Inicjatywy, które zmieniają uczelnie. Trwa nabór do Nagrody FarU | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-09

Inicjatywy, które zmieniają uczelnie. Trwa nabór do Nagrody FarU

Grafika z napisem FarU
Uczelnie Fahrenheita chcą wyróżnić inicjatywy istotnie oddziałujące na życie społeczności akademickich. Innowacyjne działania (podejmowane indywidualnie lub zespołowo), zrealizowane w 2022 roku, można zgłaszać do 20 stycznia 2023 roku.

Koniec roku to czas podsumowań, także w zakresie osiągnięć i aktywności, które pozytywnie oddziałują na naszą rzeczywistość. Okazją do wyróżnienia pewnych dokonań jest trwający nabór zgłoszeń do „Nagrody Uczelni Fahrenheita”. Ta nagroda może być przyznana raz w roku za innowacyjne działania realizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej.

Dla twórców najwyżej ocenionych projektów przewidziano nagrody finansowe ufundowane przez Zgromadzenie FarU – nawet 9 tys. zł brutto!

Etapy konkursu

I.  Przyjmowanie zgłoszeń  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online w terminie do 20 stycznia 2023 r.

II.  Komisja konkursowa dokonuje wyboru trzech inicjatyw w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, a wyniki zamieszcza na stronie FarU.

III.  Autor/zy wybranych inicjatyw prezentują ją przed Kapitułą Nagrody podczas I posiedzenia Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita w 2023 roku.

Wymogi formalne

Do oceny merytorycznej zostanie zakwalifikowana inicjatywa, która

  • oddziałuje na społeczności akademickie trzech Uczelni Fahrenheita w zakresie organizacyjnym, naukowym bądź dydaktycznym
  • posiada walor innowacyjności
  • ma trwały charakter i nadaje się do kontynuacji rozwiązania
  • została zrealizowana w 2022 roku (w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.).

Zgłoszenia do Nagrody mogą złożyć

  • Dziekani poszczególnych Wydziałów Uczelni Fahrenheita
  • Samorządy studentów Uczelni Fahrenheita
  • Samorządy doktorantów Uczelni Fahrenheita
  • Zespoły co najmniej trzech osób z trzech Uczelni Fahrenheita, będących pracownikami studentami lub doktorantami Uczelni Fahrenheita.

Zapraszamy do składania zgłoszeń!

Regulamin 

Formularz zgłoszeniowy 

163 wyświetleń