Raport o bezpieczeństwie i równym traktowaniu na Politechnice Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-23

Raport o bezpieczeństwie i równym traktowaniu na Politechnice Gdańskiej

kolorowe twarze
W 2020 roku na Politechnice Gdańskiej został przeprowadzony monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania. Celem badania było poznanie warunków i bezpieczeństwa pracy na uczelni, a także doświadczeń związanych z karierą zawodową oraz możliwości łączenia pracy zawodowej i opieki nad osobami zależnymi.

Ankieta skierowana była do wszystkich pracowników PG – naukowców, pracowników dydaktycznych, administracyjnych i technicznych.

Na udział w ankiecie zdecydowało się 796 osób, w tym 379 wypełniło ją w całości. Ankietę przygotował dr inż. Hossein Ghaemi, pełnomocnik rektora ds. równego traktowania. Konsultacje i analizę ekspercką wykonali prof. Marcin Szulc, psycholog, socjolog i pracownik zarówno PG jak i Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Aleksandra Mielewczyk-Gryń z WFTiMS.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Horyzont 2020 ACT (Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe). W badaniu bierze udział dwanaście uczelni wyższych z całej Europy.

– Gdy zostałem powołany na pełnomocnika rektora ds. równego traktowania w 2016 roku, na początku najważniejsza była identyfikacja potencjalnych problemów, które mogą występować na uczelni oraz ich zakres i stopień – mówi dr Ghaemi. – W 2017 roku została przeprowadzona pierwsza ankieta wśród wszystkich pracowników i studentów Politechniki, ankieta była krótka, składała się tylko z dziesięciu pytań. Na podstawie tej ankiety przygotowałem pierwszy raport. Raport o którym rozmawiamy, jest przygotowany na podstawie drugiej, duża bardziej obszernej ankiety, została ona wysłana do wszystkich pracowników niezależne od rodzaju umowy w grudniu 2020 roku.

– Bardzo cieszę się, że tak obszerny i profesjonalnie przygotowany raport powstał na naszej uczelni – podkreśla prof. Janusz Rachoń, który w 2020 roku został powołany przez Senat PG na stanowisko rzecznika praw i wartości akademickich. – Jest on bowiem dobrym punktem wyjścia do naszych działań i identyfikuje potrzeby i problemy pojawiające się na uczelni. Po przeczytaniu raportu uderzył mnie fakt, że 80 % respondentów nie wie, do kogo zwrócić się w razie sytuacji kryzowej związanej np. z mobbingiem czy nierównością płac na danym stanowisku czy np. problemem wykluczenia, czyli po prostu nie wie o istnieniu takiej funkcji jak rzecznik praw i wartości akademickich czy pełnomocnik rektora ds. równego traktowania. To trzeba jak najszybciej zmienić.

Uczelnia jako pracodawca

Raport pokazuje, że zdecydowana większość ankietowanych jest zatrudniona na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu. Wśród kryteriów, które respondenci zaznaczyli jako ważne przy ubieganiu się o stanowisko na uczelni były: reputacja Politechniki Gdańskiej, zróżnicowane i włączające środowisko oraz elastyczność godzin pracy. Jedynie 12 % ankietowanych uważa, że na PG nie ma przyjaznego środowiska pracy.

Work-life balance nie zawsze w równowadze

Ankieta pokazuje, że tzw. „work-life balance” najtrudniej jest osiągnąć naukowcom. Aż 31% ankietowanych z tej grupy zadeklarowało, że pracuje powyżej 10 godzin, niemal połowa często na pracę poświęca weekendy. Dodatkowo pracownicy często nie wiedzą o rozwiązaniach umożliwiających zwiększenie tej równowagi. Należy jednak pamiętać, że ankieta została przeprowadzona w czasie pandemii, która zaburzyła normalne funkcjonowanie uczelni, dlatego wyniki nie pokazują pełnego obrazu w tym aspekcie.

Wśród pracowników widać niską świadomość dostępnych udogodnień, takich jak np.: dzielenie stanowiska, możliwość pracy zdalnej, rozwiązań w obszarze BHP wspomagających np. osoby powracające z urlopów wychowawczego czy czasowe zmniejszenie obowiązków.

– Podstawowym elementem jest podnoszenie świadomości zarówno wśród pracowników jak i kadry zarządzającej i dlatego w planach jest przeprowadzenie cyklu szkoleń. Najważniejszym celem jest zapewnienie równego i godnego traktowanie każdego członka naszej alma mater oraz wyrównanie szansy rozwoju niezależne od płci, wieku, stanu materialnego, niepełnosprawności, rasy, narodowości, wyznania, należności etnicznej, politycznej, itp. podkreśla dr Ghaemi.

Relacje 

Aż 94 % ankietowanych uważa, że ma dobre lub bardzo dobre stosunki ze współpracownikami. Niemal tyle samo osób (93%) zaprzecza, że doświadcza mikroagresji. Zdecydowana większość respondentów (ok. 80%) deklaruje, że nie doświadczyła przypadków mobbingu i molestowania na uczelni. Wśród osób, które miały tego typu doświadczenia, najczęstszymi sprawcami nadużyć byli przełożeni (51%) lub inne osoby na stanowiskach kierowniczych (31%), ale także współpracownicy (29%).

Świadomość w zakresie równości płci

Jedynie 1/5 wszystkich respondentów uważa, że Politechnika Gdańska reaguje na problemy dotyczące nierówności płci. W tym przypadku znów pojawia się brak świadomości, gdzie i do kogo można zgłosić się w przypadku tego rodzaju problemów. W ankiecie pojawiło się także 27 różnorodnych kryteriów w zakresie podziału zasobów, zadań i obowiązków, które należało ocenić pod względem równości płci. W przypadku aż 25 z nich większość ankietowanych nie widziała różnić między mężczyznami i kobietami.

Raport i co dalej?

– Wyniki obu raportów – zarówno tego z 2017 jak i obecnego są pomocne przy opracowaniu planu równości płci – tzw. Gender Equality Plan. Wiemy już jakie są najistotniejsze problemy i w jakich obszarach powinniśmy działać. Plan ma być konkretnym wyznacznikiem działań na najbliższe lata – wyjaśnia dr Ghaemi. – Znajdą się w nim cele, opisy działań, terminy realizacji, grupy docelowe, odpowiedzialni za realizację poszczególnych elementów planu a także wskazówki dotyczące zasoby i narzędzi potrzebne do zrealizowania założeń.

– Warto też podkreślić, że od 2022 roku, jeśli naukowiec będzie składał wniosek na finansowanie projektu badawczego w ramach Funduszy Europejskich będzie musiał do niego dołączyć właśnie plan równości płci, którym legitymuje się jego uczelnia – zaznacza prof. Janusz Rachoń. – Na razie jest to zalecenie, ale już w przyszłym roku będzie to obligatoryjne.

Do opracowania planu równości płci został powołany przez Rektora PG 11-osobowy zespół, a dokument zostanie przygotowany do końca 2021 roku. Plan będzie uaktualniony okresowo prawdopodobnie co 4 lat.

– Oczywiście jest wiele rzeczy do zrobienia czy poprawienia, chociażby w kwestii różnic płacowych, czy awansów, ale chciałbym przypomnieć, że nasza uczelnia już teraz się zmienia. Panie piastują funkcję dziekanów na połowie wydziałów. Jeżeli spojrzymy na awanse naukowe udział kobiet sukcesywnie rośnie. A musimy pamiętać, że dopiero od mniej więcej dekady na uczelniach technicznych zaczęła zwiększać się liczba studentek. Myślę, że ta sytuacja będzie jeszcze bardziej się zmieniać i coraz więcej kobiet będzie w kadrze zarządzającej i naukowej nie tylko na PG, ale na wszystkich uczelniach, m. in. technicznych w Polsce – podkreśla prof. Janusz Rachoń.

Zobacz podsumowanie raportu 


Ważne!

Gdzie zgłosić się w razie problemów w miejscu pracy?

Do zadań rzecznika należy w szczególności:

  1. prowadzenie mediacji i rozwiązywania sporów między członkami wspólnoty Uczelni ( np. w zakresie prawa pracy czy prawa własności intelektualnej)
  2. dbałość o dobry wizerunek Uczelni.

Do zadań pełnomocnika należy m.in.:

  1. badanie i monitorowanie przestrzegania zasad dotyczących równego traktowania i przygotowanie raportów dla władz uczelni; 
  2. przygotowanie propozycji rozwiązań i działań dla władz uczelni i wydziałów na rzecz równego traktowania dla całej społeczności akademickiej w celu usprawnienia przestrzegania zasad równego traktowania na PG, w tym przygotowanie propozycji działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających; 
  3. doradztwo w zakresie opiniowania istniejących na Uczelni procedur i praktyk związanych z równym traktowaniem; 
  4. udzielenie konsultacji w zakresie wspierania pracowników i studentów w sprawach dotyczących równego traktowania.

Pomaga  studentom w rozwiązywaniu ich problemów w sprawach dotyczących Regulaminu Studiów. 

456 wyświetleń