Prof. Henryk Krawczyk | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Henryk Krawczyk

Henryk Krawczyk

Dyscyplina naukowa: informatyka

Sprawował urząd rektora od 2008 do 2016.

Urodził się 20 maja 1946 r. w Dybowie. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie informatyki. W latach 1969–1972 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. W 1972 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1976 r. uzyskał doktorat, a w 1987 r. habilitację. Na stanowisko docenta został powołany w 1989 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego w 1991 r. i profesora zwyczajnego w 1999 r. Tytuł profesora otrzymał w 1996 r. W r. 2007 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Na Politechnice Gdańskiej pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektroniki przekształconego w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (1990–1996 i 2002–2008).

W latach 1989–1991 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Informatyki, a od 1997 r. kierownika Katedry Architektury Systemów Komputerowych. W latach 2008–2012 obejmował stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej. W 2012 r. został ponownie wybrany rektorem uczelni na kadencję 2012–2016.

W ramach współpracy międzynarodowej odbył liczne staże naukowe oraz wizyty, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji, Turcji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii, przyczyniając się do wprowadzania w Polsce Programów Unii Europejskiej (ESPRIT, COPERNICUS, TEMPUS, Programów V i VII). Znacząco przyczynił się do uruchomienia na Politechnice Gdańskiej: Centrum Dydaktyczno-Badawczego Technologii Informatycznych, Centrum Zaawansowanych Technologii, Centrum Nanotechnologii, Laboratorium LINTE^2 oraz innych inwestycji, jak modernizacja Centrum Sportu Akademickiego i Gmachu Głównego, łącznie z odtworzeniem wieży. Na wyróżnienie zasługują zrealizowane 24 programy i projekty badawcze oraz kilkanaście wdrożeń, między innymi systemu komputerowego wspomagającego badania endoskopowe czy platformy KASKADA dla przetwarzania strumieni multimedialnych oraz Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji Informatycznych.

Autor i współautor 350 publikacji na temat inżynierii oprogramowania komputerowego, komputerowych systemów równoległych i rozproszonych, aplikacji rozproszonych i systemów internetowych, w tym 11 książek i 1 skryptu. Promotor 22 doktorów.

Członek Komitetu Informatyki PAN (wiceprzewodniczący od 1993 r.), Instytutu Badań Systemowych, Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej), Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (wiceprzewodniczący) oraz International Federation for Information Processing. Ponadto był w latach 2002–2005 przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Informacyjnego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, a od 2011 r. jest przewodniczącym Rady Użytkowników.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi.

Rektorzy i prorektorzy Politechniki Gdańskiej 1904-2014, red. B. Mazurkiewicz, Gdańsk 2014