Stypendia dla nowych doktorantów w programie Polonium. Złóż wniosek | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-19

Stypendia dla nowych doktorantów w programie Polonium. Złóż wniosek

Czerwona plansza z napisem POLONIUM International Doctoral Fellowships
Roczne stypendium w wysokości 2500 złotych brutto – to wsparcie, jakie uzyskać mogą beneficjenci programu POLONIUM. Jest on adresowany do osób ze Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków. Termin ich składania upływa 1 listopada.

Program Polonium International Doctoral Fellowships stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów. Jego celem jest zwiększenie efektywności uczelni w pozyskiwaniu najzdolniejszych kandydatów spoza Polski na studia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

Stypendium w programie wynosi maksymalnie 2 500 PLN brutto miesięcznie i przyznawane jest na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium uzupełniającego mogą składać wyłącznie osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, rozpoczynające kształcenie na pierwszym roku, których opiekunem naukowym jest pracownik Politechniki Gdańskiej, i którzy nie byli wcześniej doktorantami studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej.

Zgodnie z decyzją rektora i wprowadzeniem nowego regulaminu programu POLONIUM nie będzie możliwości przedłużenia otrzymywania stypendium POLONIUM przyznanego laureatom konkursów z r.a. 2020/2021 i 2021/2022. Osoby takie, jako doktoranci wyższych lat, będą mogli starać się o uzyskanie stypendium w ramach programu FRANCIUM, na które nabór również wkrótce zostanie ogłoszony. Nastąpi aktualizacja regulaminu.

Wypłata stypendium może się rozpocząć dopiero po rozstrzygnięciu konkursu oraz uzyskaniu statusu doktoranta, tj. po przyjeździe do Polski, okazaniu oryginałów dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia do szkoły, złożeniu ślubowania i oświadczeń koniecznych do wypłaty stypendium doktoranckiego oraz wpisaniu na listę doktorantów. Stypendia wypłacane będą wyłącznie przelewami na konto wskazane przez doktoranta w systemie informatycznym uczelni MojaPG.

Termin naboru

Nabór wniosków w programie prowadzony jest od 17 października do 1 listopada 2022 roku, do godz. 23.59. Liczy się data i godzina wpływu maila. Zgłoszenia (z wymaganymi podpisami), należy składać w wersji elektronicznej (format PDF) do Biura Szkoły Doktorskiej, pod adres polonium@pg.edu.pl. W tytule maila należy podać nazwę programu: POLONIUM oraz imię i nazwisko, rok i skrót dyscypliny kształcenia. Wnioski wysyłane na inny adres email szkoły nie będą rozpatrywane. W przypadku, gdy doktorant z przyczyn obiektywnych rozpoczyna kształcenie w Szkole Doktorskiej później niż 1 listopada, może złożyć wniosek o przyznanie stypendium uzupełniającego w ciągu 1 miesiąca od daty rozpoczęcia kształcenia.

Wniosek powinien zostać podpisany przed złożeniem i wysłany z politechnicznej skrzynki email doktoranta w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl.

Więcej o programie POLONIUM

293 wyświetleń