Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U.  z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Do ukończenia 26 lat przez studenta/doktoranta –  rodzice bądź opiekunowie prawni mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta.     
Po ukończeniu 26 lat student/doktorant ma prawo zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem uczelni.


Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta następuje wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Student/doktorant zainteresowany zgłoszeniem do ubezpieczenia  zdrowotnego przez Uczelnię udaje się osobiście do właściwego dziekanatu  lub biura zajmującego się obsługą doktorantów na wydziałach, składa oświadczenie oraz wypełnia dokument zgłoszenia ZUS ZZA, a w przypadku członków rodziny ubezpieczonego studenta/doktoranta  ZUS ZCNA.

Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu zawarte są w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2008 z dnia 16 maja 2008 r.

Każdy student/doktorant może sprawdzić przebieg swojego ubezpieczenia w N.F.Z. bądź na platformie ZIP (Zintegrowanego Informatora Pacjenta)

Brak aktualnego ubezpieczenia w N.F.Z w przypadku korzystania z opieki medycznej grozi konsekwencjami finansowymi!
 

Ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta jest objęte okresem karencji:

  • 30 dniowym w przypadku skreślenia z listy studentów,
  • 4 miesięcznym w przypadku absolwentów.

Osoby zgłoszone przez uczelnię do ubezpieczeń, mają obowiązek podawania wszelkich zmian dotyczących danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych za pośrednictwem dziekanatów wydziałów lub biura zajmującego się obsługą doktorantów w nieprzekraczalnym terminie 4 dni od daty powstania zmiany.

Więcej informacji:

Platforma ZIP

NFZ