Prof. Janusz Rachoń Członkiem Honorowym Gdańskiego Towarzystwa Naukowego | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-22

Prof. Janusz Rachoń Członkiem Honorowym Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Prof. Janusz Rachoń
Wręczenie dyplomu Członka Honorowego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Fot. mat GTN 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe świętuje w tym roku100-lecie swojej działalności. Podczas uroczystej sesji GTN, prof. Janusz Rachoń otrzymał godność Członka Honorowego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Laudację na cześć profesora wygłosił przewodniczący Wydziału IV Nauk Technicznych GTN prof. dr hab. inż. Ryszard Jan Katulski.

Prof. Janusz Rachoń w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Tutaj również uzyskał stopień doktora oraz doktora habilitowanego a tytuł naukowy profesora odbierał z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy.

Prof. Janusz Rachoń stworzył szkołę naukową chemii organicznej fosforu. Jego doktoranci są dzisiaj profesorami w Gdańsku, Lublinie, Katowicach oraz pracują w przemyśle farmaceutycznym w kraju i za granicą. Obok sukcesów w zakresie badań podstawowych posiada również sukcesy w zakresie transferu technologii; między innymi jest twórcą oryginalnej technologii wytwarzania hydroksybisfosfonianów, substancji biologicznie czynnych stosowanych w leczeniu osteoporozy, jest autorem wprowadzenia na rynek polskiego oryginalnego leku nowoczesnej terapii osteoporozy „Ostemax 70 comfort”.

Jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta pracował na Uniwersytecie w Getyndze a jako visiting professor na Florida State University; Tallahassee (USA) i na Waterloo University (Kanada). Ponadto wykładał we Francji, Włoszech, Szwecji i RFN.

Jest laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów,  Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Został odznaczony Medalem Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Ignacego Mościckiego, medalem honorowym im. Tadeusza Sędzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 2002-2008 pełnił funkcję rektora na Politechnice Gdańskiej. Podczas dwóch kadencji rektorskich zostało sfinalizowanych wiele nowych inwestycji, pozyskano szereg terenów i nieruchomości, a uczelnia, dzięki przeprowadzonym reformom organizacyjnym i finansowymi odnotowała bardzo pozytywne wyniki finansowe. Ponadto profesor pełnił mandat Senatora RP VII Kadencji.

Obecnie prof. Janusz Rachoń jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk oraz pełni funkcję Rzecznika Praw i Wartości Akademickich Politechniki Gdańskiej.

Współpraca z Gdańskim Towarzystwem Naukowym  

Profesor od lat współpracuje z Gdańskim Towarzystwem Naukowym. W 1999 roku, z inicjatywy prof. Rachonia oraz prof. Jana Drwala, pełniącego funkcję prezesa GTN i prof. Jerzego Błażejewskiego, sekretarza GTN ( który pełni obecnie funkcję prezesa), powstała idea corocznej konferencji pt. „Złoty Trójkąt: Nauka-Polityka-Biznes”. Pierwsza konferencja odbyła się w 2000 roku.

– Naszą intencją było ukazanie potencjału, jakim dysponuje pomorska nauka. Chodziło też o pokazanie możliwości jej wykorzystania w regionie, w okresie wielkich przemian społeczno-ekonomicznych. Adresatami były m.in. władze samorządowe i administracyjne regionu, politycy i przedstawiciele życia gospodarczego.

W sumie zostało zorganizowanych 11 konferencji, które dotyczyły różnorodnych, ważnych społecznie tematów: m.in., transferu technologii, turystyki, szeroko pojętej edukacji czy zrównoważonemu rozwojowi regionu.

-- GTN , z jego stuletnią historią, reprezentuje środowisko naukowe regionu W jego misji jest podejmowanie dyskusji nad problemami ważnymi dla społeczeństwa. Konferencje tzw. złotego trójkąta, które miałem przyjemność współorganizować, były specyficzną platformą wymiany poglądów, gdzie mogły spotkać się i otwarcie dyskutować hermetyczne światy: nauki, polityki i biznesu. Co więcej, na podstawie dorobku tych konferencji, można powiedzieć, że w dobie niezmiernie szybko zmieniającego się świata, środowisko naukowe przestało być tylko świadkiem przemian, a stało się formalnie ich uczestnikiem – podsumowuje prof. Janusz Rachoń.

100 lat GTN

11 lipca 1922 powstało w Wolnym Mieście Gdańsku Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki. W okresie międzywojennym instytucja integrowała polonię gdańska, a jej działalność została reaktywowana 22 lipca 1945 r. W 1956 r. ośrodek został przekształcony w Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Świętując swoje stulecie GTN zorganizowało seminarium naukowe (26 maja 2022), a główne obchody rocznicy będą miały miejsce jesienią. 16 września odbędzie się gala i koncert w Filharmonii Bałtyckiej, natomiast na 20 października zaplanowano III Kongres Towarzystw Naukowych pod hasłem „Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych”.

680 wyświetleń