centra badawcze


Na skutek uzyskania przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, nasza uczelnia zyskała nowe narzędzia do wspierania swoich pracowników naukowych oraz budowania swojej konkurencyjności w kraju i za granicą. W obrębie uczelni powołano cztery nowe Centra Badawcze:
Centrum BioTechMed Centrum EkoTech 
Centrum Technologii Cyfrowych  Centrum Materiałów Przyszłości

W ramach powstałych Centrów najbardziej aktywne zespoły naukowe z różnych wydziałów Politechniki Gdańskiej prowadzą prace badawcze. Do współpracy w Centrach Badawczych będą również zapraszani naukowcy z innych uczelni, zarówno ci uznani z dużym dorobkiem, jak również ci młodzi i obiecujący.

Na bazie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechnika Gdańska powołała kolejne, interdyscyplinarne centrum badawcze, którego zadaniem jest koordynacja prac badawczych, projektowych i eksperckich na rzecz budowy morskich farm wiatrowych:

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej