Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw. 

Obowiązek informacyjny - klauzula ogólna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Niniejsza klauzula zawiera informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności statutowej. Celem niniejszej klauzuli jest poinformowanie Pani/Pana,  w jakich sytuacjach przetwarzamy Pani/Pana dane, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan te prawa egzekwować. 

Niniejsza klauzula zawiera informacje o tym, w jaki sposób Politechnika Gdańska przetwarza, bądź będzie przetwarzać dane osobowe:

 • nadawców i adresatów korespondencji - osób kontaktujących się z Politechniką Gdańską w celu załatwiania różnych spraw, oraz osób, z którymi kontaktuje się Politechnika Gdańska,
 • uczestników wydarzeń organizowanych przez Politechnikę Gdańską,
 • wnioskodawców,
 • kontrahentów oraz osób wyznaczonych do kontaktu przez kontrahentów Politechniki Gdańskiej,
 • odbiorców newsletterów, biuletynów itp. w ramach, których Politechnika Gdańska informuje o wydarzeniach odbywających się na Uczelni, ofercie edukacyjnej i innych informacji związanych z Uczelnią,
 • wolontariuszy.
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 (kod pocztowy 80-233).

Z administratorem można kontaktować się:
- listownie: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsku,
- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem politechnikagdanska/SkrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować e-mailem na adres: iod@pg.edu.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw. 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy lub będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
- w związku z realizacją zadań uczelni wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy, statutu Politechniki Gdańskiej oraz innych aktów wewnętrznych uczelni. Do podstawowych zadań uczelni należy: prowadzenie kształcenia, prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i promowanie kadr uczelni
- w związku z realizacją umowy (w tym wolontariatu), którą są Państwo stroną  (art. 6 ust.1 lit. b RODO), lub to podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia z Państwem umowy,
- z wykonywaniem przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e)
- z realizacją czynności wynikających naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 lit. f RODO), np. takich jak  rozpowszechnianie wiedzy poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Gdańską, dochodzenie lub roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, w tym prowadzenie z Państwem korespondencji,
- z wysyłką newsletterów, biuletynów itp., w których Politechnika Gdańska informuje o wydarzeniach odbywających się na Uczelni, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- w związku realizacją wniosków złożonych na Politechnikę Gdańską (w tym o udzielenienie honorowego patronatu Rektora Politechniki Gdańskiej).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (sądy, policja itp.) oraz nasi kontrahenci, którzy w związku z realizacją dla nas usług będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartych wcześniej z nami umów.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane nie dłużej jednak niż:
- wynika to z przepisów prawa,
- lub terminów wynikających z zawartej z Państwem umowy (jeżeli taka została zawarta),
- lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (gdy podstawa przetwarzania została oparta o nasz prawnie uzasadniony interes),
- lub do momentu cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie było oparte na zgodzie),
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do cofnięcia zgody, w sytuacji gdy przetwarzania było oparte na zgodzie;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, lub zostały nam przekazane od podmiotu, który Państwo reprezentują lub osoby działającej w Państwa imieniu.

 
Podmiot udostępniający:
Politechnika Gdańska
Wytworzył informację:
Paweł Baniel - IOD PG
Opublikował:
Magdalena Marciniak
Data opublikowania:
Data modyfikacji:
2024-06-14 16:02:34