Zadania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zadania

Sekretariat Kwestora

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Uczelni,
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego Uczelni,
 • Sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
 • Sporządzenie wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
 • Prowadzenie spraw administracyjno-biurowych, zamówień publicznych, osobowych itp. Kwestury.

Dział Księgowości

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Uczelni,
 • Dostarczenie informacji dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej o wielkość przychodów i kosztów,
 • Sporządzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb VAT,
 • Przygotowanie danych do sprawozdań podatkowych i statystycznych oraz innych informacji w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
 • Uzgadnianie poprawności zapisów na kontach księgowych.

Dział Finansowy

 • Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych,
 • Obsługa kasowa i bankowa,
 • Sporządzanie raportów bankowych i kasowych,
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi PG w zakresie dyspozycji środkami finansowymi,
 • Współpraca z bankami prowadzącymi rachunki Uczelni,

Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, materiałów i wyrobów, rozliczanie ruchu majątku,
 • Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od środków trwałych ujętych w księgach rachunkowych,
 • Przeprowadzenie przeszacowania składników majątkowych,
 • Inwentaryzacja z natury środków trwałych, inwentarza niskocennego, materiałów magazynowych, środków pieniężnych, wydawnictw uczelnianych, specjalnej aparatury naukowo-badawczej oraz innych składników majątkowych,
 • Opracowywanie planów i harmonogramów inwentaryzacji,
 • Kontrolowanie oznakowania składników majątkowych,
 • Wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych,
 • Kompletowanie całości dokumentacji dotyczącej majątku uczelni postawionego w stan likwidacji.

Dział Płac

 • Sporządzanie dokumentacji płacowej,
 • Dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników, zleceniobiorców zewnętrznych, doktorantów i studentów oraz na wniosek ich członków rodzin,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS i sprawozdań GUS w zakresie wynagrodzeń,
 • Sporządzanie zaświadczeń dotyczących wysokości uzyskanych dochodów

Dział Rozliczeń Projektów

 • Bieżąca kontrola prawidłowości dokumentacji finansowej projektów uczelnianych,
 • Monitoring kwalifikowalności poniesionych wydatków,
 • Kompletowanie i archiwizacja dokumentacji finansowej z projektów,
 • Przygotowanie informacji finansowej niezbędnej do wniosku o płatność,
 • Konsultacje związane z rozliczeniami projektów,
 • Współpraca z kierownikami projektów oraz osobami ds. rozliczeń projektów.