Dyrektor CTWiT w zespole doradczym ministerstwa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-23

Dyrektor CTWiT w zespole doradczym ministerstwa

dyr Damian Kuźniewski
Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej został w październiku powołany do Zespołu doradczego do spraw opracowania założeń ewaluacji transferu wiedzy i technologii przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym, dzięki m.in. wprowadzeniu Konstytucji dla Nauki potrzebują nowych sposobów oceniania ich efektywności. Poza ewaluacją jakości kształcenia potrzebna jest także metoda oceniania transferu wiedzy i technologii. Wypracowaniem nowych metod oceny ma zajmować się nowy zespół doradczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele kilku polskich uczelni, zarówno eksperci - praktycy jak i naukowcy. 10-osobowy zespół dopiero rozpoczyna swoją działalność.

 – Transfer wiedzy i technologii oraz wpływ nauki na otoczenie społeczno – gospodarcze jest dla uczelni, oprócz rozwoju badań oraz dydaktyki, jednym z ważniejszych zadań. O ile na uczelniach technicznych znaczna część efektów współpracy jest bardzo konkretna, ma wymiar praktyczny, a zatem jest dość łatwo mierzalna, to w wielu dziedzinach np. naukach humanistycznych i społecznych, jest to znacznie trudniejsze do zmierzenia – tłumaczy dyrektor Damian Kuźniewski. – Należy się zastanowić czy, a jeśli tak, to w jaki sposób prowadzić ewaluację trzeciej misji uczelni.

Instrumenty tego rodzaju są już wprowadzane w najbardziej rozwiniętych systemach akademickich (m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii). System ewaluacji badający transfer wiedzy i technologii może wpływać na intensyfikacje i rozszerzanie współpracy nauki i biznesu.

 – Wypracowanie zasad ewaluacji transferu wiedzy i technologii ma obejmować uczelnie i instytuty badawcze, które współpracują z biznesem, administracją publiczną czy też organizacjami pozarządowymi – dodaje Damian Kuźniewski – Pozwoli to na lepszą ocenę i wyciągnięcie wniosków ze zmian przy świadczeniu usług badawczych czy konsultingowych, współpracy przedsiębiorstw i uczelni w zakresie prowadzonych badań czy komercjalizacji wynalazków.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji i Nauki: „Ewaluacja transferu będzie oparta na wskaźnikach. Poszukiwane będą parametry wykorzystujące dane zbierane już m.in. w ramach statystyki publicznej lub systemu POL-on. Przeprowadzenie ewaluacji co do zasady nie powinno wiązać się ze zwiększaniem obowiązków sprawozdawczych po stronie ocenianych podmiotów.”

621 wyświetleń