Ochrona danych osobowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ochrona danych osobowych

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw. 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy lub będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1) w związku z realizacją zadań uczelni wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy, statutu Politechniki Gdańskiej oraz innych aktów wewnętrznych uczelni. Do podstawowych zadań uczelni należy: prowadzenie kształcenia, prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i promowanie kadr uczelni
2) w związku z realizacją umowy (w tym wolontariatu)Li, którą są Państwo stroną  (art. 6 ust.1 lit. b RODO), lub to podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia z Państwem umowy,
3) z wykonywaniem przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e)
4) z realizacją czynności wynikających naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 lit. f RODO), np. takich jak  rozpowszechnianie wiedzy poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Gdańską, dochodzenie lub roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, w tym prowadzenie z Państwem korespondencji,
5) z wysyłką newsletterów, biuletynów itp., w których Politechnika Gdańska informuje o wydarzeniach odbywających się na Uczelni, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
6) w związku realizacją wniosków złożonych na Politechnikę Gdańską (w tym o udzielnie honorowego patronatu Rektora Politechniki Gdańskiej).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (sądy, policja itp.) oraz nasi kontrahenci, którzy w związku z realizacją dla nas usług będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartych wcześniej z nami umów.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane nie dłużej jednak niż:
1) wynika to z przepisów prawa,
2) lub terminów wynikających z zawartej z Państwem umowy (jeżeli taka została zawarta),
3) lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (gdy podstawa przetwarzania została oparta o nasz prawnie uzasadniony interes),
4) lub do momentu cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie było oparte na zgodzie),
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do cofnięcia zgody, w sytuacji gdy przetwarzania było oparte na zgodzie;
4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, lub zostały nam przekazane od podmiotu, który Państwo reprezentują lub osoby działającej w Państwa imieniu.