Pensum Pensum

 

Akty prawne:

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 186/2018/XXIV z 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019. NOWE
 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 78/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018. 
 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 146/2009 z 15 lipca 2009 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków.
 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 504/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 147/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczania środków pochodzących ze źródeł innych niż wymienione w art. 94 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz.1365 z późniejszymi zmianami) na wynagrodzenia pracowników Politechniki Gdańskiej w ramach udziału w projektach i usługach dydaktycznych.
 

Zarządzenie Rektora nr 25/2009 z 23 lipca 2009 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania i dokumentowania przeprowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wzorów arkuszy sprawozdań dydaktycznych w Politechnice Gdańskiej.
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów oraz usług dydaktycznych organizowanych przez Politechnikę Gdańską, finansowanych bądź dofinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „źródłami zewnętrznymi".
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2017 z 16 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich, wysokości stawek za zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich w języku obcym oraz za zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych.
 

 

 

 

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Dorota Pawlikowska
dorota.pawlikowska@pg.edu.pl
pok. 208 gm. B
tel. 58 347 21 56