Prof. Andrzej Seweryn z tytułem doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-16

Prof. Andrzej Seweryn z tytułem doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej

prof. A. Seweryn
Fot. Michał Pytlak/SAF PL
Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. Senat uczelni nadaje ten zaszczytny tytuł  osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

–  Otrzymany tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej –  najwyższe wyróżnienie akademickie –  sprawił mi olbrzymią radość i satysfakcję.– mówił dziekan WIMiO prof. Andrzej Seweryn. – Ten zaszczyt jest dla mnie tym większy, że Politechnika Lubelska, która go przyznała, choć jest nie największą, to jednak znakomicie zarządzaną uczelnią, prowadzącą badania i kształcenie na najwyższym poziomie. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego wyróżnienia, a szczególnie rektorowi Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniewowi Paterowi, który był inicjatorem całego postępowania i jego „dobrym duchem” na każdym etapie oraz Senatowi Politechniki Lubelskiej, który przyznał mi tę godność, a także Radzie Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna, która zainicjowała postępowanie. Bardzo dziękuję mojemu promotorowi – prof. Tomaszowi Sadowskiemu, wybitnemu uczonemu o światowej randze, a także recenzentom w osobach wybitnych przedstawicieli nauki i szkolnictwa wyższego: prof. Arkadiuszowi Mężykowi – rektorowi Politechniki Śląskiej, prof. Zbigniewowi Korubie – rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej oraz prof. Jarosławowi Sępowi – prorektorowi Politechniki Rzeszowskiej. Dziękuję Senatom Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej za poparcie wniosku o nadanie doktoratu honorowego.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn urodził się 9 listopada 1962 roku w Hajnówce. W latach 1981-1986 studiował (według indywidualnego programu) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Uzyskał dyplom magistra inżyniera na kierunku podstawowe problemy techniki, specjalność: mechanika stosowana. 

Po ukończeniu studiów, w latach 1986-1988, pracował na stanowisku konstruktora w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych TOWIMOR w Toruniu, gdzie projektował i wykonywał obliczenia wytrzymałościowe urządzeń okrętowych, a w szczególności: obrotnic, ostojnic i wysięgników żurawi oraz wciągarek.

W latach 1988–2021 był zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, gdzie przeszedł ścieżkę kariery naukowej od stanowiska asystenta i adiunkta, do profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Pracę doktorską zatytułowaną „Zagadnienia mechaniki kruchego pękania elementów konstrukcyjnych z karbami trójkątnymi” obronił w listopadzie 1992 roku. Promotorem rozprawy był prof. dr inż. Jan Piwnik. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika (specjalność: wytrzymałość materiałów) został nadany przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. W listopadzie 1997 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika nadany przez Radę Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy naukowej nt. „Kumulacja uszkodzeń i pękanie elementów konstrukcyjnych w złożonych stanach obciążeń”. W 2004 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 2008–2012 prof. Andrzej Seweryn był prorektorem ds. nauki Politechniki Białostockiej, w latach 2002–2008 oraz 2012–2019 dziekanem Wydziału Mechanicznego PB. W latach 1999–2020 pełnił funkcję Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym.

Prof. Andrzej Seweryn posiada znakomite osiągnięcia w zakresie kreowania i organizacji studenckiego ruchu naukowego. Był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Teorii Konstrukcji w Politechnice Białostockiej (w latach 1992-1995) oraz Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Projektowania (w latach 1998-2000). Kierował studenckimi wyprawami naukowymi organizowanymi przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej (w tym wyprawy Salon Lotniczy i Astronautyczny - Paryż 1994). Opracował systemy finansowania i wsparcia technologicznego projektów studenckich na tym wydziale. Efektem tego były liczne sukcesy studentów w międzynarodowych zawodach i wystawach, takich jak między innymi: University Rover Chalenge w Hanksville, USA (I miejsce w latach 2011, 2013 i 2014) Formula Student: Germany w Hockenheim, Hungary w Győr, UK w Silverstone, Czech Republic w Hradec Kralove, Italy w Varano de’ Melegari (II miejsce w 2016 roku).

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Od 1 stycznia 2021 związany jest z nowo utworzonym Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Od 1 marca pełni funkcję dziekana i jednocześnie jest przewodniczącym Rady Wydziału. Jest także członkiem zespołu przygotowującego proces konsolidacji uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, FarU).

W 2021 roku był inicjatorem modernizacji programów studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, zarówno na studiach I stopnia, na 8 kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria mechaniczno-medyczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, energetyka, oceanotechnika, projektowanie i budowa jachtów oraz transport i logistyka, jak i na studiach II stopnia, na 6 kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria mechaniczno-medyczna, energetyka, oceanotechnika oraz transport i logistyka.

Prace badawcze

Tematyka prac badawczych prof. Andrzeja Seweryna jest ściśle związana z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych, dyscypliną inżynieria mechaniczna (specjalnościami: mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe mechaniki, zmęczenie materiałów i konstrukcji, mechanika uszkodzeń i pękania, wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, metody eksperymentalne mechaniki) i obejmuje przede wszystkim:

  • badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania w elementach konstrukcyjnych w warunkach wieloosiowego stanu obciążenia, o proporcjonalnych i nieproporcjonalnych składowych,
  • numeryczne modelowanie za pomocą metody elementów skończonych odkształcania i pękania mezostruktury materiałów porowatych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej,
  • wytrzymałość i trwałość zmęczeniowa spieków stopów metali o różnej porowatości oraz materiałów otrzymywanych za pomocą technologii addytywnych, także metamateriałów,
  • badania doświadczalne i modelowanie interakcji uszkodzeń wywołanych pełzaniem i zmęczeniem materiału,
  • wytrzymałość i trwałość zmęczeniowa konstrukcyjnych stopów metali w podwyższonej temperaturze,
  • kryteria kruchego i ciągliwego pękania elementów z karbami w jedno- i dwuosiowym stanie obciążenia, także w podwyższonej i obniżonej temperaturze,
  • modelowanie pękania ośrodków niejednorodnych i anizotropowych na przykładzie drewna,
  • modelowanie rozwoju pęknięć pod wpływem jedno- i wieloosiowych obciążeń zmęczeniowych,
  • wyznaczanie właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod doświadczalnych i numerycznych,
  • metoda elementów skończonych w zastosowaniach do mechaniki pękania.                                                                                                                                                     

350 publikacji naukowych

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn opublikował ok. 350 publikacji naukowych (z czego 50 w czasopismach indeksowanych w bazie danych Journal Citation Reports). Jest autorem siedmiu monografii, jego prace były cytowane według bazy Web of Science Core Collection 1096 razy, a indeks Hirscha wg tej bazy wynosił 15.

Promotor ośmiu przewodów doktorskich. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Acta Mechanica et Automatica”.

Od 2003 r. prof. Seweryn jest członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, w latach 2016–2020 był członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Regularnie pracował i jednocześnie przewodził zespołom ministerialnym, m.in. był członkiem Zespołu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. W latach 2012–2020 Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych, w 2020 otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego tego grona.

Liczne wyróżnienia

Za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne profesor był wielokrotnie wyróżniany licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in: nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (w 2004 roku), nagrodą Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk II stopnia za cykl prac naukowych (w 2000 roku), stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyznawane młodym pracownikom naukowym za dorobek naukowy (w 1993 roku), 25 nagrodami Rektora Politechniki Białostockiej: indywidualnymi w latach 1996, 1998, 2003-2019 oraz zespołowymi w latach 1994, 1995 i 1999-2002, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (w 2006 roku), Srebrnym Krzyżem Zasługi (w 2004 roku) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (w 2020 roku). Ponadto w 2020 roku został zaliczony do grona TOP 2%  najlepszych naukowców na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów (The World’s Top 2% Scientists) na podstawie rankingu opracowanego przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies.

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej odbyła się 13 maja 2022 r. 

Fotorelacja

419 wyświetleń