Uczelnie Fahrenheita z dofinansowaniem MEiN na dalsze działania konsolidacyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-16

Uczelnie Fahrenheita z dofinansowaniem MEiN na dalsze działania konsolidacyjne

kółka z napisami
Zadanie pt. „Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji” o akronimie „FarU2” będzie w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. To rozwinięcie działań podjętych w ramach pierwszego, już zrealizowanego przez Uczelnie Fahrenheita zadania w projekcie grantowym „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”.

 Prace projektowe będą realizowane do 30 czerwca br. przez powołane w tym celu grupy ekspertów:

Zespół ds. działalności naukowej i ewaluacji dyscyplin naukowych, którego zadaniem merytorycznym jest przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji w zakresie działalności naukowej, w tym do ewaluacji dyscyplin naukowych;

Zespół ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym i wdrożenia usługi „jedno okno kontaktowe FarU", który ma się skupić na synergii działań w ramach współpracy Uczelni Fahrenheita z otoczeniem gospodarczym, jak również wdrożyć usługę „jedno okno kontaktowe FarU” – wspólny, pierwszy punkt kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z uczelniami w zakresie: współpracy badawczej, wspólnego aplikowania o finansowanie zewnętrzne, korzystania z usług i infrastruktury badawczej, pozyskiwania ekspertyz, dostępu do technologii i wiedzy uczelni FarU. W ramach zadania przewiduje się zatrudnienie brokera innowacji;

Zespół ds. bibliotecznych, którego przedmiotem prac jest:

 • implementacja systemu bibliotecznego nowej generacji w Uczelniach Fahrenheita,
 • wdrożenie jednolitego systemu raportowania danych na Uczelniach Fahrenheita,
 • integracja usług udostępniania i zarządzania zbiorami bibliotecznymi poprzez implementację lub rozszerzenie rozwiązań RFID w bibliotekach Uczelni Fahrenheita,
 • budowanie kompetencji w zakresie profesjonalnej obsługi czytelnika w bibliotekach Uczelni Fahrenheita – szkolenia zewnętrzne,
 • wdrożenie kompleksowego programu rozwijania kompetencji bibliotekarzy wspierających pracowników naukowych w zakresie zarządzania danymi badawczymi w Uczelniach Fahrenheita,
 • aktualizacja systemów operacyjnych na stacjach roboczych obsługujących systemy i usługi biblioteczne w Uczelniach Fahrenheita,
 • wdrożenie usługi publikowania otwartego w czasopismach wydawnictwa zagranicznego.

Dla każdego zadania określono produkty i rezultaty, a także kamienie milowe.
Opiekę legislacyjną nad pracami projektowymi będzie sprawował zespół mecenasów, prowadzony przez dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG.

Budżet projektu to 3 478 108,12 zł. Dofinansowanie będzie realizowane na mocy umowy grantowej nr MEiN/2022/DIR/3438, podpisanej przez Politechnikę Gdańską - lidera projektu realizowanego z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Gdańskim.
 

Pierwsze kroki na drodze do konsolidacji

Temat nie jest tylko rezultatem zapisów umowy o utworzeniu wspólnoty „Uczelnie Fahrenheita”. Wiele działań na rzecz integracji zostało już podjętych i zrealizowanych w pierwszej części projektu grantowego „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”, również współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Wśród nich należy wymienić m. in.:

 • wypracowanie szeregu raportów analitycznych w zakresie możliwości konsolidacji w danym zakresie działalności konsolidowanych uczelni;
 • organizacja warsztatów pod tytułem: "Wspieranie procesów konsolidacji uczelni", podczas których zaprezentowano m.in. wyniki udanych fuzji brytyjskich uczelni;
 • powołanie Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita;
 • zlecenie dwóch niezależnych raportów:
 1.  „Gdansk as a Knowledge Hub” przygotowany przez ELSEVIER B.V. – raport dotyczył kompleksowej symulacji wpływu działalności naukowej konsolidowanej uczelni na podstawie zebranych danych analitycznych.
 2.  Symulacja perspektywicznego pozycjonowania Fahrenheit Universities w najistotniejszym rankingu światowym, tj. szanghajskim Academic Ranking of World Universities (ARWU).
 • 24.01.2022 – uruchomienie wspólnego systemu zarządzania infrastrukturą badawczą uczelni członkowskich
 •  09.06.2022 – organizacja pierwszej konferencji FarU pt.: „Dzień Jakości FarU”;
 • opracowanie propozycji wdrożenia zunifikowanych rozwiązań (na podstawie rekomendacji z prac analitycznych) przez 9 dedykowanych zespołów. Część z nich została wdrożona.
355 wyświetleń