Prof. Tomasz Biernacki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Tomasz Biernacki

Tomasz Biernacki

Dyscyplina naukowa: gospodarka wodna i energetyka wodna

Sprawował urząd rektora w latach 1975-1978

Urodził się 12 marca 1924 r. w Grodźcu koło Będzina. Jako żołnierz Armii Krajowej brał udział w Powstaniu Warszawskim. W okresie od października 1944 r. do marca 1945 r. był więziony w obozie jenieckim Stalag XB Sanbostel. Po wyzwoleniu służył w II Korpusie Armii Polskiej gen. Władysława Andersa we Włoszech.

Studia wyższe rozpoczął w ramach tajnego nauczania na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Ukończył je w 1947 r. na Wydziale Przemysłowym Politechniki w Mediolanie w specjalności elektrownie wodne. Po powrocie z Włoch w 1948 r. pracował w latach 1948–1950 w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Górnośląskiego, a w latach 1950–1953 w Głównym Biurze Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” w Warszawie.

W 1953 r. rozpoczął pracę w Katedrze Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1960 r. uzyskał doktorat, a w 1965 r. habilitację. W 1965 r. został powołany na stanowisko docenta. W 1970 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1966–1969 był prodziekanem Wydziału Budownictwa Wodnego. Zapoczątkował w Polsce badania naukowe nad metodami programowania liniowego i dynamicznego systemów wodno-gospodarczych. Był również wykładowcą w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (1952–1953) oraz na Politechnice Warszawskiej.

Na Politechnice Gdańskiej był w latach 1970–1971 prorektorem ds. ogólnych, w latach 1972–1975 prorektorem ds. nauki i I zastępcą rektora, a w latach 1975–1978 rektorem. W latach 1978–1981 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Autor 90 publikacji, w tym 3 samodzielnych książek, na temat gospodarki wodnej i hydroenergetyki oraz autor ekspertyz dotyczących elektrowni pompowych w Polsce. Był głównym projektantem elektrowni Czchów. Promotor 5 doktorów.

Był członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem korespondentem Akademii Nauk i Literatury w Tuluzie oraz Towarzystwa Hydrotechnicznego we Francji.

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, wojskowymi, resortowymi i regionalnymi. Zmarł 15 maja 1989 r. w Gdańsku.

Rektorzy i prorektorzy Politechniki Gdańskiej 1904-2014, red. B.Mazurkiewicz, Gdańsk 2014