1. Jakie jest miesięczne wynagrodzenie dla doktoranta, przyjętego w ramach rekrutacji standardowej?

Wysokość stypendium doktoranckiego zależy od statusu doktoranta i źródła jego finansowania. Więcej informacji w zakładce > Doktoranci > Stypendia dla doktorantów.

2. Czy miesięczne wynagrodzenie jest wolne od podatku?

Stypendium doktoranckie wypłacane doktorantowi w ramach subwencji jest wolne od podatku, jednak podlega oskładkowaniu ZUS. Więcej informacji w zakładce > Doktoranci > Stypendia dla doktorantów

3. Ile godzin dydaktyki musi doktorant przepracować w każdym roku?

Wymiar obowiązkowej praktyki zawodowej doktoranta zależy od roku kształcenia w szkole doktorskiej i dziekana wydziału prowadzącego dyscyplinę. Więcej informacji w zakładce > Doktoranci > Kształcenie > Praktyka zawodowa

4. Ile godzin kursów musi doktorant odbyć w każdym roku?

Kształcenie w szkole jest interdyscyplinarne i odbywa się w oparciu o moduły określone w ramowym programie kształcenia. Liczba godzin kursów obowiązkowych i fakultatywnych zależy od dyscypliny kształcenia. Więcej informacji w zakładce > Doktoranci > Kształcenie > Program kształcenia  i jej podzakładkach odnoszących się do poszczególnych dyscyplin. Programy kształcenia dla poszczególnych dyscyplin są zatwierdzane przez Radę Szkoły - będą się pojawiać na naszej stronie sukcesywnie. Prosimy o cierpliwość.

5. Ile lat trwa doktorat na PG?

Kształcenie w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. 

W uzasadnionych przypadkach, wskazanych w regulaminie szkoły, termin złożenia rozprawy doktorskiej i wynikający z niego okres kształcenia w Szkole Doktorskiej może zostać wydłużony na wniosek doktoranta, jednak nie dłużej niż łącznie o 2 lata. Dotyczy to w tym w szczególności:

 1. konieczność prowadzenia przez doktoranta dodatkowych badań naukowych,
 2. opóźnienie wynikające z awarii urządzeń badawczych,
 3. czasowy brak materiałów do prac eksperymentalnych,
 4. długotrwałe procedury zamówień,
 5. staż naukowy,
 6. praca nad przygotowaniem znaczącej publikacji,
 7. redakcja rozprawy doktorskiej,
 8. czasowa niezdolność do pracy, udokumentowana zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim,
 9. sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
 10. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- termin złożenia rozprawy doktorskiej i wynikający z niego okres kształcenia w Szkole Doktorskiej może zostać wydłużony na wniosek doktoranta

6. W jaki sposób przydzielany jest opiekun-profesor doktorantowi?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przed rejestracją w systemie elektronicznym podczas naboru do szkoły zobowiązany jest dokonać wyboru potencjalnego promotora, spośród osób znajdujących się na listach promotorów opublikowanych dla danych dyscyplin, skontaktować się z nim i uzyskać zgodę na podjęcie się przez niego opieki promotorskiej. Więcej informacji na ten temat w zakładce > Kandydaci > Rekrutacja standardowa na r.a. 2023/2024

Po przyjęciu do szkoły dyrektor szkoły w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia wyznacza doktorantowi promotora, sprawdzając, czy kandydat na promotora zgłoszony przez doktoranta na etapie rekrutacji, który wyraził zgodę na podjęcie się opieki promotorskiej, spełnia wymogi jakościowe szkoły dotyczące dorobku publikacyjnego i wynikającego z niego limitu doktorantów, nad którymi może sprawować opiekę:

 • 10 doktorantów – przy co najmniej 5 publikacjach
 • 5 doktorantów – przy co najmniej 3 publikacjach
 • doktorantów – przy 2 publikacjach
  - przy czym potencjalny promotor może zadeklarować w trakcie jednej rekrutacji opiekę maksymalnie nad 3 kandydatami, w tym maksymalnie nad 2 cudzoziemcami.

  Maksymalna liczba doktorantów, nad którymi promotor może jednocześnie sprawować opiekę w Szkole Doktorskiej zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, wskazanych w ankiecie potencjalnego promotora, o wartości co najmniej 70 punktów każda, stanowiących osiągnięcie,  przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Międzynarodowych.

7. Jakie kryteria musi spełniać doktorant aby wygrać nabór w ramach rekrutacji standardowej?

Doktoranci starający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w ramach rekrutacji standardowej przechodzą przez 3 etapy oceny: ocena formalna dokumentów, ocena merytoryczna dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Więcej informacji na ten temat w zakładce > Kandydaci > Przebieg rekrutacji

8. Czy są jeszcze jakieś inne ważne aspekty i informacje, które powinienem przekazać potencjalnemu doktorantowi / z którymi kandydat powinien się zapoznać?

Wszystkie informacje dla kandydatów do naszej szkoły doktorskiej publikowane są na stronie domowej szkoły, w szczególności w zakładce > Kandydaci i jej podstronach. Przyszły doktorant oprócz dokumentów poświadczających jego wykształcenie powinien (z nielicznymi wyjątkami) legitymować się certyfikatem języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (z wykazu certyfikatów dołączonego do uchwały rekrutacyjnej), ponieważ kształcenie w szkole prowadzone jest w języku angielskim.

Każdy przyszły doktorant i jego promotor powinien zapoznać się z regulaminem szkoły i programem kształcenia, a także zasadami rekrutacji. Dokumenty te dostępne są w zakładce > Doktoranci > Formalności > Akty prawne. Zachęcamy też do śledzenia nowych wpisów zamieszczanych w > Aktualnościach.

Nasza strona dostępna jest zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej.

9. W jaki sposób kandydaci zagraniczni mogą podejść do testu z języka angielskiego (obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną) - czy jest przewidziana ścieżka on-line?

Kandydat powinien sprawdzić, czy ośrodki egzaminacyjne w jego kraju dla danego uznawanego przez Szkołę Doktorską egzaminu (załącznik nr 4 do uchwały rekrutacyjnej) są otwarte i prowadzą egzaminy, bo nie wszystkie są zamknięte. Kandydat, który przystąpi do rekrutacji, a na ten moment nie będzie posiadać ważnego certyfikatu, będzie mógł przejść procedurę warunkowo i dopiero w momencie przedłożenia certyfikatu uznawanego przez Szkołę Doktorską będzie mógł otrzymać Confirmation Letter do wizy i zgodę na przyjazd. Egzamin online, poza ośrodkiem egzaminacyjnym, jest ostatecznością, jeśli mieści się w ramach uznawanych certyfikatów (zachęcamy jednak do poczekania z podejściem do egzaminu do otwarcia ośrodków egzaminacyjnych, nawet do września).

10. Czy można ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej? 

Tak. O zwrot opłaty można ubiegać się w dwóch przypadkach:
a. gdy żaden z kierunków, na który kandydat aplikował, nie został uruchomiony
b. wniesiono więcej niż jedną opłatę za rekrutację na ten sam rodzaj i tryb studiów

Więcej informacji w zakładce > Dokonanie opłaty rekrutacyjnej i przesłanie skanów.

11. Kiedy "nowi" doktoranci mogą się starać o miejsce w akademiku?

Informacja zostanie opublikowana niebawem.

12. Jaki jest sposób postępowania z różnicami programowymi dla doktorantów, którzy ukończyli studia w innych kierunkach niż dyscyplina doktoryzowania?

Różnice programowe powinny być ustalane przez koordynatora (za zgodą przedstawiciela dyscypliny w Radzie Szkoły Doktorskiej) indywidualnie dla każdego doktoranta. Taką potrzebę powinien zgłosić promotor. 

Ponadto zgodnie z Programem Kształcenia:

 • moduł 6ZU: "Moduł zajęć uzupełniających dla doktorantów, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku innym niż odpowiadający dyscyplinie, w ramach której prowadzone jest kształcenie i będzie prowadzone postępowanie o nadanie stopnia doktora, organizowanych indywidualnie dla doktorantów poszczególnych dyscyplin (przedmioty ze studiów II stopnia)" - max. 210 godzin na I i II roku
 • "Liczbę przedmiotów wyrównawczych, wymaganych godzin i zasady doboru dla konkretnego doktoranta określa regulamin szkoły doktorskiej. Przedmioty uzupełniające wraz z ich wymiarem zostają wpisane do indywidualnego planu badawczego."

W par. 38 ust. 6 regulaminu szkoły czytamy natomiast:
"Jeżeli, zgodnie z programem kształcenia, nałożono na doktoranta obowiązek realizacji przedmiotów wyrównujących różnice programowe, ma on obowiązek zaliczyć je w wyznaczonym terminie. Nie jest konieczne uwzględnianie ich na liście, o której mowa w ust. 3. [lista przedmiotów obieralnych]. Liczbę przedmiotów wyrównawczych i ich wymiar godzinowy określa indywidualnie dla danego doktoranta promotor wraz z Koordynatorem."

13. W jaki sposób naliczane są punkty za publikacje w czasopismach, znajdujących się na liście ministerstwa? Czy punkty za daną publikację są dzielone pomiędzy autorów czy każdy autor ma przypisaną pełną liczbę punktów? 

Mówiąc o realizacji obowiązku publikowania przez doktorantów Szkoły Doktorskiej (min. 80 pkt - doktoranci II roku lub min. 130 pkt -  doktoranci I roku) to punkty za publikacje nie są dzielone przez liczbę autorów i całość punktów przypada doktorantowi (zakładając oczywiście, że w gronie autorów jest tylko jeden doktorant Szkoły Doktorskiej).
Aktualny wykaz czasopism punktowanych oraz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe można znaleźć na stronie Działu Spraw Naukowych.
Na potrzeby innych regulaminów (np. przyznawania premii z funduszu Uczelni) będą obowiązywały inne zasady, dotyczące podziału punktów na liczbę autorów, w odniesieniu do tej samej publikacji.

14. Na czym polega rozliczenie obowiązkowych praktyk zawodowych? Czy rozliczane jest 30 godzin za cały rok akademicki, czy zgodnie z podziałem: 15 godz. w semestrze zimowym i 15 godz. w semestrze letnim?

Informacja na temat praktyki zawodowej znajduje się na stronie w zakładce > Doktoranci > Kształcenie > Praktyka zawodowa oraz jej podzakładkach. Liczba godzin praktyki jest rozliczana rocznie - nie ma znaczenia, ile godzin zostanie zrealizowanych w semestrze zimowym, a ile w letnim, ważne, aby rocznie wyszło 30 godz.

15. Gdzie należy szukać informacji na temat minimalnej liczby godzin zajęć edukacyjnych (wykłady, ćwiczenia) w jakich powinien uczestniczyć doktorant? 

Informacja na ten temat  znajduje się w  ramowym programie kształcenia, zamieszczonym na naszej stronie oraz dokonkretyzowanym w zakresie realizacji, w zakładkach poszczególnych dyscyplin.

Zgodnie z informacją:

 • w przypadku realizacji przedmiotów obieralnych, doktorant przedstawia listę przedmiotów z oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej lub spoza niej, zatwierdzoną przez promotora. W przypadku realizacji zajęć spoza oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej wymagana jest zgoda Dyrektora Szkoły lub upoważnionego Koordynatora.

Pochodzi to z par. 38 ust. 3 i 4 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, w którym czytamy:

3. W przypadku realizacji przedmiotów obieralnych, doktorant przedstawia listę przedmiotów z oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej lub spoza niej, zatwierdzoną przez promotora. W przypadku realizacji zajęć spoza oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej wymagana jest zgoda Dyrektora Szkoły lub upoważnionego Koordynatora.
4. Doktorant może w trakcie semestru zmienić listę, o której mowa w ust. 3, w szczególności, jeżeli związane jest to z poszerzeniem oferty dydaktycznej lub istotnymi okolicznościami uniemożliwiającymi udział w zajęciach, jeżeli nie uniemożliwia to zrealizowania wymaganych przez program zajęć w terminie określonym w programie kształcenia.

16. Czy doktorantom Szkoły Doktorskiej przysługuje dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych?

Niestety nie. Doktoranci niezatrudnieni na Politechnice Gdańskiej nie są objęci Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.