Doktoranci szkoły doktorskiej podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w zakresie składki emerytalnej i rentowej oraz wypadkowej. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne doktorantów stanowi kwota otrzymywanego stypendium doktoranckiego.

Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Jeżeli posiadają status członka rodziny osoby ubezpieczonej to nie podlegają temu ubezpieczeniu z tytułu bycia doktorantem.

Ubezpieczenie OC i NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym i opłaca je każdy indywidualnie. Oferta ubezpieczeniowa jest skierowana do wszystkich studiujących, w tym również do doktorantów.