Na podstawie obowiązujących przepisów (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Politechnika Gdańska nie może udzielać informacji o studentach i absolwentach na wniosek każdego podmiotu.


Politechnika Gdańska udziela informacji na temat przebiegu i zakończeniu studiów wyłącznie swoim studentom i absolwentom zachowując przy tym prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która o takie informacje występuje.
Wniosek można złożyć osobiście na Uczelni (w dziekanacie danego Wydziału), listownie wysyłając podpisany wniosek na adres: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, przez Internet za pomocą platformy ePuap lub mailem (wniosek musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres danego dziekanatu. Usługa udzielenia informacji jest bezpłatna.

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego absolwenta Uczelni w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o Narodowej Agencji Wymiany akademickiej. Od 1 lutego 2018 r. dyrektor NAWA uwierzytelnia następujące dokumenty: dyplomy ukończenia studiów wraz z suplementami, odpisy tych dokumentów oraz ich odpisy w języku obcym, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, duplikaty dokumentów, o których mowa powyżej, zaświadczenia o ukończeniu studiów.
Weryfikacja ta polega tylko na uwierzytelnianiu dokumentów związanych z ukończonymi studiami. NAWA nie posiada danych o przebiegu studiów danej osoby. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej NAWA.

Zgoda na weryfikację wykształcenia - druk do pobrania