Nabór w programie Titanium tylko do końca stycznia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-29

Nabór w programie Titanium tylko do końca stycznia

patent
Do końca stycznia trwa nabór do IV edycji programu Titanium Supporting International Patent Applications. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku. 

Budżet i warunki finansowania projektu

  • Wniosek o dofinansowanie może złożyć pracownik, doktorant lub student Politechniki Gdańskiej.
  • Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na działania dotyczące wynalazków, do których Uczelni będą przysługiwać – w całości lub w części – prawa majątkowe, a Uczelnia nie podlega ograniczeniom co do komercyjnego wykorzystania wynalazku.

Maksymalne dofinansowanie działań wynosi 18 000,00 PLN brutto a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Koszty kwalifikowane projektu obejmują:

1) koszty badań patentowych (analizy stanu techniki),

2) koszty opracowania dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT lub w procedurze europejskiej,

3) koszty tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej,

4) koszty opłat urzędowych za zgłoszenie.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie jednostki zgłaszającej wniosek o dofinansowanie do pokrycia kosztów uzyskania patentu w dalszych procedurach (koszty walidacji w wybranych krajach, opłaty urzędowe i in.) 

W przypadku, gdy prawa do wynalazku objętego zgłoszeniem należą do Uczelni w części (wspólność praw), dofinansowanie jest proporcjonalne do udziału Uczelni w tych prawach – ustalonego na podstawie umowy o wspólności praw do / z patentu zawartej z pozostałymi współuprawnionymi do wynalazku.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w ramach Programu odbywa się są w trybie konkursowym. Nabór w programie trwa od 23 grudnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku do godz. 12:00.
  • Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej na adres titanium@pg.edu.pl i papierowej do Centrum Transferu Technologii, które przeprowadza analizę uwarunkowań prawnych oraz potencjału komercyjnego wynalazku, a także uzyskuje opinię Zespołu Rzeczników Patentowych PG co do potencjału patentowego wynalazku.

Dokumenty 

189 wyświetleń