Zadania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zadania

Do zadań centrum należy:

1) organizowanie i nadzór nad służbami ochrony Uczelni;
2) zabezpieczenie i ochrona wydarzeń organizowanych na terenie Uczelni i poza Uczelnią;
3) opiniowanie postępowań w zakresie ochrony fizycznej i technicznej;
4) nadzór i prowadzenie kontroli nad organizacją ruchu i parkowania na terenie Uczelni;
5) utrzymanie lokalnych systemów: kontroli ruchu pojazdów, przeciwwłamaniowych, kontroli
dostępu, systemów telewizji dozorowej, systemów ppoż. i dźwiękowych systemów
ostrzegawczych, detekcji gazu;
6) opiniowanie i wydawanie uzgodnień technicznych dotyczących projektowanych
i przebudowywanych systemów bezpieczeństwa;
7) instalacja, obsługa, naprawy i bieżące utrzymanie systemów telefonii stacjonarnej;
8) przygotowywanie postępowań i realizacja umów w zakresie zadań centrum oraz zamówień
wspólnych dotyczących usług określonych w regulaminie udzielania zamówień publicznych
Politechniki Gdańskiej;
9) współpraca z innymi jednostkami Politechniki Gdańskiej w celu poszukiwania i wdrażania
nowoczesnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo osób i mienia;
10) współpraca ze służbami państwowymi i samorządowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie
porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz służbami ratownictwa cywilnego;
11) podejmowanie innych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa Uczelni;
12) współpraca z innymi uczelniami oraz jednostkami w ramach kompetencji centrum;
13) realizowanie zadań dodatkowych, wskazanych przez kanclerza lub zastępców;
14) w zakresie Sekcji ds. obronnych, Kancelarii Niejawnej:
a) zapewnienie ochrony, kontrola i zarządzanie informacją niejawną;
b) organizacja i prowadzenie Kancelarii Niejawnej Uczelni;
c) planowanie operacyjne Politechniki Gdańskiej na okres zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny, a także w sytuacjach kryzysowych w okresie pokoju
(wykonywane wg poleceń biura ministra ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki oraz Szefa Obrony Cywilnej m. Gdańska);
d) opracowywanie i aktualizowanie planów ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych, wg
wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim;
e) reklamowanie w Wojskowym Centrum Rekrutacji pracowników przewidzianych do
realizacji zadań z zakresu obronności.