Pensum | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pensum

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 45/2021 z 22 lipca 2021 r. w sprawie: zmian w składzie Zespołu ds. sprawozdań z wykonania godzin dydaktycznych. (pdf, 410.58kB)

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR PG nr 50/2021 z 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej.) Określenie zakresu obowiązków oraz zasad ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego dla poszczególnych grup i stanowisk nauczycieli akademickich. (str. 1-6) OBOWIĄZUJE od 1 października 2021 (pdf, 810.23kB)

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR PG nr 46/2020 z 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej.) Określenie zakresu obowiązków oraz zasad ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego dla poszczególnych grup i stanowisk nauczycieli akademickich. (str. 1-6) (pdf, 1.55MB)

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej (ZR PG nr 34/2019 z 12 września 2019 r.) Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych. (str. 17-23) (pdf, 1,023.45kB)

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 186/2018/XXIV z 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019. (pdf, 264.55kB)

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 78/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018. (pdf, 271.99kB)

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 146/2009 z 15 lipca 2009 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków. (pdf, 36.78kB)

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 504/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 147/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczania środków pochodzących ze źródeł innych niż wymienione w art. 94 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz.1365 z późniejszymi zmianami) na wynagrodzenia pracowników Politechniki Gdańskiej w ramach udziału w projektach i usługach dydaktycznych. (pdf, 145.02kB)

 

Zarządzenie Rektora nr 25/2009 z 23 lipca 2009 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania i dokumentowania przeprowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wzorów arkuszy sprawozdań dydaktycznych w Politechnice Gdańskiej. (pdf, 707.65kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów oraz usług dydaktycznych organizowanych przez Politechnikę Gdańską, finansowanych bądź dofinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „źródłami zewnętrznymi (pdf, 453.35kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2017 z 16 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich, wysokości stawek za zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich w języku obcym oraz za zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych. (pdf, 401.86kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2019 z 25 września 2019 r. w sprawie liczebności grup studenckich na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 214.64kB)