Sześć nowych programów dla naukowców Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2020-09-21

Sześć nowych programów dla naukowców Politechniki Gdańskiej

Nazwy programów na grafice
Tworzenie nowych grup badawczych, zatrudnianie zagranicznych naukowców, wyjazdy w celach badawczych, zakup specjalistycznej aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego to tylko niektóre z możliwości jakie oferują nowe programy, które są elementem realizacji przez uczelnię zadań wynikających z programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.  

Americium, Einsteinium, Nobelium, Platinum, Plutonium i Technetium  tak w skrócie nazywają się właśnie ogłoszone programy. Stanowią one wsparcie m.in. przy pozyskiwaniu przez naukowców prestiżowych grantów międzynarodowych, umożliwiają dofinansowanie działalności publikacyjnej czy sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych.

Nowe grupy badawcze

W ramach programu Platinum Establishing Top-Class Research Teams możliwe jest uzyskanie grantu przeznaczonego na sfinansowanie kosztów tworzenia oraz działalności nowej grupy badawczej w początkowym okresie jej funkcjonowania.

Wniosek o uzyskanie grantu w Programie Platinum może złożyć Beneficjent programu Nobelium, określony w regulaminie programu w terminie maksymalnie pół roku od rozpoczęcia zatrudnienia w PG. Planowany budżet projektu w ramach grantu nie może przekraczać kwoty 5 mln zł brutto przy maksymalnym okresie realizacji projektu wynoszącym 24 miesiące.

Zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów

Celem programu Nobelium Joining Gut Research Community jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego Politechniki Gdańskiej (dalej PG) w wyniku zatrudnienia na PG wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą prowadzić badania naukowe w obszarach tematycznych Centrów POB. Osoby te wesprą grupy badawcze już funkcjonujące w ramach Centrów POB lub utworzą nowe zespoły badawcze. Wskazany w regulaminie beneficjent programu Nobelium tworzący grupę badawczą na PG może uzyskać dodatkowe finansowanie w postaci uczelnianego grantu w programie Platinium Establishing Top-Class Research Teams.

Transfer wiedzy

Możliwość transferu wiedzy renomowanych naukowców zagranicznych wizytujących PG do zespołów badawczych Politechniki Gdańskiej daje z kolei program Einsteinium Short-Term Incoming Visits. Konsekwencją tych wizyt powinno być także nawiązanie lub rozwój współpracy badawczej pomiędzy osobą wizytującą a zespołem z Politechniki Gdańskiej wykraczającej poza okres wizyty. W ramach Programu możliwe jest sfinansowanie: kosztów krótkoterminowych wizyt od 1 tygodnia do 2 miesięcy renomowanych naukowców zagranicznych na Politechnice Gdańskiej oraz  kosztów trzymiesięcznego pobytu zagranicznego naukowca członka zespołu badawczego, którego tworzenie finansowane jest z programu Aurum Supporting International Research Team Building.

Rozwój studenckich kół naukowych

Wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze to główne cele programu Plutonium Supporting Student Research Teams. Wniosek o uzyskanie dofinansowania w Programie Plutonium może złożyć opiekun studenckiego koła naukowego (Studenckie koło naukowe, o którym mowa w ust. 2, powinno prowadzić aktywną działalność przez co najmniej jeden rok akademicki przed datą ogłoszenia konkursu w programie). Koło naukowe może wnioskować o maksymalną łączną kwotę 300 tys. zł w ramach pięciu kolejnych konkursów.

Mentoring

Technetium Talent Management Grants to program wspierający aktywność mentorów nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB. Wysokość grantu w programie wynosi 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), a okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy. Nabór w programie ma charakter ciągły.

Zagraniczne staże

Sfinansowanie kosztów długoterminowych (od 4 miesięcy do 12 miesięcy) staży naukowców z PG w zagranicznych ośrodkach naukowych o wysokiej renomie międzynarodowej oferuje program Americium Internetional Career Development. Efektem wyjazdu powinno być nawiązanie współpracy badawczej pomiędzy grupą badawczą, w skład której wchodzi osoba wyjeżdżająca, a zagraniczną grupą badawczą. Nabór wniosku w ramach programu ma charakter ciągły.

1182 wyświetleń