O projekcie | Politechnika Gdańska

Treść strony

O projekcie

logo projektu

W ramach projektu, do potrzeb społeczno-gospodarczych dostosowanych zostanie 20 kierunków studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz uruchomiony zostanie nowy kierunek praktyczny. Z oferty tej będzie mogło skorzystać łącznie 1330 studentów.

Zrealizowane zostaną również interdyscyplinarne i międzynarodowe programy studiów doktoranckich dla 90 doktorantów z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź przemysłowym.

Podniesione zostaną kompetencje kadr PG w zakresie: dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia. Natomiast kadry kierownicze i administracyjne podniosą swoje kompetencje zarządcze. Programem objętych zostanie 72 pracowników kadry dydaktycznej oraz 240 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Jakość kształcenia i zarządzanie uczelnią zostaną udoskonalone przez jeszcze szersze niż dotychczas wprowadzenie narzędzi informatycznych. Dodatkowo planuje się wprowadzenie szeregu zmian i usprawnień organizacyjnych w obszarach mających wpływ na efektywność zarządzania uczelnią. 
Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z044/17 Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej rozpoczął się 1 kwietnia 2018 r. i potrwa do 29 czerwca 2022 r. Wsparcie finansowe pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 29 799 045,08 PLN

W tym wkład Funduszy Europejskich: 28 905 073,51 PLN