. O jakie świadczenia można się ubiegać w trakcie roku akademickiego?

W ciągu roku akademickiego można się ubiegać o wszystkie świadczenia stypendialne z tym zastrzeżeniem, że przyznanie stypendium jest uzależnione od wielkości środków pozostałych w Funduszu Stypendialnym, a w przypadku stypendium rektora, dodatkowo – od wykorzystania puli dostępnych stypendiów. Stypendium może zostać przyznane od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wszystkie wymagane dokumenty w KS (nie przysługuje wyrównanie wstecz).

Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium jest przyznawane do lipca, za wyjątkiem:
- studentów 7 semestru studiów I stopnia, jeśli jest to ich ostatni semestr studiów  – wszystkie stypendia przyznawane są na semestr czyli do lutego;
- studentów II stopnia wnioskujący o stypendium rektora – stypendium jest przyznawane na semestr czyli do lutego w przypadku semestru zimowego lub do lipca w przypadku semestru letniego.

Czy w semestrze letnim muszę ponownie składać wniosek o stypendium?

W większości stypendia przyznawane są do lipca. W semestrze letnim ponownie wnioski złożyć muszą:
- nowo przyjęci studenci 1 semestru II stopnia – o wszystkie świadczenia;
- studenci II stopnia – o stypendium rektora, gdyż każdorazowo jest przyznawane na semestr;
- studenci, którzy byli zarejestrowani 7 semestr studiów I stopnia i zostali cofnięci na niższy semestr.

Czy na studiach niestacjonarnych mogę starać się o stypendium?

Studenci studiów niestacjonarnych są uprawnieni do tych samych świadczeń, co studenci dzienni.

Czy i w jaki sposób można się odwołać od decyzji w sprawie stypendium?

Odwołanie można złożyć w ciągu 14 dni od odebrania papierowej lub elektronicznej (dostarczonej przez ePUAP) decyzji. Odwołanie od decyzji należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Komisji Stypendialnej (czyli adresatem jest OKS, ale składamy w KS). Komisja nie udostępnia i nie wymaga użycia konkretnego szablonu odwołania, należy je napisać samodzielnie. Jeżeli KS postanowi nie zmieniać swojej decyzji, to sprawa zostanie automatycznie przekazana do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

Zostało mi przyznane stypendium, ale w ciągu roku zrezygnowałem ze studiów. Czy muszę zwrócić kwotę która została mi wcześniej wypłacona?

Nie trzeba zwracać otrzymanych już kwot. Zwrot stypendiów następuje, gdy zostały nienależnie pobrane np. na podstawie nieprawdziwych danych ujętych we wniosku lub gdy zostały przyznane niezgodnie z obowiązującym prawem.

Skończyłem studia inżynierskie/licencjackie/magisterskie. Czy przysługuje mi któreś ze stypendiów?

Świadczenia z Funduszu Stypendialnego, czyli te przyznawane przez Komisję Stypendialną nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Mając tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny możesz otrzymać świadczenia, ale tylko jeśli jesteś studentem studiów II stopnia.

Czy w trakcie urlopu dziekańskiego przysługuje mi stypendium?

Tak, na urlopie student zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń oraz do zamieszkania w domu studenckim.

Nie zdążę donieść dokumentów w wyznaczonym terminie. Czy mogę zawnioskować o przedłużenie tego terminu?

Nie ma takiej możliwości. Nieuzupełnienie braków w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania (student nie otrzyma decyzji), chyba że wezwanie do uzupełnienia stanowi inaczej. Zwykle jednak czekamy na doniesienie dokumentów chwilę dłużej, zatem jeśli w systemie MojaPG wniosek ma status inny niż 'bez rozpoznania", to możesz donieść dokumenty.

Czy mogę zabrać z powrotem złożone do wniosku o stypendium dokumenty?

Tak, jest to możliwe. Najlepiej jednak od razu przyjść z kopią i oryginałem dokumentu. Podczas składania wniosku członek Komisji poświadczy kopię za zgodność z oryginałem i będzie można zabrać oryginał ze sobą.

Ukończyłem właśnie studia. Zgodnie z decyzją stypendium zostało przyznane do lutego, jednak wciąż nie otrzymałem lutowej wypłaty. Dlaczego?

Decyzja wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił status studenta (np. obronił się). W związku z tym student który obronił się w styczniu nie otrzymuje wypłaty lutowej. Wystarczy obronić się chociażby 1 lutego, wtedy decyzja wygaśnie z dniem 28/29 lutego.

Czy będąc na Erasmusie, mogę wnioskować i otrzymywać stypendia?

Tak. Co więcej stypendium z programu Erasmus nie wlicza się do dochodu rodziny w przypadku wnioskowania o stypendium socjalne.

Skąd mam mieć pewność, że mój wniosek wysłany przez ePUAP dotarł do Komisji?

W momencie, gdy pismo z wnioskiem dociera na Politechnikę Gdańską na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy powinno przyjść tzw. UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Nie oznacza to jednak, że Komisja otrzymała Twój wniosek. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy status wniosku w MojaPG jest inny niż 'wysłany'. Najczęściej wniosek od razu staje się 'przyjęty', jeśli jednak po kilku dniach wciąż będzie w statusie 'wysłany', warto zweryfikować, czy poprawnie nadano wniosek i ewentualnie skontaktować się z Komisją.

Wszedłem na skrzynkę ePUAP w celu odbioru decyzji, ale nie jestem pewien, czy zrobiłem to poprawie. Co robić?

Jeśli podpisałeś odbiór przesyłki, a następnie udało Ci się odczytać treść dokumentu (podpisany pdf z preambułą, postanowieniem, uzasadnieniem i pouczeniem), to znaczy, że decyzja została odebrana poprawnie.

Wybrałem elektroniczną formę dostarczenia wniosku, ale napotkałem problem z dopełnieniem tej formalności. Czy jest możliwa zmiana formy dostarczenia wniosku na papierową?

Tak, prosimy o wiadomość mailową z prośbą o anulowanie wniosku wysłanego w systemie MojaPG. Gdy wniosek uzyska status 'rezygnacja' będzie możliwe wygenerowanie nowego wniosku i wybór papierowej formy jego dostarczenia.

Czy świadczenia z Funduszu Stypendialnego są opodatkowane?

Nie. Student nie otrzymuje również PIT-u z początkiem roku.


Stypendium socjalne

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku o stypendium socjalne?

Wykaz dokumentów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Korzystając z Regulaminu i ww. załącznika musisz zdefiniować skład swojej rodziny (w kontekście wnioskowania o stypendium socjalne) oraz wszystkie źródła dochodu każdego z jej członków.

Kogo z rodziny muszę uwzględnić we wniosku o stypendium socjalne?

Odsyłamy do zakładki Skład rodziny :)

Czy do dochodu liczy/liczą się?

a) zasiłek rodzinny: nie
b) świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy): nie
c) alimenty: tak
d) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: tak
d) świadczenie rodzicielskie: tak
e) dochody z umowy o dzieło: tak
f) dochody osoby mającej poniżej 26 lat (PIT-0 dla młodych): tak
g) emerytura: ta
k
h) renta rodzinna/socjalna: tak
i) dochód z gospodarstwa rolnego (wyliczany z wielkości gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych): tak
j) zasiłek/stypendium dla bezrobotnych: tak
k) stypendium z programu Erasmus+: nie
l) ustawowe stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną: nie
m) dochód pochodzący ze zbycia nieruchomości: tak
n) zyski giełdowe: tak
o) ulga podatkowa na dziecko: tak
p) przychód z działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego/karty podatkowej: tak
q) zasiłek i stypendium szkolne: nie
r) zasiłek stały, okresowy, celowy: nie

s) inne stypendia o charakterze socjalnym (np. stypendium pomostowe, stypendium z Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"): nie
t) stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni (np. RADON): nie

Co to jest dochód utracony?

Jest to dochód, który posiadał jeden z członków rodziny w roku bazowym, a którego nie posiada w momencie składania wniosku, a ponadto jest zawarty w katalogu dochodów utraconych (pochodzącym z ustawy o świadczeniach rodzinnych). Przykład: utrata pracy kwalifikuje się pod utratę dochodu, ale zmniejszenie wymiaru etatu niestety nie. 

Po przyznaniu mi stypendium jedno z rodziców straciło pracę. Co w takiej sytuacji mam zrobić?

Należy złożyć „Oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane/nieprzyznane prawo do stypendium socjalnego”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2d do Regulaminu świadczeń oraz wniosek o dochód utracony, którego wzór stanowi Załącznik nr 2b do ww. Regulaminu wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt oraz wysokość utraty dochodu.

Czy zawieszenie działalności gospodarczej przez rodzica mogę zgłosić jako dochód utracony?

Nie, zgodnie z katalogiem dochodów utraconych, dochodów z zawieszonej działalności gospodarczej nie można utracić. Działalność gospodarcza musiałaby być zamknięta.

Co to jest dochód uzyskany?

Rozróżniamy dwa rodzaje dochodu uzyskanego:
- dochód uzyskany w roku bazowym – członek rodziny ma nowe źródło dochodu, którego nie było 1 stycznia roku bazowego, ale które pojawiło się w trakcie roku bazowego oraz ten dochód jest uzyskiwany nadal w dniu składania wniosku;
- dochód uzyskany po roku bazowym – członek rodziny zdobył nowe źródło dochodu po roku bazowym oraz trwa nadal w dniu składania wniosku.
Dochód uzyskany musi być zawarty w katalogu dochodów uzyskanych (pochodzącym z ustawy o świadczeniach rodzinnych). Przykład: rozpoczęcie nowej pracy kwalifikuje się pod uzyskanie dochodu, ale zwiększenie wymiaru etatu nie i nie trzeba tego zgłaszać. 

Pracuję na pół etatu. Czy fakt podjęcia pracy dyskwalifikuje mnie jako uprawnionego do pobierania stypendium?

Przy aplikowaniu o stypendium socjalne należy pamiętać, że miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie może przekraczać dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne. Nie ma znaczenia w jakim wymiarze godzin pracuje student czy pozostali członkowie rodziny. Najważniejsze jest kryterium dochodowe i obowiązujący w danym roku akademickim próg.

Pracuję na pół etatu. Dostałem nową umowę na pełen etat w tej samej firmie. Czy muszę to zgłosić, jeśli otrzymuję już stypendium socjalne?

Zmiana wymiaru czasu pracy nie jest dochodem uzyskanym ani utraconym. Nie zgłaszamy tego faktu do KS, nie ma to wpływu na przyznane stypendium.

Pracowałem na pełen etat. Teraz dostałem nową umowę w tej samej firmie na pół etatu. Czy z tego powodu mogę zawnioskować o ponowne przeliczenie dochodu do stypendium socjalnego?

Zmiana wymiaru pracy nie jest dochodem utraconym. Nie zgłaszamy tego faktu do KS, nie ma to wpływu na przyznane/nieprzyznane stypendium.

Pracowałem w oparciu o umowę zlecenie i wraz z jej końcem pracodawca zaproponował mi umowę o pracę. Czy muszę to zgłaszać Komisji?

Tak, dochód osiągnięty w wyniku pracy na umowę zlecenie będzie dochodem utraconym, a dochód wynikający z zawartej umowy o pracę należy potraktować jako dochód uzyskany.

Czy oświadczenie o zmianie okoliczności może złożyć tylko student, który otrzymał stypendium socjalne? Otrzymałem decyzję odmowną, jednak w trakcie roku akademickiego jeden z członków rodziny utracił źródło dochodu.

Nie, takie oświadczenie (Załącznik nr 2d do Regulaminu świadczeń) może złożyć również student, który otrzymał decyzję odmowną ws. stypendium socjalnego. Na podstawie złożonych dokumentów, Komisja ponownie przeliczy dochód i student ma szansę otrzymać stypendium od kolejnego miesiąca.

Jakie kryteria muszę spełnić, by otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Katalog takich przypadków nie jest zdefiniowany. Regulamin świadczeń stanowi, że za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się m.in. wychowywanie się w niepełnej rodzinie lub wychowywanie własnego dziecka. Nie oznacza to jednak, że tylko z tego tytułu zwiększenie jest przyznawane. Każdy wniosek rozpatrywany jest przez Komisję indywidualnie.

Czy na PG można otrzymać dodatek mieszkaniowy?

W Regulaminie świadczeń nie funkcjonuje pojęcia dodatku mieszkaniowego. Student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli zawnioskuje o to i udokumentuje wskazaną sytuację. Od roku akademickiego 2019/2020 żaden skład Komisji nie uznał najmu stancji, ani zamieszkiwania w akademiku jako powodu do przyznania zwiększenia.

We wniosku o stypendium socjalne nie zaznaczyłem opcji 'Ubiegam się o zwiększenie stypendium socjalnego'. Czy straciłem tę możliwość bezpowrotnie?

Student może w każdym momencie zawnioskować o zwiększenie, składając wniosek na piśmie. Można to zrobić również po otrzymaniu decyzji.

Utrzymuję się sam, czy muszę we wniosku uwzględniać dochody rodziców?

Zgodnie z prawem jeśli dziecko ukończyło 18 lat i nadal kontynuuje naukę, rodzice mają obowiązek utrzymywania go do 26. roku życia. Jeżeli rodzice żyją i nie mają zasądzonych wobec studenta alimentów, musi on wykazywać dochody rodziców.
Jest jednak kilka warunków, które pozwalają rozliczać się studentowi bez rodziców. Student musi spełniać przynajmniej jeden z nich:
- ukończył 26 lat,
- pozostaje w związku małżeńskim, 
- ma na utrzymaniu dzieci,
- osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
- posiada stałe źródło dochodów i średnio przez wszystkie miesiące poprzedniego roku podatkowego i wszystkie miesiące aktualnego roku do momentu złożenia wniosku wykazuje dochody w wysokości minimum 930,35 zł miesięcznie.
W przypadku, gdy student pomimo spełnienia jednego z ww. warunków wciąż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami (tj. rodzina utrzymuje się ze wspólnych środków), powinien wykazać dochody rodziców.

Mam rodzeństwo, które skończyło szkołę, ale nie pracuje. Czy mogę uwzględniać ich we wniosku?

Pełnoletniego rodzeństwa, które się nie uczy, nie można uwzględniać we wniosku o stypendium socjalne. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy rodzeństwo jest niepełnosprawne.

Czy zgłoszenie ukończenia szkoły przez rodzeństwo jest obowiązkowe?

Tak, jeśli zostało przyznane stypendium socjalne. Jest to traktowane jako zmiana okoliczności mających wpływ na przyznane stypendium socjalne. Zgłoszenie ww. zmiany jest obowiązkowe. Rodzeństwo, które się nie uczy nie wchodzi w skład rodziny.

We wniosku w MojaPG błędnie wypisałem członków rodziny/podałem błędne dane dotyczące członków rodziny. Czy mogę edytować błąd?

Nie ma możliwości edycji wysłanego wniosku, jednak student może na papierowej wersji wniosku napisać poprawne dane.

Powtarzam rok, czy przysługuje mi stypendium socjalne?

Tak, w przypadku stypendium socjalnego nie mają znaczenia urlopy, warunki, dług ECTS etc. studenta. Jedynym kryterium jest dochód rodziny studenta oraz fakt bycia w trudnej sytuacji materialnej. 

Moi rodzice nie są małżeństwem. Jak wypełnić i kogo uwzględnić we wniosku o stypendium?

W przypadku rozwodu rodziców, w skład rodziny studenta wchodzi ten rodzic, pod opieką którego pozostał student zgodnie z postanowieniem sądu – należy przedstawić dochody tego rodzica. Za dochód drugiego rodzica brane są pod uwagę zasądzone alimenty.
W przypadku, gdy rodzice nie pozostają w związku formalnym, należy przedstawić dochody obojga rodziców, dodatkowo przedstawiając skrócony odpis aktu urodzenia studenta, w którym będą podane imiona i nazwiska rodziców.
W przypadku, gdy rodzice studenta rozwiodą się po uzyskaniu przez niego pełnoletniości, student ma obowiązek przedstawić dochody obojga rodziców. Może jednak wystąpić do sądu o alimenty od rodziców, działając we własnym imieniu. W takim wypadku zamiast dochodów rodziców należy przedstawić wyrok sądu w sprawie o alimenty.

Gospodarstwo rolne (lub jego część) znajdujące się w posiadaniu mojej rodziny zostało oddane w dzierżawę. Czy to oznacza, że mogę nie uwzględniać dochodu z tego gospodarstwa w dochodzie mojej rodziny?

Jeżeli umowa dzierżawy jest zawarta stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, to nie wliczamy dochodów z ziemi. W takiej sytuacji należy uwzględnić dochód osiągany z dzierżawy ziemi.

Rodzice posiadają sporą ziemię, ale jej nie uprawiają. Czy muszę przedstawiać dokument dotyczący wielkości gospodarstwa rolnego?

Tak, dochód z gospodarstwa rolnego jest brany pod uwagę, nawet jeśli ziemia leży odłogiem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ziemia jest oddana w dzierżawę, a umowa dzierżawy jest zawarta stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Student/studentka zawarła związek małżeński. Czy małżonek wlicza się do składu rodziny i trzeba uwzględniać jego dochody?

Małżonek wlicza się do składu rodziny i trzeba uwzględnić jego dochody. Jeżeli wówczas student/studentka nie prowadzi już wspólnego gospodarstwa domowego wspólnie z rodzicami, to nie musi przedstawiać ich dochodów, jednak musi złożyć oświadczenie w tej sprawie.

Członek mojej rodziny przebywa w domu pomocy społecznej. Czy muszę uwzględniać go w składzie rodziny?

W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając skład rodziny i dochód rodziny studenta, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tejże instytucji. Taką sytuację należy jednak odpowiednio udokumentować.

Czy obcokrajowiec może otrzymywać stypendium socjalne?

Cudzoziemiec może ubiegać się o stypendium socjalne, jeśli spełnia jeden z warunków przedstawionych w dedykowanej zakładce

Nie doniosłem dokumentów na czas i mój wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. Czy mam jeszcze szanse na stypendium socjalne w danym roku akademickim? Czy muszę ponownie składać wszystkie dokumenty?

Szansa na otrzymanie stypendium wciąż jest. Student powinien złożyć nowy wniosek oraz dokumenty, których zabrakło w pierwotnym wniosku. Komisja może jednak wezwać o dostarczenie dokumentów, które zostały już złożone, ze względu na przekroczenie okresu ich ważności.

Otrzymuję stypendium NAWA, czy mogę starać się o stypendium socjalne?

Tak, studenci otrzymujący stypendium NAWA nie są wykluczeni z możliwości ubiegania się o stypendium socjalne.

Nie udało mi się zdobyć wszystkich dokumentów, aby złożyć wniosek w październikowym terminie. W rezultacie otrzymałem stypendium od listopada, mimo że informowałem Komisję o problemie. Co teraz?

Student ma prawo złożyć niekompletny wniosek. Najważniejsze aby zrobić to zgodnie z terminarzem zawartym w Regulaminie świadczeń. Komisja wezwie studenta do uzupełnienia, dając dodatkowe minimum 7 dni na uzupełnienie braków. Postępując w ten sposób student ma możliwość otrzymania stypendium od października.


Stypendium rektora

Otrzymuję stypendium rektora, ale teraz mam problemy z nauką. Czy stypendium rektora zostanie cofnięte?

Stypendium jest przyznawane za zdobyte wcześniej oceny i osiągnięcia. Nie zostanie cofnięte za gorsze wyniki w bieżącym roku. 

Czy można otrzymywać stypendium rektora na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia?

Na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia stypendium rektora otrzymują studenci, którzy rozpoczęli studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków: 
- są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami bądź finalistami olimpiady stopnia centralnego;
- są medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Zaczynam studia magisterskie i chcę ubiegać się o stypendium rektora. Czy przy obliczaniu średniej jest brana pod uwagę ocena z pracy lub dyplomu bądź z całego toku studiów?

Nie, brana jest pod uwagę średnia z:
- ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia – w przypadku studentów, których ostatni rok studiów I stopnia miał dwa semestry;
- ostatniego semestru studiów I stopnia – w przypadku studentów, których ostatni rok studiów I stopnia trwał jeden semestr.

Kiedy w końcu otrzymam wypłatę stypendium rektora? Czekam już 3 tygodnie od momentu pojawienia się statusu 'przyznano' na MojaPG.

Decyzje ws. stypendium rektora wydawane są bez rygoru natychmiastowej wykonalności (co najczęściej stosujemy w przypadku pozostałych świadczeń). W związku z tym decyzja musi być prawomocna, aby stypendium zostało wypłacone. Zatem w pierwszej kolejności student musi odebrać papierową decyzję w momencie, gdy dostanie maila z informacją, iż jest ona gotowa do odbioru lub elektroniczną decyzję, gdy pojawi się na skrzynce ePUAP studenta. Następnie musi minąć okres 14 dni, w którym student ma prawo odwołać się. Można jednak zrzec się prawa do złożenia odwołania (Załącznik nr 12 do Regulaminu świadczeń), aby skrócić oczekiwanie. Ponadto wypłaty nie są realizowane codziennie, więc stypendium studenta, którego decyzja jest już prawomocna, wypłacane jest przy najbliższej możliwej okazji.
Przypominamy również, że status na MojaPG nie jest decyzją, a jedynie informacją i od jego pojawienia się nie biegną ww. terminy.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Czy mając przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych, muszę co roku składać wniosek z załączonym orzeczeniem jeśli nie straciło ono ważności?

Wniosek stypendialny trzeba składać w każdym nowym roku akademickim. Jednak, jeżeli orzeczenie nie straciło ważności i było składane w Komisji Stypendialnej nie wcześniej niż w roku akademickim 2019/2020, wówczas do wniosku nie trzeba załączać orzeczenia.

W trakcie roku akademickiego upłynęła ważność mojego orzeczenia i otrzymałem nowe orzeczenie. Czy powinienem zgłosić to Komisji, nawet jeśli stopień niepełnosprawności nie uległ zmianie.

Tak, student powinien dostarczyć Komisji nowe orzeczenie niezwłocznie po jego otrzymaniu, chyba że nowe orzeczenie zostało wydane w miesiącach lipiec-wrzesień. Nie ma znaczenia czy stopień niepełnosprawności pozostał taki sam, czy nie.


Zapomoga

W jakich przypadkach przysługuje mi zapomoga?

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, m.in. z powodu: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, śmierci członka najbliższej rodziny, dokonanej na jego szkodę kradzieży, klęski żywiołowej (powodzi, pożaru). Nie ma jednak katalogu zdarzeń, które z mocy prawa uprawniałyby do otrzymania zapomogi. Wniosek powinien być przez studenta odpowiednia udokumentowany, a Komisja rozpatruje każdy wniosek indywidualnie, biorąc pod uwagę ogół okoliczności.

Jak często mogę ubiegać się o zapomogę?

Student może otrzymać dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego. Można zatem wnioskować wiele razy, do uzyskania dwóch decyzji pozytywnych w danym roku akademickim. Limit dwóch zapomóg jest ustawowo zniesiony dla studentów z Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę po 24 lutego 2022 r.

Czy pobierając stypendium socjalne mogę starać się o zapomogę?

Tak, nie można jednak otrzymać zapomogi z tytułu, na który student powołał się we wniosku o zwiększenie do stypendium socjalnego.

Nie przyznano mi zapomogi. Czy nie mam już szansy na żadną pomoc od Komisji Stypendialnej?

Należy zapoznać się z uzasadnieniem decyzji administracyjnej, która wyjaśnia powód nieprzyznania zapomogi. Student może m.in. ponownie zawnioskować z tego samego tytułu o zapomogę, dołączając nowe dokumenty, jeśli uzna, że pierwotny wniosek nie był wystarczająco udokumentowany i mógł wiarygodniej przedstawić wszystkie fakty w sprawie.